kwiecień 192016
 

dyrBurmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów trzech szkół w Lidzbarku Warmińskim. Wszyscy posiadający odpowiednie kwalifikacje mogą zostać szefem:

 

1.     Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 2;

2.     Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Lipowej 17a;

3.      Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej 36.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). Szczegóły wymagań TUTAJ

Jak napisał Burmistrz Wiśniowski redakcji NL – Ogłoszenie konkursu związane jest z końcem okresu kadencji na stanowisku dyrektora. Zamiast mianować proponuję konkurs otwarty.

Termin składania ofert mija z dniem 27 kwietnia 2016 roku.

 

 Posted by at 1:52 pm
Powiadom o
gość

Ale to urząd miasta powinien informować .W końcu ktoś brał te kredyty , chyba ,że pan Wiśniowski sam je spłaca ze swojej pensji , w co nie chce mi się wierzyć .O rzeczach mało ważnych informuje ,ale co do śmietanki pasuje ,już nie .
A czerwonolicy to kto ???

czytelnik

Termy to termy ,urząd nie ma nic do rzeczy , a plakatów nie ma ,bo jeszcze by plebsu nalazło .

warmiak

W WEEKEND MAJOWY NA NASZYCH TRMACH ODBĘDĄ SIĘ SUPER WYSTĘPY: HALAMA, PAZURA… BRAK INFORMACJI W TERENIE (plakatów, ulotek itd..) KTO MA PRZYJŚĆ JAK NIKT NIE WIE ??? PRZECIEŻ TRZEBA BĘDZIE ARTYSTOM ZAPŁACIĆ !!! Z PIENIĘDZY PODATNIKÓW!!! GDZIE MARKETING I ZARZĄD TERM MA OCZY??? W DU…. !!! PRZECIEŻ PARE PLAKATÓW PO POWIECIE … I SALA PEŁNA!!! A TAK NA HALAMĘ: 0 !!! NA PAZURĘ : STAROSTA I JEGO ŚWITA I NIELICZNI, KTÓRZY BYLI NA TERMACH I PLAKACIK W KĄCIE WIDZIELI!!! ZGROZA !!! MIASTO JAKO UDZIAŁOWIEC POWINNO SIĘ ZAINTERESOWAĆ TRAGIFARSĄ MARKETINGOWĄ TERM !!!

gość

Jaki pan ,taki kram ,chciałoby się powiedzieć .

gość

Powiem krótko i na temat , prosimy pana Maszytę o zakończenie swojego pier…a na forum „Nasz Lidzbark ”
Już pana mocodawcy maja inne zmartwienia ,i nie będą mogli regulować swoich zobowiązań względem pana .
Czuj się pan zwolniony z przysięgi .

gość

1. Należy zadać podstawowe pytanie, ile osób zgłosiło swój akces w konkursie na dyrektora placówki ?
2. Należy pamiętać, kogo oficjalnie swoim nazwiskiem i podpisem popierali ci dyrektorzy w wyborach na burmistrza.

API

Biorąc pod uwagę wniosek Burmistrza o nadanie zasłużonego dla poprzednika – nie ma znaczenia kogo poparli dyrektorzy szkół. Lidzbarski samorząd to jedna wielka rodzina partyjnych kacyków i znajomków.

zbuta

To prawda. Ale fakt, że poprzedniego burmistrza nie muszę już ogladac i słuchać jest dużym plusem. Jeszcze tylko ten czerwonogeby w sarostwie. Chociaż …za tego „zasłużonego” obecny burmistrz też otrzyma kopala

alka

gratuluje obecnym dyrektorom nowej pracy i tak będą ci sami

Mirosław Maczyta

Wiece Szanowny Pan Redaktor nie odkrył Ameryki. Burmistrz żadnej łaski nie robi rozpisując konkurs, bo są pewne normy prawne ” Zasady dotyczące powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – dalej u.s.o., a także w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) – dalej r.w.s.d. oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) – dalej r.r.k.d.s. ” Także traktuję to jako temat zastępczy gdyż „łyska kobyła ”… Czytaj więcej »

API

Wyjątkowo odpowiem na ten pozbawiony elementarnej wiedzy wpis.
Ustawa o systemie oświaty: Art. 36a pkt. 1g 14:
„14. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 13, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 13. Wymogu uzgodnienia z kuratorem oświaty nie stosuje się w przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 5 ust. 3b.”
Na jego podstawie można było pełnić dożywotnio funkcję dyrektora szkoły bez jakiegokolwiek konkursu. Wszystko zależało od organu prowadzącego, czyli Burmistrza (w przypadku Lidzbarka Warmińskiego).

Mirosław Maczyta

Art 5 ust 3 b mówi o :
” 3b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) zakłada i prowadzi:
a) szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
b) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;
2) może zakładać i prowadzić:
a) publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym,
b) publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym. ”

Co to ma wspólnego z szkołami podległymi Gminie miejskiej, czytaj Burmistrzowi.
Jakoś nie widzę związku.
A cytowany pkt 13 art 36a – mówi o skróceniu kadencji, a nie o przedłużeniu.
” 13. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. „

Jan

Organ prowadzący szkołę, po upływie 5-letniej kadencji, może przedłużać dyrektorowi placówki piastowanie stanowiska na następną kadencję. Tak więc, są dyrektorzy, którzy zarządzają szkołami wiele lat. Proszę nie cytować ustawy, jeżeli się jej nie rozumie.

gość

Niestety, ale Panowie M.M. czy A.B., uważają się za ekspertów we wszystkim. Szkoda tylko, ze tak naprawdę to są od siedmiu boleści….

gość

Dodajmy : dupy od siedmiu boleści … i tyle w temacie …

Ktos

Redaktor pisze bo jest przekonany, ze trzeba cos pisać a czy merytorycznie to nie ma znaczenia ani dla niego ani większości czytających, upassss

API

Zgadza się, jednak ciągle czekam na te merytoryczne artykuły od szanownego czytelnika. Zważ czytelniku, iż jesteś tutaj moim gościem, więc uszanuj to.

gośćć

Czas zmian w końcu, będzie szansa na rozbetonowanie i znalezienie pracy dola młodszych wykształconych ludzi !
Poprzednik nie dawał takiej szansy !

Anonim

Szkoda , dyrektor gim. nr 2 bardzo fajny i porządny człowiek

Balcerek

To chyba jest jeszcze jakieś drugie Gimnazjum nr II, bo dyr. tego z polnej to jakaś pomyłka, lamusom już dziękujemy i czas na młodych tak jak w LDK. Noooooooo i może skończy się wreszcie kumoterstwo!!!!!!!!!

Trombullus

Słyszycie to tupanie? Tak, to chyba nadchodzi normalność a tu jeszcze jeden przykład.
http://fakty.interia.pl/warminsko-mazurskie/news-urzednik-z-ostrody-pozwany-za-bledna-decyzje,nId,2187725
Mam nadzieję że nasi lokalni budowniczowie będą potraktowani równie sprawiedliwie jak ten urzędnik.