API

Lip 072019
 

Odpowiedź NSA na wniosek o przyspieszenie rozpoznania skagi kasacyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny pismem z dnia 1 lipca 2019r. poinformował redakcję NL o wyznaczeniu terminu rozprawy kasacyjnej ze skargi Burmistrza Miasta na III kwartał 2019r. Pismo otrzymane z NSA jest odpowiedzią na  wniosek redakcji NL o przyspieszenie terminu rozprawy kasacyjnej, jaką wysłano do sądu 21 maja 2019r. Treść poniżej:

Zwracam się z prośbą o przyspieszenie rozpoznania sprawy I OSK 258/18

Uzasadnienie:

W dniu 2017-10-10 Wojewódzki Sąd Administracyjny na mój wniosek, m.in. stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w sprawie opłaty za dochowanie do grobu ziemnego – II SA/Ol 626/17 – Wyrok WSA w Olsztynie. Burmistrz wniósł o kasację wyroku do waszego sądu.

Od kilkunastu lat w Lidzbarku Warmińskim obowiązywała opłata za dochowanie do grobu ziemnego w wysokości 900 zł.  Zaskarżyłem z pozytywnym skutkiem powyższe zarządzenie. Jednak przez ten okres ok. 600 osób wniosło jak się okazuje niesłusznie opłatę. Burmistrz w mojej ocenie złożył skargę kasacyjną tylko i wyłącznie celem odwleczenia prawomocności wyroku, bowiem im później Wasz sąd rozpatrzy skargę (odrzuci ją mam nadzieję) tym mniejszej liczbie osób trzeba będzie wypłacić zwrot nienależnie pobranej opłaty, bowiem ulegnie przedawnieniu. Tym samym w interesie kilkuset osób, a nie tylko moim leży jak najszybsze rozpoznanie powyższej skargi kasacyjnej, bowiem z biegiem czasu krąg uprawnionych do wypłaty nielegalnie pobranych pieniędzy ulega zmniejszeniu. Sprawa jest na tyle prosta, iż nie przysporzy wiele pracy czcigodnym sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego

Z wyrazami szacunku”

Tym samym, po miejmy nadzieję odrzuceniu przez NSA skargi Burmistrza na wyrok WSA w Olsztynie, ten stanie się prawomocny już w dniu ogłoszenia postanowienia.

Przypomnijmy, iż cała sprawa rozpoczęła się w 2016 r. podczas pierwszego spotkania Burmistrza z mieszkańcami miasta. Jeden z nich pytał czy tak wysokiej opłaty za dochowanie do istniejącego grobu nie można zastąpić naliczaniem proporcjonalnym. Opłata rosłaby w miarę upływu czasu od ostatniej opłaty za tzw. „wznowienie” grobu – pytał zmartwiony mieszkaniec. Jednak prezes PGK wyjaśnił, że jest to oddzielna opłata. Analiza przepisów ustalających stawki opłat wzbudziły wątpliwości Redakcji NL. Szerzej opisano to w artykule „Wątpliwości w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych” z 29 października 2016 r.

Redakcja wniosła do Wojewody o zbadanie zgodności zarządzenia nr SE.0050.16.2012.MG Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2012 r. (ustalającego opłaty) z prawem (wniosek TUTAJ). Organ nadzoru jednak nie doszukał się nieprawidłowości. Kolejnym krokiem było wezwanie Burmistrza do usunięcia naruszenia prawa w postaci ustalenia opłat za dochowanie do grobu ziemnego, po czym wniesienie sprawy do WSA. W długim oczekiwaniu na odpowiedź Burmistrza, zmieniło się prawo administracyjne. Po noweli, nie jest koniecznym wzywanie organu do usunięcia naruszenia prawa. Można od razu wnieść skargę do WSA na uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego w którym został naruszony interes prawny obywatela. Takiej właśnie odpowiedzi udzielił Burmistrz Wiśniowski. 5 lipca 2017 r. Redaktor NL wniósł skargę do WSA w Olsztynie na zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

W odpowiedzi organ próbował podważyć interes prawny skarżącego, oraz wadliwe podstawy prawne skargi (zarządzenie, uchwała – sprawa, która bezpośrednio wpływa na obywatela, inaczej ujmując opłata za dochowanie do istniejącego grobu została poniesiona przez skarżącego).

Podczas rozprawy w olsztyńskim  WSA w Olsztynie  aplikant Zelentz przedstawił zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 9 października 2017 r. (czyli z dnia poprzedzającego rozprawę), które… uchyla zaskarżone zarządzenie, tym samym, niejako przyznaje stronie skarżącej rację . Aplikant na tej podstawie wniósł o umorzenie postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość (zaskarżone zarządzenie z formalnego punktu widzenia przestało od wczoraj obowiązywać). Skarżący, czyli Redaktor NL nie zgodził się z wnioskiem formalnym o umorzenie postępowania, zdanie to podzielił Sąd otwierając rozprawę. Co ciekawe w nowym zarządzeniu Burmistrza już nie ma opłaty za dochowanie do grobu ziemnego! Po bardzo krótkim przedstawieniu stanowisk, Sąd po dłuższej naradzie ogłosił wyrok w którym uchylił punkt dotyczący opłaty za dochowanie. W pozostałych punktach (opłata z wjazd na cmentarz, opłata za postawienie „pomnika”) Sąd skargę oddalił.

W krótkim uzasadnieniu do wyroku, Sąd podzielił zdanie skarżącego dotyczące nielegalności wprowadzenia opłaty za dochowanie do już istniejącego grobu ziemnego w przypadku kiedy została wniesiona opłata za przedłużenie miejsca grzebalnego. Burmistrz Miasta wprowadził taką opłatę samodzielnie, przez co wyszedł poza upoważnienie ustawowe z par 2 Uchwały Rady Miasta.  Innymi słowy Burmistrz wprowadził opłatę nielegalnie. Nawet gdyby Rada Miasta upoważniła Burmistrza do wprowadzenia tejże opłaty, a organ nadzoru jej nie uchylił, to i tak byłoby to sprzeczne z Ustawą o Cmentarzach i Chowaniu Zwłok.

Burmistrz Jacek Wiśniowski tak skomentował wyrok:

Nowe zarządzenie w sprawie opłat związanych z pochówkiem zostało wydane na wniosek Prezesa PGK. Nie planuje zaskarżyć  do NSA dzisiejszego wyroku WSA, jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.”

Niedługo potem Burmistrz Miasta, pan Jacek Wiśniowski składa skargę kasacyjną od wyroku w którym Sąd uznał, iż opłata w wysokości 900 zł za dochowanie do istniejącego grobu jest nielegalna.  Tym samym kilkaset poszkodowanych przez Burmistrza osób jeszcze długo nie odzyska swoich pieniędzy. Jak twierdzi sam zainteresowany: „Informuję, że po dokonaniu analizy wyroku WSA w Olsztynie w sprawie opłaty za dochowanie na cmentarzu, podjąłem decyzję o zaskarżeniu wyroku do NSA skargą kasacyjną. Zapewniam jednocześnie, że w przypadku oddalenia skargi Gmina sama zaproponuje mieszkańcom rozwiązanie dotyczące uiszczonych opłat za dochowanie. Biorąc jednak pod uwagę zmienność orzecznictwa sądów administracyjnych, uznałem za konieczne ostateczne wyjaśnienie kwestii sposobu wprowadzania opłat za usługi komunalne na cmentarzach, co wymaga skierowania skargi do NSA.”

Czekanie na rozpatrzenie skargi w NSA trwa minimum 1,5 roku, wobec czego twierdzenie Burmistrza o tym, że gmina sama zaproponuje mieszkańcom rozwiązanie, wydaje się daleko idącym nadużyciem ze strony organu wykonawczego . Poszkodowanych mieszkańców miasta, ale nie tylko jest kilkuset (500 – 800), a zwrot pieniędzy razem z odsetkami obejmuje okres 6 lat wstecz (W tym czasie rząd dobrej zmiany skrócił okres przedawnienia z 10 na 6 lat, jednak pozostawił furtkę w postaci art. 117 Kodeksu cywilnego).  

Co to oznacza w praktyce

Po uprawomocnieniu wyroku, opłata za dochowanie zwłok w istniejącym grobie ziemnym stanie się nielegalna. Każdy kto ją uiścił w ciągu ostatnich 6 lat (lub po wniosku do sądu na podstawie par. 117 k.c. 10 lat) będzie miał prawo żądać zwrotu nielegalnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami. Na podstawie danych z PGK szacuje się, iż ok. 100 – 140 osób rocznie zmuszanych było do wniesienia opłaty za dochowanie, a kwota nienależnie pobranych pieniędzy może sięgać 500 – 700 tys zł + odsetki.

Jak odzyskać pieniądze?

Burmistrz Miasta pan Jacek Wiśniowski, tak bliski sprawom mieszkańców, zapowiedział, iż sam zwróci się do wszystkich poszkodowanych.  Jednak jeśli sam nie wyjdzie z inicjatywą, droga na odzyskanie pieniędzy jest prosta. Należy na piśmie wezwać Burmistrza od zwrotu nienależnie pobranej opłaty wraz z odsetkami. Jeśli to nie wywoła zamierzonego skutku, skierować sprawę do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim. Są to przecież nasze pieniądze, które Burmistrz Miasta nielegalnie nam zabrał. W przypadku osób, którym Burmistrz zagrabił pieniądze w okresie między 6 a 10 rokiem od prawomocnego wyroku, chcąc je odzyskać trzeba będzie złożyć sądowy wniosek (podstawa prawna art. 117 k.c.).

O terminie rozprawy i jej wyniku, redakcja NL poinformuje bez zbędnej zwłoki;)

 

 Posted by at 3:41 pm
Maj 242019
 

burmistrz Wiśniowski nawołuje na oddanie głosu na Protasa Jacka. źródło: FB

Wydawałoby się, że już nic mnie nie zaskoczy w kwestii poddaństwa burmistrza Wiśniowskiego wobec lokalnego układu trzymającego władzę zwanego platformą obywatelską. Osoba ponoć reprezentująca nas – mieszkańców miasta, utrzymująca się z naszych podatków, zdaje się hańbić swoim postępowaniem urząd który reprezentuje. Jako burmistrz nieudacznik, występuje publicznie i namawia do oddania głosu na innego nieudacznika politycznego – Protasa Jacka. Niegdyś nauczyciela wychowania fizycznego, teraz ponoć polityka (tak się określa). Osobę która wraz z kumplami sprzedała prywaciarzowi lidzbarską Górę Krzyżową, wykorzystującą samochód służbowy jak taksówkę, z manią wielkości jaką cechuje osoby mierne. Jawne popieranie Protasa, członka partii PO już samo w sobie jest obciachem. Jego partia otrzymała czerwoną kartkę w wyborach do Sejmu RP, bowiem pycha wzięła górę nad rozsądkiem.

Przypomnę pewien dokument wprowadzony przez Burmistrza Miasta. Nazywa się Kodeksem Etycznym Pracowników Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński (dostępny TUTAJ). § 5. pkt 4 Kodeksu brzmi:

„Pracownik Urzędu wykonując obowiązki nie manifestuje swoich poglądów politycznych,”

Burmistrz z racji wykonywanego zwodu jest nim 24h na dobę. Sam zresztą wielokrotnie podkreśla, że pracuje od rana do wieczora, bowiem „służy mieszkańcom”. Należy się w tym miejscu zastanowić, czy aby na pewno służy mieszkańcom, czy może określonemu kręgowi osób.

Burmistrz powinien być apolityczny. Należy zauważyć, że ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek dbałości o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Biorąc pod uwagę powinność wykonywaną przez Burmistrza w sposób rzetelny i niezależny od przekonań i poglądów politycznych, nie jest dopuszczalne manifestowanie poglądów politycznych, a tym jest właśnie nawoływanie do oddania głosu na określoną osobę, członka partii politycznej.

Wracając do pana Protasa Jacka. Z pewnością nie zasługuje na poparcie, szczególnie mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Także mieszkańcy regionu powinni podziękować temu panu i jego partii za brak rozwoju i doprowadzenie regionu na skraj nędzy. Protas Jacek jako europoseł? Z pewnością nie.

Pełna treść nawoływania 

Panie Burmistrzu, dziękuję za wsparcie 🙂 #GłosujęNaProtasa10 #KoalicjaEuropejska

Opublikowany przez Jacek Protas Czwartek, 23 maja 2019

 Posted by at 9:54 pm
Maj 132019
 

Znak drogowy: Uwaga! Dzieci

Tematy związane z wykorzystywaniem nieletnich stały się ostatnio modne. Film „Kler” pokazał ohydny proceder pedofilii wśród księży, teraz kolejny quasi dokumentalny Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu” dopełnił dzieła „objawienia”.  Objawienia możliwego tylko w społeczeństwie stawiającym pierwsze nieśmiałe kroki w kierunku demokracji czy wolności słowa. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, w czasach Karola Wojtyły, taki film nie mógłby powstać. Społeczeństwo nie było przygotowane na akceptację prawdy o tym co dzieje się w alkowach wielu parafii. Temat tabu, mimo, iż wielu z nas miało tego świadomość. Należy zadać sobie pytanie, czy zjawisko pedofilii pośród duchowieństwa (nie tylko) katolickiego jest czymś niezwykłym, kuriozalnym, wybrykiem natury? Otóż, nie.

Od zawsze świat opierał się i dalej opiera, czy tego chcemy czy nie na 3 filarach – władza, sex i pieniądze. Starożytni Grecy, mieli młodocianych kochanków, nałożnice, których wiek mógłby przysporzyć o zawał serca niejedną wrażliwą na cierpienie dziecka osobę. Ten rodzaj kontaktów był akceptowalny społecznie i nikt nie robił z tego afery. Jeszcze do niedawna w Japonii pornografia dziecięca była całkowicie legalnym biznesem. Zakazano jej dopiero w 2014 r., zakaz ten jednak nie dotyczy anime, mangi i gier wideo. Legalność kontaktów seksualnych z nieletnimi ma więc przesłanki kulturowe, a nie cywilizacyjne. Postęp i rozwój społeczeństwa nie idzie w parze ze zmianą najstarszego i najmocniejszego instynktu znanego człowiekowi – zaspokojenia seksualnego. Oczywiście, z całą surowością potępiamy krzywdzenie dzieci, podobnie jak piętnujemy kradzież czy zabójstwo. Jednak tejże patologii nie jesteśmy w stanie zwalczyć całkowicie. Nie tak dawno przecież kontakty homoseksualne uznawane były za chorobę, a nawet karane więzieniem (do dzisiaj są kraje w których homoseksualność karana jest śmiercią).  Metodą na „pozbycie” się pedofilii czy homoseksualizmu było roztoczenie aury milczenia. Brak w statystykach takich przypadków, oznaczał społeczeństwo „zdrowe” – tak uważały władze wielu postsowieckich krajów, a także m.in. władze Watykanu. Jak się okazało to nie rozwiązuje problemu.

Czy ksiądz nie jest mężczyzną? Pewnie, że jest. Co za tym idzie podlega takim samym prawom natury jak każdy inny samiec rodzaju ludzkiego. Sama silna wola, czy modlitwa czasami nie wystarcza do zwalczenia najsilniejszego instynktu jaki zna człowiek. Zagłuszanie popędu u zdrowego człowieka (mężczyzny) musi wywołać konsekwencje – drażliwość, nerwowość, zaburzenia hormonalne czy przerost prostaty. Pojawiają się także zmiany w psychice, dążenie do zaspokojenia przenosi się na obiekty z najbliższego otoczenia, czyli w przypadku osób pracujących z dziećmi na nie właśnie. Czy więc księża pedofile są czymś wyjątkowym? Zupełnie nie.

Wbrew pozorom, pedofilia jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Jeśli przyjąć za granicę wieku 15 lat, kiedy można uprawiać legalnie seks, to pedofili w tym kraju jest na pęczki. Od samych dzieci rozpoczynających przygodę z rówieśnikami, do całej rzeszy dorosłych szukających nastolatków do seksu. Często słyszymy, iż dzielna policja ujęła jakiegoś obrzydliwego typa posiadającego dziecięcą pornografię czy też wykazał się jakiś „łowca pedofili”. Z tą patologią nie da się wygrać. To od nas zależy w jakim stopniu będziemy edukować dzieci, aby nie dały się krzywdzić starszym. Także pośród duchowieństwa, nie da się wyeliminować tego zjawiska. Tutaj nie pomogą żadne kary. Proceder ten zejdzie po prostu bardziej do podziemia. Jedynym rozwiązaniem, byłoby zniesienie celibatu, wzorem innych religii. Na fali filmów o pedofilii w kościele katolickim zapewne pojawi się jeszcze dokument  o homoseksualności księży, a w miarę dojrzewania społeczeństwa – także o siostrach zakonnych.  

Redaktor tegoż portalu przeprowadził mała prowokację dziennikarską, aby sprawdzić jak bardzo młody człowiek narażony jest na kontakt z pedofilem. W tym celu na jednym z popularnych portali, na tzw. „czacie” przedstawiliśmy się jako Weronika_14. W ciągu godzinnego pobytu tamże, otrzymałem kilkanaście propozycji spotkania w widomym celu za pieniądze, mimo, iż zawsze pisałem ile mam lat tzn. 14,5. Zapis dwóch „rozmów” na „czacie” poniżej. Materiał tylko dla osób pełnoletnich. 

 Posted by at 2:17 pm
Maj 012019
 

26 maja 2019r. odbędą się wybory do parlamentu zjednoczonej Europy. Do obsadzenia jest 751 miejsc (lub 705 jeśli Wielka Brytania opuści w niedługim czasie UE). Polska posiada 52 mandaty. Kandydatów z naszego kraju jest 872 (466 mężczyzn i 406 kobiet), w tym m.in. 1 aktor, 2 aktorki, 97 nauczycieli oraz jako zawód 3 kandydatów wpisało „polityk”. Są także rolnicy, aptekarze, inżynierowie, animatorzy kultury, biochemicy, teologowie czy inżynierowie rolnictwa. Przekrój zawodowy jest naprawdę imponujący. Fotel europosła przyciąga tak bardzo, iż na jedno miejsce w skali kraju, przypada 17 chętnych. Okręg nr 3 do którego przynależy m.in. Lidzbark Warmiński obejmuje województwa Warmińsko-Mazurskie oraz Podlaskie.  Startuje z niego 60 kandydatów, miejsca do obsadzenia są 2 (liczba mandatów przypadających na okręg nie jest sztywna, zależy od skomplikowanych wyliczeń, biorąc pod uwagę lata wcześniejsze okręg nr 3 zawsze otrzymywał 2 mandaty). Daje to imponujące 30 osób na jeden mandat europosła. Poniżej pełna lista kandydatów z naszego okręgu w porządku: nazwa komitetu wyborczego, numer na liście, nazwisko i imię, zawód, miejsce zamieszkania.

Pełna lista kandydatów w wyborach do PE z okręgu 3. Kliknij aby powiększyć listę.

Wielki banner wyborczy kandydata Jacka Protasa w wyborach do PE

Jeden z kandydatów w wyborach do PE jest z Lidzbarka Warmińskiego – obecny Poseł na Sejm RP pan Jacek Protas. Wcześniej pełnił funkcję m.in. wicemarszałka województwa, Starosty Lidzbarskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta. Znany Lidzbarczanom z tego, iż będąc Przewodniczącym Rady Miasta, wraz z koalicjantami przegłosował sprzedaż w prywatne ręce Górę Krzyżową – znany ośrodek sportów zimowych. Dał się także poznać z używania służbowego samochodu wraz z kierowcą do wożenia siebie do pracy do Olsztyna i z powrotem oraz związanych z tym dziwnych faktur za tankowanie. Sprawy opisane w artykułach „Czy wicemarszałek Protas używa auta służbowego do celów prywatnych?” oraz „O tych co sprzedali „Górę Krzyżową””. Był także „ojcem chrzestnym” Term Warmińskich, utrzymujących się m.in. dzięki znacznym dotacjom/dofinansowaniom/refundacjom z kasy samorządowej, czyli naszych podatków (np. w 2018 r. Termy Warmińskie z tego tytułu otrzymały z samorządu blisko 1 mln zł). Pan Jacek Protas jako jeden z 3 kandydatów (na 872) podał zawód  „polityk” – cokolwiek by to znaczyło.

 Posted by at 11:47 pm
Kwi 212019
 

mgr. Feliks Kaczyński z klasą B 1983 – 1986 w Zasadniczej Szkole Zawodowej W Zespole Szkół Zawodowych.
fot. NK.pl

Rząd Kaczyńskiego nakazał dekomunizację. Zniknęły w Lidzbarku Warmińskim m.in. ulice Kalinowskiego czy Góreckiego. W wielkich bólach zburzono pomnik tzw. wdzięczności żołnierzom radzieckim. Ogólnie rzecz biorąc Prezes Kaczyński uznał, że historię należy pokazywać taką jaka była w istocie, a nie tę kreowaną propagandowo. Teraz przyszedł czas na odwet. Zarządzono dekaczyzację. Burmistrz postanowił  zlikwidować alejkę Kaczyńskiego w Lidzbarku Warmińskim. Dodajmy Feliksa Kaczyńskiego. Oczywiście nie będzie to likwidacja fizyczna, a tylko zmiana nazwy. Alejka znana wszystkim od lat pod nazwą Feliksa Kaczyńskiego, nazywać się ma „Groblą Filozofów”.

Feliks Kaczyński, znany starszemu pokoleniu nauczyciel, wybitny językoznawca, osoba zasłużona społeczności naszego miasta. Mało jest takich osób, których zasługi doceniono poprzez choćby symboliczne nadanie jej imienia obiektowi miejskiemu. Niewątpliwie był nim Feliks Kaczyński. Niestety pan Feliks ma nazwisko niezawodnie kojarzące się z inną postacią, niezbyt lubianą w kręgach lidzbarskiej „elyty samorządowej” – czytaj jednego z ostatnich bastionów umierającego PO.

Projekt uchwały, zmieniającej nazwę alejki,  Burmistrz Wiśniowski ma przedstawić Radzie Miasta 30 kwietnia. Oczywiście, nie jest to jego pomysł. Z Inicjatywą zmiany nazwy, zwróciły się stowarzyszenia – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, Stowarzyszenie Biały Kruk oraz samo zamkowe muzeum. Burmistrz wyraził zgodę i projekt uchwały będzie procedowany.

Kilkadziesiąt lat temu Rada Miasta zmieniła nazwę jeszcze przedwojenną (więc niemiecką) tejże alejce z „Grobli Filozofów” na Feliksa Kaczyńskiego. Teraz ma wrócić jej poprzednia nazwa. Czymże pan Feliks Kaczyński sobie zasłużył na takie traktowanie? Czyży niestrudzony we wnikanie w nieswoje sprawy rodzinne prawnik miejski doszukał się skazy w życiorysie pana Feliksa? Może źle zaparkował, albo podpisał się nie w tym miejscu co trzeba? Mamy Stadion im. Wobalisa, czy więc nie należy zmienić mu nazwy na „das Fußballstadion”. Ul. Wyszyńskiego także wydaje się podejrzana wobec wybuchu afer pedofilskich. Z ostrożności może wrócić do jej przedwojennej nazwy „  Adolf Hitler Strasse”?

 „Feliks Kaczyński urodził się 18 marca 1916 roku w Płocku. Wyższe studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1945 roku. Był znakomitym znawcą języka ojczystego i historii Polski. Pisał teksty, komponował do nich własne melodie, wspaniale grał na fortepianie i organach, często reżyserował spektakle. W latach 1950-1976 związał się z Lidzbarkiem. Pracował jako nauczyciel języka polskiego w Liceum Pedagogicznym oraz Zespole Szkół Zawodowych na stanowisku zastępcy Inspektora Szkolnego. Sprawował też funkcję kierownika wydziału kultury, czasowo kierował Miejskim Domem Kultury. Podczas organizowania Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży zasiadał w jury jako jej przewodniczący. W 1976 roku przeszedł na emeryturę, nie stracił jednak kontaktu ze szkołą i młodzieżą. Zmarł 14 października 1993 roku.

Miasto dla wyrażenia hołdu wspaniałemu pedagogowi nazwało jedną z alejek spacerowych jego imieniem. Trakt ten znajduje się nad rzeką Symsarną, tuż obok amfiteatru; przed nadaniem mu imienia Feliksa Kaczyńskiego nazywał się Groblą Filozofów. Alejka jest dobrze zagospodarowania, kilka lat temu dokonano jej kapitalnego remontu. Posiada jeszcze jeden ciekawy element; w roku 2009 otworzono na niej „Aleję Gwiazd Kabaretu”. Na umieszczonych tablicach upamiętniono wszystkich, którzy od 1977 roku zdobyli „Złotą Szpilkę”, czyli główną nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów.”

Powyższy cytat www.polskaniezwykla.pl

 Posted by at 10:12 pm