maj 272013
 
Impreza w hotelu Krasicki.

Impreza w hotelu Krasicki.

Wracam do artykułu, w którym zrelacjonowałem dni majowe W szczególności rozdziału poświęconemu „innemu miejscu”, gdzie po przydługawej części oficjalnej udała się cała świta. Chodzi oczywiście o hotel Krasicki i imprezie pożegnalnej odchodzącego komendanta Jerzego Pakisza. Bawił się na nim cały samorząd powiatowy, miejski, wszelkiej maści lokalni „politycy”, księża, byli tajni współpracownicy SB, jak też usłużne lokalne media. Odejście po wielu latach oddanej służby pana Jerzego wymagało odpowiedniej oprawy, 4 gwiazdkowy hotel jest w sam raz.

Ktoś stwierdził, że tradycją jest finansowanie takiej imprezy z prywatnej kieszeni odchodzącej osoby. Bardzo dobra tradycja! Jednak zapytałem się pana Starosty czy samorząd powiatowy nie uczestniczył w finansowaniu tego spotkania. Oto mail, jaki wysłałem do Starosty 7 maja 2013 roku (daty są ważne).

„Szanowny panie Starosto

Na podstawie Ustawy Prawo Prasowe oraz Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej, uprzejmie proszę o udostępnienie informacji na temat finansowania imprezy pożegnalnej odchodzącego komendanta PSP w hotelu Krasicki w dniu 5 maja 2013 roku. Czy samorząd powiatowy poniósł jakikolwiek wydatek związany z tą uroczystością.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w trybie Prawa Prasowego i możliwie szybko. Odpowiedź proszę przesłać drogą mailową na adres: redakcja@naszlidzbark.pl

Dotychczas pan Harhaj nie robił problemów z udostępnianie informacji publicznej. Z bólem dało się wyciągnąć ze starostwa studium wykonalności term warmińskich. Jakoś to się kręciło.

20 maja otrzymałem od pana Starosty listem poleconym odpowiedź na mojego maila. Stała się ona przyczynkiem do napisania tego artykułu.

Treść pisma od starosty:

Odpowiedź Starosty na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedź Starosty na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Tak sformułowana treść, wydaje się jasna i klarowna. Przytacza się podstawę prawną i prawidłowy sposób załatwienia sprawy. Na pozór nie budzi podejrzeń. W istocie jest to bubel urzędniczy i to szczególnego rodzaju. Podpisał to pan mgr Jan Harhaj, tym samym przyznając, iż nie ma pojęcia o trybie, w jakim udostępnia się informację publiczną. Nie zna też Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej, który jest najważniejszym dokumentem dla urzędnika. Starostwo Powiatowe nie posiada też elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP (www.epuap.gov.pl), na którą powołuje się w treści pisma.

Teraz krótkie szkolenie dla pracowników starostwa i możliwość zdobycia wiedzy całkiem gratis:

Dostęp do informacji publicznej reguluje art. 61 konstytucji RP, jak też ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Art. 61 Konstytucji RP

|”Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.”

Interesuje nas art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

„1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego, z tym że: 

1)  odwołanie od decyzji rozpoznaje się  w terminie 14 dni, 

2)  uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.” 

Na język ludzi przetłumaczył ten zapis Naczelny Sąd Administracyjny wydając wyrok 16 marca 2009 r. w Warszawie I OSK 1277/08. Cytuję interesujący nas fragment:„

  Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest przedmiotem wniosku. Wniosek taki wszczyna postępowanie w sprawie, ale na tym etapie nie mają jeszcze zastosowania przepisy k.p.a.

   Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przepisy k.p.a. stosuje się do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania. Dopiero zatem w takich sytuacjach znajdzie zastosowanie art. 63 § 3a k.p.a. stanowiący o obowiązku opatrzenia podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

   Za wniosek pisemny o udzielenie informacji publicznej uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny.”

 NSA jasno wskazuje, iż nie stosuje się przepisów KPA w sprawie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej. Nie jest też koniecznym podpisywanie elektroniczne maila w jakikolwiek sposób. Można też nie podawać danych personalnych, adresu, ani jakiejkolwiek informacji mogącej zidentyfikować osobę składającą taki wniosek. Teraz rodzynek urzędniczy – proszę zwrócić uwagę na treść podstawy prawnej, na jaką powołuje się pan Starosta w piśmie. Art. 63 par 1 KPA cytuję jak napisano:

„proszę o złożenie wniosku w sposób przewidziany w przepisie art. 63par1 kodeksu postępowania administracyjnego tj. pisemnie, za pomocą telefaksu albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą jako dokument elektroniczny podpisany podpisem kwalifikowanym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym”

Szybko odszukuję odpowiedni paragraf kodeksu i co widzę? Nie zgadza się z tym co napisał pan Harhaj! Aktualne brzmienie 63par1 KPA jest następujące:

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

Urzędnicy w starostwie posługują się nieaktualnym kodeksem postępowania administracyjnego! Nowelizacja kodeksu nastąpiła 17.06.2010 r. Wraz z nią zmieniała się treść art. 63, na którą powołuje się starosta. To powinno pachnieć, co najmniej rezygnacją ze stanowiska osoby odpowiedzialnej za cały urząd powiatowy. Należałoby też zbadać wszystkie uchwały i decyzje administracyjne podjęte w okresie od 2010 roku do dzisiaj. Można przyjąć, że starostwo powiatowe działa na podstawie nieistniejącego prawa, więc nielegalnie. Za to grożą znacznie surowsze konsekwencje niż brak oświadczenia majątkowego pana Starosty za rok 2013 na stronach BIP-u. Przypomnę też, że Starostwo do dzisiaj nie posiada elektronicznej skrzynki podawczej.

Odpowiedzi na moje pytanie o ewentualne finansowanie majowej imprezy nadal nie otrzymałem. Przypominam, iż urząd ma na to 14 dni, został więc przekroczony ustawowy termin. Teraz powinienem wysłać pismo wzywające do udzielenia odpowiedzi. Jeśli to nie przyniesie skutku, można złożyć skargę do WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny), na bezczynność urzędników.

Takie postępowanie ze strony urzędu budzi podejrzenia. Na wszelki wypadek od Starosty, Burmistrza i Marszałka Województwa, zażądałem kopii wszystkich faktur jakie otrzymali od CKW Zamek sp. z o.o. za 2010, 2011 i rok bieżący. Pozwoli mi to na ocenę rzetelności wydawania środków publicznych.

 

Sprostowanie:

Starostwo posiada elektroniczną skrzynkę podawczą. Moje niedopatrzenie wynikało z pośpiechu w pisaniu powyższego tekstu. Osoby czujące się dotknięte tym faktem przepraszam. Na drugi raz sprawdzę wszystko 2 razy przed wysłaniem. Co do pozostałych treści nie zmieniam stanowiska.

 Posted by at 10:21 pm
Powiadom o

Veamos las aplicaciones para ver televisión que nos ofrece el

móvil tablet.

Staszek

Szanowny Redaktorze chciałbym abyś napisał dlaczego zostały zdemontowane tory kolejowe , uważam to za co najmniej bezsensowne gdyż tory nie były w stanie wskazującym na konieczność usunięcia . Proszę o informację czy Pan Redaktor zajmie się tą sprawą .

mieszkaniec

Rafal masz racje ,tylko jakie poprzedbnie wladze mialy taki zastrzyk kasy unijnej.Czesc tej kasy nie bedzie zarabiala na siebie tak jak w dobrym miescie .Tam czekaja miejsca pracy na mieszkancow i inne osoby z terenu calego woj. a u nas co.Termy juz na poczatku z doplata do konca ich istnienia-to jest ekonomia.Tak jak napisales patrzmy obiektywnie,tyle kasy dzieki marszalkowi i co,gdzie miejsca pracy.Potrzebny stadion ktory jest trzy razy w roku czynny.Piszesz o wskazaniu burmisztrza a czy do tego jest powolana prasa-nie,ona patrzy i dostarcza nam prawdziwa wiedze.Jest taka prasa w LW to GL gdzie siedzi w UM.Co zrobil dla mieszkancow burmistrz-nic ,to co jest robione to sa jego i tylko krola pomysly.Tak jest w tym LW.

ggg

Dzieki API za informacje ,starostwo lub GL ma z tym spory problem .Alternatywą dla rozwoju gospodarczego NASZEGO MIASTA jest zmiana obecnej władzuchny 😉

Adam Berbeć

…… jednak osobiście mam wątpliwości. "Powietrza w kotlinie Lidzbarskiej nikt nie przedmucha".
Jednak próbować trzeba.

Rafał

Prawdą jest, że byt i świadomość społeczeństwa kształtują również władze poprzez swoje decyzje. Prawdą jest również, że władzę należy oceniać i wytykać błędy. Dzisiaj, przy pełnej demokracji i dostępie do internetu, jest to nad wyraz wygodne i skuteczne. Swoje poglądy wyrażam jednak po to, by wskazać na konieczność i potrzebę zachowania choćby namiastkę obiektywizmu. Poprzez internet krytykować może każdy, …i żuk, i żaba. Krytyka konstrukcyjna wymaga jednak wskazania alternatywy, również dla obecnych władz miasta czy powiatu. A osądzać należy przez pryzmat dokonań i skuteczności działania, a nie osobistych animozji, czy wyglądu. I w tym kontekście uważam, że obecne władze dla naszego środowiska zrobiły dużo. Nie jest możliwe zaspokojenie oczekiwań wszystkich mieszkańców, bo każdy z nas ma inne cele i potrzeby. Stąd też krytyka braku miejsc pracy, niskich dochodów lub niezbyt potrzebnego ronda ( w krajach cywilizowanych ronda są na wszystkich skrzyżowaniach). Żyjemy w okresie, w którym walkę o władzę w… Czytaj więcej »

API

Szanowny Rafale, proponuję czytać obiektywną prasę lokalną. Gazeta Lidzbarska z pewnością dostarczy odpowiednich treści, jest bezstronna i rzetelna.

Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać 😉

Przemas wredny zgred

… no i jak tu nie mówić o "wystającej słomie z butów" 🙂 API nie znosi krytyki, API jest chodzącym ideałem, API wie wszystko najlepiej… dlatego też Rafale na tym portalu nie można reprezentować innego zdania niż NACZELNY REDAKTOR, WYDAWCA i WŁAŚCICIEL. Wszyscy, którzy myślą inaczej "są z układu"… O ile początkowa część hasła przewodniego portalu "Serwis informacyjny o Lidzbarku Warmińskim. Subiektywnie przygotowany, treści niepokorne acz prawdziwe." jest zgodna z treściami tu prezentowanymi i ich poziomem, o tyle ostatnie dwa słowa ni jak mi tu nie pasują… Narzekanie na włodarzy naszego miasta i powiatu wpisuje się w odwieczny schemat stosunku obywatela do władzy… i to nie dziwi. Po prostu "ten typ tak ma". Błędnym jest mniemanie, iż obecnie krytykujący jak będą rządzić rozwiążą wszystkie problemy i zadowolą wszystkich. Nie ma sensownej alternatywy… a już na pewno nie jest nią ten portal. Szumnie zapowiadane powstanie stowarzyszenia spaliło na panewce… a trzeba… Czytaj więcej »

Adam Berbeć

Czy to nie nad zbyt ad personam. Każdy jak może, tak orze. Orz i Pan jak umiesz i możesz.
A co mi tam. Żyj sam i daj innym żyć.

Adam Berbeć

Dziś objechałem miasto, stwierdzam, – nie jest żle /"z okienek samochodu"/. Rozmawiałem z znajomymi, nie odniosłem wrażenia, by mocno narzekali na burmistrza,wytykano wysokie ceny za wywóz śmieci, ale to już wina Rady. O staroście po prostu zapomniałem zapytać/rozpytać/.
Całkowicie zgadzam się z Rafałem. – Szukajmy wspólnie rozwiązań lepszych, korzystniejszych dla mieszkańców. Miasto to ludzie a nie domy i ulice.
Ośmielam się przypomnieć, skąd pochodzą nasi przodkowie. My nie dorównujemy inteligencji Panu Andrzejowi B. i dlatego powinniśmy go strzec jak oka w głowie, nie dopuśćmy i wyperswadujmy mu wyjazd z naszego miasta. Byłaby to niepowetowana strata.Takie "oryginały" zazwyczaj są tępieni przez zazdrosnych i niedorównującym im inteligencją i sposobem widzenia świata…………. .

Andrzejek

dziękuję panie Adamie za komplementy pod moim adresem….przyjmuję….;-)) …postawię dodatkową wódkę…

Adam Berbeć

Obym ja tylko wypił za pierwszym razem. Pozdrawiam.

Andrzejek

jakie konkretnie inwestycje z ostatnich lat masz na myśli Rafale…? ułożenie bruku..? rewitalizacja ? remonty dróg..?termomodernizacje budynków.? ..to przedsięwzięcia wpisane w naturalny bieg rzeczy…..do tego nie potrzeba władz tylko kompetentnego urzędnika….Z kolei podejmowanie inwestycji dotowanych wymaga nakładów własnych o ile takowe się posiada albo na ile banki pozwolą ..w tym ostatnim wypadku łatwo popuścić wodze fantazji wydając nieswoje pieniądze…no chyba ,że pan burmistrz poręczy jakimś proporcjonalnym wekslem..;-). Twoje hasła Rafale " ładniej, bezpieczniej, wygodniej' są truizmem….bo na tym polega sama idea miasta jako struktury….Inwestycje są konieczne o ile uwzględniają oczekiwania społeczne….są wynikiem konsultacji społecznych itp… alternatywy także swego czasu domagałem się od administratora tej strony……ale alternatywy dziennikarskiej czy ideologicznej… no bo jakaż może być alternatywa wobec arogancji czy pychy obecnych władz….?….pozostaje kpina i szyderstwo…. i przede wszystkim opinie zazwyczaj bywają subiektywne…. to nie panel naukowy a portal netowy….czy chociażby e-gazeta… skoro burmistrzowi lekarzowi można ferować opinie geofizyczne i to urbi… Czytaj więcej »

okrągła

Jak tu Ciebie Andrzejku nie pożądać ? hehehhehe

Andrzejek

panie Rafale.. pańskie uwagi biorą się nie tyle z nieświadomości co z niezrozumienia.. miasto to przede wszystkim mieszkańcy a nie inwestycje i budynki czy choćby włodarze ( w sensie funkcji, bo przecież są mieszkańcami jak i inni).. to mieszkańcy Ci wielcy i mniejsi decydują o wyglądzie i losach tego miasta….bylibyśmy totalnym zadupiem gdyby nie postaci takie jak Krasicki, Kopernik, Dantyszek, Kromer, Hozjusz..itp…to oni tworzyli kulturę i materialną i niematerialną tego miasta….oni naznaczyli to miejsce w historii i w geografii…. jak już pisałem nikt nie pamięta nazwiska zapewne dowódcy straży czy jakiegoś rajcy z okresu bytowania Krasickiego.. niczym szczególnym Lidzbark nie zapisał się w swojej powojennej historii…miasto swoją estetykę zawdzięcza Niemcom….wszelkie próby rewitalizacji czy przywrócenia choćby w miarę przyzwoitej estetyki są powinnością a nie zasługą obecnych władz…i tu ostentacyjne wręczanie burmistrzowi kwiatów jest totalna głupotą….bo to jego obowiązek..jeszcze większym obowiązkiem jest dbanie o dobro obywateli…i liczenie się z ich oczekiwaniami… oczywiście… Czytaj więcej »

mieszkaniec

W tym wszystkim chodzi czy kasa z podatkow mieszkancow byla wydania na bal w krasickim czy nie,moze rzadzic i boruta ,ale kasa podatnikow ma byc wydawana zgodnie z przepisami.Ten pan powinien oplacic sam,ta cala nagonka na redaktora potwierdz to ,ze kasa starostwa zostala umoczona i to wszyscy powinni zobaczyc przed wyborami tych panow.Pisz do WSA i ja jestem podatnikiem i chce znac prawde.Piera z 10 zl podawala w TV i jak oni to zrobili to maja wszyscy o tym wiedziec.Pisaki z UM i Starostwa,wiemy o was.

ggg

1.TVLidzbark pyta turystów którzy słodzą przed kamerą lub wybiera tylko te pochlebne wypowiedzi znam z autopsji !
2.NaszLidzbark pokazuje wszystko co dobre i co złe jak widać zresztą po wszystkich artykułach zamieszczonych na tym portalu !
3.Np w Ostródzie ,Mrągowie ,Iławie ,Giżycku ….. jest o wiele lepiej, lecz to moje miasto i nie mam zamiaru go opuszczać !
4"…Obecna również popełnia błędy I BYĆ MOŻE , nie wszystkie decyzje są rozsądne i przemyślane 🙂 BYC MOŻE ?
5.Pan Andzej Pieślak w wyborach na burmistrza nie wystartuje !
6."…Nie jest prawdą, że rządzą miastem ludzie źli" a to MIASTEM RZADZĄ LUDZIE DOBRZY ,JESTEŚ TEGO PEWIEN RAFALE?
Ja nie jestem tego taki pewien

Rafał

"Nasz Lidzbark" w tytule wzbudza troskę o wspólne dobro, jakim jest nasze miasto. I tak właśnie ten portal odbierałem, do pewnego czasu. Kierunek wskazywany w niemal każdym komentarzu właściciela strony, moją ocenę jednoznacznie wyostrzył. Stąd też mój komentarz… Nie jest prawdą, że rządzą miastem ludzie źli, że ich misją jest tylko okradanie mieszkańców i bogacenie się na funduszach europejskich. Nie jest prawdą, że miasto idzie ku ruinie i jest szczególnie biedne. A gdzie jest lepiej? W Bartoszycach, Górowie, Pieniężnie? No gdzie?… Kryzys dosięga wszystkie sektory gospodarki, więc wszyscy mają źle. Ale to nie oznacza, że obecna władza jest zła, a ta następna (jaka?) przyniesie dobrobyt i szczęście, co wydaje się sugerować Pan Andrzej Pieślak. Żadna władza nie jest doskonała. Obecna również popełnia błędy i, być może, nie wszystkie decyzje są rozsądne i przemyślane. Trzeba jednak być ślepcem, by nie dostrzegać żadnych pozytywnych zmian w naszym mieście. A może należy o… Czytaj więcej »

okrągła

Chyba też Ci nie staje hehehehe

Rafał

Czytam komentarze bieżące oraz te dotyczące innych tematów …i takie oto mam odczucia: Właściciel strony – Pan Andrzej Pieślak – prowadzi taktyczną walkę polityczną, a przedmiotowa strona stanowi dosyć poręczne i skuteczne narzędzie w walce o władzę. Zupełnie nie jest ważne kto obecnie zarządza miastem i powiatem, jaki skuteczny jest w tym zarządzaniu, co dla mieszkańców jest dobre, a co złe. Ważne jest, żeby udowadniać, że jest to klika, banda szubrawców i złodziei, skutecznie i perfidnie okradająca społeczeństwo. Nic to, że w ostatnich latach miasto kompletnie zmieniło swoje oblicze, że wykonano wiele ważnych inwestycji, że zapyziały Lidzbark wprowadzono do Europy… Ważne jest tylko to, że Pan Pieślak nic z tego nie ma… Obecne władze nie dały mu kasy, pracy i zaszczytnego stanowiska, więc są złe! I oczywiście należy tych "złych" wymienić na dobrych. Oczywiście najlepiej na tych z PIS-u. A jeszcze lepiej, na tych namaszczonych przez Ojca Dyrektora. To Partia… Czytaj więcej »

API

Bardzo ciekawy komentarz! Już traciłem nadzieję na krytykę swojej działalności, a tu miła niespodzianka:) Każda krytyka jest mile widziana i to nie ważne czy ma sens czy jest go pozbawiona jak powyższy komentarz.

Adam Berbeć

No, a jednak coś dobrego w naszym mieście zrobiono. Liczne jako pierwszy pozytywny post o obecnej władzy. Może ktoś jeszcze pozytywnie napisze? Czekam z niecierpliwością.

ggg

Z roku na rok jest gorzej dla WIEKSZOŚCI obywateli Rafale ,zaślepiony jesteś ? Odkąd obecna władza otrzymuje pieniądze z UE to wydawanie tych pieniedzy jest moim zdaniem nieprzemyslane .p.s Powiedzmy szczerze burmistrz w wyborach nie miał rozsądnego kontrkandydata a co do partii politycznej to API juz pisał ,ze nie jest z PiSu ,mamz 6 partii w sejmie !Strona NaszLidzbark jest ekstra stroną oraz zangażowanie w podawanie informacji jest godne podziwu .pozdrawiam

Andrzejek

dzięki naszej władzy przestałem oglądać komedie z braćmi Marx……włodarze są zabawniejsi…i bardziej czarno-biali…;-)

API
Andrzejek

pomijając procedury…..

skoro obywatel ma jakieś pytania ,wątpliwości na temat dóbr nam wspólnych , w tym wypadku naszej kiesy to może sformułować owe w dowolny sposób ..nawet na pocztówce z Zabrza….I tylko od dobrej woli urzędników zależy czy dostanie odpowiedz czy nie…Tu tej dobrej woli zabrakło…a list od starosty można było zredagować krócej pisząc np.." pocałuj nas w dupę"….
Nie uważam też,że API zadał jakieś niedyskretne pytanie….przecież nie pytał do, której wytrzymał starosta…;-)

API

Pocztówka z Zabrza, jeśli zawiera pytanie o udostępnienie informacji publicznej i sposób w jaki ta informacja ma być przekazana wnioskodawcy jest pełnoprawnym wnioskiem.

Czekam na odpowiedzi na moje maile z UM i Starostwa. Po terminie ustawowym na odpowiedź, skieruję sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

mika złośnica

bo pewnie wyrzymał długo 🙂

mika złośnica

ups…:D miało być -wytrzymał 😀

API

hm… coś linki wycina…. później się tym zajmę bo zaraz jadę do UM 😉

Przemas wredny zgred

… a co? Już tam robisz na etacie? 😉
(jako "upierdliwiec" ?)

ggg

Dzięki za info do skrzynki cyfrowej ! Ale tu sie rozchodzi o to o czym pisał i argumentował API(wyrok NSA ) ,a żeby "zapracowany " urzędnik musiał odpisywać również na zwykły emil ! Jest to TEMAT BARDZO WAŻNY i dla niektórych zwłaszcza tych w urzędach może sprawić wiele problemów .

Mocno naciągane

A może to działa w dwie strony, i takie rozwiązanie jest po to aby obywatel otrzymywał odpowiedź na swoje zapytanie?
Ja dostaje ok 50 maili dziennie na różne skrzynki, większość z nich to spam, oferty nieznanych mi firm itp, większości nawet nie czytam. Lądują do kosza.
Mam także maila, na który spam nie przychodzi, dostaje mało ale same ważne wiadomości. Te czytam wszystkie.
I może tu jest tak samo? Jeżeli miałbyś ważną sprawę, na którego maila byś wysłał do mnie wiadomość?

ggg

ja też ofert firm nie czytam oraz spam blokuje automat , ale jak widzę normalny adres email to go otwieram i czytam oraz odpisuje max 30 min dziennie i odpowiedz gotowa oczywiście przy kawusi na urzędniczym biureczku 😉

jacek

No za nic dodać komentarza z linkiem nie mogę, dlatego pewnie Przemasa wycinało. Wejdź na stronę powiatu i u góry po prawej masz przyciski do bipu, CU, dziennika i monitora. Wciskasz Cyfrowy Urząd i jesteś w systemie skrzynki podawczej

jacek

Hmm coś wycina komentarze gdy linki się podaje. Chociaż nie zawsze.

jacek

heh sorry za dubla, nadrabiam za przemasa 😉

API

Nic nie szkodzi;) Nie chcę wdawać się z panami w dyskusję o tym co napisałem w artykule. Wasze komentarze, dowodzą nieznajomości prawa administracyjnego, mylicie pojęcia i zakresy stosowania odpowiednich kodeksów do konkretnych spraw. Wasz poziom wiedzy z zakresu prawa administracyjnego przypomina ten, którym posługuje się Starostwo – żaden. Coś tam słyszeliście, coś tam wyczytaliście…i piszecie bajki, starając się przy tym bronić zapewne waszych kolegów urzędników. Dodałbym jeszcze fragment ważnego orzeczenia NSA: "do wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że za wniosek o udostępnienie informacji publicznej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do wniosek taki nie będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o jakim mowa w art. 63 § 3a k.p.a. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16.03.2009 r., sygn. I OSK 1277/08, który to pogląd należy podzielić. W ustawie o dostępie do informacji publicznej… Czytaj więcej »

Mocno naciągane

Czemu nie odnosisz się do skrzynki, którą wszyscy znajdują, a ty nie możesz?
W Twoim artykule podajesz nieprawdziwe informacje, przeinaczasz treści. Pachnie Faktem 🙂
A Twoja odpowiedź odnośnie literówek jest głupia, bo literówka może zmienić sens zdania. W tym przypadku tak było, a Ty krzyczysz że stosują stare przepisy. Wiesz, możesz pójść i zrobić komuś łaskę, a możesz pójść i zrobić komuś ……. Niby literówka, a jednak zmienia sens.

Napisz to w formie przewidzianej a dostaniesz odpowiedź. Nie rozumiem Twojego zachowania.
Ciężko z Tobą dyskutować bo atakujesz ludzi o innych poglądach. Niepotrzebnie, wydatki na CKW Zamek to dobry pomysł, rozdmuchiwanie prośby o postępowanie zgodne z procedurą to raczej prywata.

API

ojej, miałem już nie pisać, ale nie mogę. Proszę o linka do elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

no proszę.

Przemas wredny zgred

Odzyskaj moje komentarze, a będziesz miał odpowiedź… SZANOWNY PANIE WYDAWCO !

robert woźniak

Rozumiem, że problem jest ważny. To, że zełgałeś w sprawie skrzynki podawczej to się nie dziwię. To że brniesz dalej w ten temat w zaparte też, bo "ten typ tak ma". Nie dziwi mnie nawet to, że bijesz pianę o formalizm, ale strasznie mnie dziwi, że chwalisz się znajomością KPA a nie robisz z tego użytku!
Zrób z tej wiedzy użytek praktyczny, proszę. Dostałeś pismo z Urzędu na swoje wystąpienie? Nie podoba Ci się stanowisko Urzędu? Masz czas na odwołanie takie samo jak od formalnej decyzji do tego samego Organu, który orzeka w sprawie odwołań. Nie wiesz co napisać? Napisz, że Ci się stanowisko Starostwa nie podoba i tyle. Pamiętaj tylko o TERMINIE wniesienia odwołania! Uznanie przez organ odwoławczy Twojego zaskarżenia zamknie gęby wszystkim, którzy twierdzą, że się czepiasz, a jak organ je odrzuci no to cóż: najwyżej nie przeprosisz.
pozdrawiam serdecznie

API

Nie muszę niczego wnosić, żadnego sprzeciwu czy odwołania w sprawie tego pisma. Nawet mi się podoba w pewnym sensie. Mój mail z 7 maja skierowany do starostwa jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Nie dostałem prawnie wiążącej odpowiedzi, więc poczekam jeszcze kilka dni.

Na większości portali jest wyraźnie oznaczona "elektroniczna skrzynka podawcza". Tutaj widnieje pod ikonką. Przyznaję, nie zauważyłem tego. Życzę szczęścia , komuś kto cokolwiek zdoła wysłać poprzez to coś.

jacek

No szkoda że Twój komentarz nie wszedł Przemas…
Podobnie to pismo interpretuje. Zainteresowany brakiem skrzynki podawczej przez urząd wszedłem na ich stronę i w kilka chwil tą skrzynkę znalazłem.
Strasznie Redaktor subiektywnie podszedł do sprawy. O ile poruszenie sprawy finansowania imprezy jest nad wyraz słuszne i za to duży plus, to już ocena tego pisma podoba mi się średnio.
" a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”"
No wyraźnie wg mnie jest napisane iż trzeba składać przez skrzynkę, a nie mailem. Dlatego poprosili Cię o inną formę wniosku, która będzie prawidłowa.

Przemas wredny zgred

Mój kochany PANIE REDAKTORZE !
Bzdury Pan piszę odnośnie komentarzy… 4 razy pisałem i nic !!!
a to na dowód, że nie komentowałem na GL 😉 https://picasaweb.google.com/10639338998861510102

Mocno naciągane

Jakoś ta Twoja interpretacja pisma mocno naciągana, trochę to wygląda jak brukowa prasa, omijanie słów i zmiana sensu zdania w celu podniesienia sprzedaży. Można walnąć fajny tytuł jak newsy na Onecie 🙂
Zauważ, że przy powołaniu się na artykuł 63 KPA jest użyte słowo "m.in", brak jest cudzysłowia oznaczającego dosłowne cytowanie artykułu. Jeden wyraz, brak znaku a czyni znaczącą różnicę.

API

To błąd literowy. Skoro czepiasz się takiego drobiazgu, to znaczy że nie zrozumiałeś powagi sprawy. Sprawa stosowania nieistniejących przepisów prawnych jest bardzo poważna, być może nastąpi jej dalszy ciąg w innych już służbach.

ggg

Stawiam kratę piwa temu kto sie dowie ile wynosił fundusz reprezentacyjny w mieście lub starostwie za rok 2012 oraz umieści ową kwote (popartą wiarygodnym źródłem ) na tej stronie ! Piszę poważnie !

Przemas wredny zgred

… czyżbyś Panie redaktorze API stosował cenzurę?!
Dwa niepochlebne komentarze i nic… nie ładnie 🙁

ggg

o czym prawisz Przemku wredny zgredzie ?

API

Piszesz jak urzędnik ze starostwa. Żadnego komentarza nie usunąłem odkąd strona istnieje. Raz jeden nie przywróciłem komentarza, który automatyczny system zakwalifikował jako spam i tyle.

Przemas wredny zgred

przed chwilą wpisałem komentarz (niezbyt długi z dwoma linkami) po raz trzeci dzisiaj … nie ma go PANIE WYDAWCO – REDAKTORZE !!!

API

Żaden komentarz nie pojawił się w folderze spam czy jakimkolwiek innym. Panie wredny, może pisałeś komentarz na stronie GL? I coś ci się pomyliło? Jak widać ten wpis na który odpowiadam pojawił się. Nikt inny nie narzeka na znikające komentarze, czy też nie pojawiające się. Jeśli ktoś napisze i nie pojawi się od razu to dostaje komunikat o moderacji…. czasem tak jest, filtr antyspamowy jest czuły. Masz po prostu chyba pecha panie Przemasie.

Andrzejek

Przemas…filtr antyspamowy ma też pewne wymagania intelektualne…;-)

Przemas wredny zgred

… jeżeli byłaby to prawda, to nie powinien się pojawić żaden Twój komentarz, Andrzejku … 😉

Andrzejek

nie wiem Przemku……na wszelki wypadek nie czytam swoich komentarzy…..;-)

Przemas wredny zgred

… i słusznie… unikasz w ten sposób kaca większego niż po skrzynce markowego wina … "Le Jabol" 😉

ggg

API drąż temat do końca trzymamy kciuki
!

API

Nie widzę tu żadnej sensacji. Każdy obywatel ma prawo wiedzieć jak działa urząd. Ma prawo wglądu do dokumentów tam znajdujących się. To gwarantuje konstytucja.

Adam Berbeć

Mieć prawo, to jeszcze, nie mieć prawa do uprzykrzania komuś życia, molestowania, drażnienia, zmuszanie do myślenia, do pracy itp, itd. Do stosowania konstytucji przez urzędników, daleka jeszcze droga. Stosuj zasadę: "….żyj sam, – daj innym żyć",

API

Poproszę o interpretację, bo nie rozumiem.

Adam Berbeć

A po co Ci wykładnia? Męczysz urzędników pytaniami i mącisz ich błogi spokój.
Czy Ty wyobrażasz sobie, ile kosztowało ich wysiłku intelektualnego, napisanie takiego pisma, by nic z niego nie wynikało?

Andrzejek

oooo..dopiero się dowiedziałem .( z powyższego artykułu) ,że pan Harhaj jest starostą…..myślałem do tej pory,że to niesmaczny żart….;-)..nikomu już w tym mieście nie można zaufać..;-)

Adam Berbeć

Moim zdaniem, otrzymałeś odpowiedz "na przeczekanie". -/ Ostrość skalpela z czasem zanika/
Postawiłeś się w roli prokuratora, czy raczej egzekutora. Oto dowód, dlaczego prasa lokalna jest nielubiana przez władze. Ciekawy jestem dalszego biegu sprawy.

API

Kiedyś pan Wajs zarzucił krytykantom jego poczynań nieznajomość działania samorządu i przepisów. W lokalnych urzędach zatrudnia się osoby z klucza partyjnego, a nie wg kompetencji. Całą wiedzę o pracy samorządu biorą z informacji doradców prawnych, sowicie opłacanych z naszych podatków. Panują schematy działań, utarte ścieżki… nie daj boże jak zmieni się jakiś przepis.