lip 232023
 

Pomysłodawcy, inicjatorzy budowy Term Warmińskich. Od lewej Jacek Protas, Artur Wajs, Jan Harhaj. Wszyscy z PO

Rada lidzbarskiego powiatu podjęła uchwałę o sprzedaży Term Warmińskich za kwotę nie niższą niż 39,4 mln zł, oraz środki trwałe wraz z wyposażeniem za nie mniej niż 1,9 mln zł, co daje łącznie 41,3 mln zł za całość. W 2021 r. próbowano sprzedać Termy Warmińskie za 48,1 mln zł, ale nie było zainteresowanych.

Obecna cena sprzedaży stanowi mniej niż połowę kosztów poniesionych na budowę Term Warmińskich. Przypomnijmy, że całkowity koszt to nieco ponad 100 mln zł, ale w 2016 r. Biorąc pod uwagę wysoką inflację oraz koszty materiałów budowlanych, można przyjąć, że kwota, za jaką powiat chce sprzedać nieruchomość, wynosi w przybliżeniu 20% kosztów jej budowy. To niezwykłe, bowiem wartość nieruchomości przynoszącej zyski (jak twierdzi operator i samorząd) powinna rosnąć o kilka punktów procentowych powyżej inflacji. Kupując nieruchomość w 2016 r., np. mieszkanie, w 2023 r. sprzedamy je ze znaczącym zyskiem. W przypadku Term Warmińskich prawa ekonomii działają zupełnie inaczej (fizyka także).

Zacytujmy fragment artykułu z 2021 r. ze strony Naszlidzbark.pl (całość TUTAJ):

Minęło 5 lat działalności Term Warmińskich. W tym czasie wg szacunków redakcji (na podstawie dostępnych danych) operator Term otrzymał w sumie ok. 9 mln zł pomocy publicznej lub dotacji. Średnio więc na każdy rok działalności przypada 1,8 mln zł „dopłaty do interesu” przez podatnika. Sama Gmina Miejska co roku udzielała termom 250 tys. zł pomocy publicznej w postaci 50% umorzenia/ulgi z tytułu podatku od nieruchomości. Powiatowy Urząd Pracy wyasygnował w postaci dopłat do wyposażenia/utworzenia miejsc pracy ok. 700 tys. zł (wartość szacunkowa, na podstawie dostępnej dokumentacji).

Od samego początku inwestycja budziła kontrowersje, bowiem Lidzbark Warmiński nie posiada gorących źródeł, i wodę w termach trzeba będzie podgrzewać. Koszt ogrzania wody, hal basenowych może stanowić ponad połowę kosztów operacyjnych utrzymania obiektu. Tamę spekulacjom o ogromnym koszcie podgrzewania wody (Termy posiadają kotłownię gazową 3 MW), postawił Starosta Lidzbarski Jan Harhaj. Stwierdził on, że taniej jest wodę ogrzać niż schłodzić (więc zimna woda z odwiertu jest jak najbardziej pożądana). Strach pomyśleć, jakby z podziemi wypływała woda o temperaturze np. 80 stopni. Cóż to byłaby za finansowa klapa.

 Posted by at 1:45 pm
cze 202023
 

Okładka płatnego artykułu „promującego” miasto

Kiedy artykuły promocyjne skupiają się głównie na jednej osobie, takiej jak Burmistrz, mogą powstać wątpliwości co do rzeczywistego celu promocji. Może to sugerować, że głównym celem publikacji jest gloryfikacja Burmistrza i wzmocnienie jego władzy oraz wpływu. Artykuły skoncentrowane na jednej osobie mogą wskazywać na rozwiniętą megalomanię, czyli obsesyjne przekonanie o własnej wielkości i wyjątkowości.

Megalomania Burmistrza objawia się często poprzez nadmierne podkreślanie jego osiągnięć i sukcesów, a marginalizowanie roli innych członków władz lokalnych i społeczności. W takich przypadkach, promocja staje się narzędziem do budowania kultu jednostki, w którym Burmistrz przedstawiany jest jako jedyny sprawca sukcesów i zmian w społeczności. Jest to wyraźny sygnał, że priorytetem jest utrzymanie i wzmacnianie własnej pozycji, a nie rzetelne informowanie społeczności o działaniach samorządu.

Ponadto, megalomania Burmistrza może prowadzić do „parcia na szkło”, czyli dążenia do nieograniczonej kontroli i wpływu na wszystkie aspekty życia lokalnej społeczności. Burmistrz może dążyć do centralizacji władzy w swoich rękach, eliminując opozycję i niezależne głosy, które mogłyby kwestionować jego decyzje. Takie zachowanie może prowadzić do braku przejrzystości i odpowiedzialności, a także do ograniczenia demokratycznych procesów decyzyjnych.

W rezultacie, skupienie się na jednej osobie w artykułach promocyjnych może budzić wątpliwości co do rzeczywistych intencji Burmistrza i samorządu lokalnego. Istnieje ryzyko, że publikacje te służą głównie autopromocji Burmistrza, zamiast rzetelnie informować społeczność o różnych inicjatywach i projektach służących rozwojowi społeczności.

Dodatkowym problemem w przypadku, gdy artykuły promocyjne koncentrują się na jednej osobie, takiej jak Burmistrz, jest kwestia finansowania tych publikacji z kasy gminy. Jeśli takie artykuły i nagrania są sponsorowane i opłacane ze środków publicznych, wówczas pojawia się obawa, że są one wykorzystywane do autopromocji Burmistrza kosztem interesów lokalnej społeczności.

Rachunek za artykuł w piśmie „Kapitał Polski”

Finansowanie artykułów promocyjnych, w których centralną postacią jest Burmistrz, z kasy gminy może podważać transparentność i uczciwość działań samorządu. Może to sugerować, że środki publiczne są wykorzystywane do celów politycznych i promocyjnych, zamiast na rzeczywiste potrzeby społeczności. Takie działania mogą budzić pytania dotyczące priorytetów i zasad wydatkowania publicznych funduszy. Istnieje obawa, że Burmistrz wykorzystuje finansowanie z kasy gminy do kreowania swojego wizerunku, zamiast inwestować w rozwój lokalnej infrastruktury, edukację czy usługi publiczne, które są kluczowe dla dobrobytu mieszkańców.

Podsumowując, finansowanie artykułów i nagrań, w których centralną postacią jest Burmistrz, z kasy gminy budzi wątpliwości dotyczące uczciwości i przejrzystości działań samorządu. Alokacja środków publicznych powinna uwzględniać dobrobyt całej społeczności, a nie jednostki. Jeżeli prasa i telewizja otrzymują środki z budżetu gminy na promowanie dokonań Burmistrza i gminy, istnieje ryzyko, że ich treści będą jednostronne i służyć będą autopromocji władz. Takie działania mogą prowadzić do braku rzetelności i obiektywności informacji, które są niezbędne dla społeczności w celu dokonania własnej oceny pracy Burmistrza i gminy. Niezależne media są kluczowe dla zapewnienia obiektywnej informacji społeczności i umożliwienia jej samodzielnego ocenienia działań władz.

Jak czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli: [LINK]

„Popularnym narzędziem promocji w skontrolowanych jednostkach było publikowanie artykułów prasowych dotyczących danej gminy. W przypadku ponad połowy jednostek, w artykułach tych zamieszczono zdjęcia wójta. W ocenie NIK, tego rodzaju działania mogą budzić wątpliwości, czy ich celem była promocja gminy, czy też „wypromowanie” konkretnych osób.” 

W promocji gminy wykorzystywano artykuły prasowe, w których zamieszczono zdjęcia Burmistrza. W dwóch skontrolowanych jednostkach artykuły promocyjne dotyczyły przede wszystkim ukazania dokonań władz w mijającej kadencji. W ocenie NIK, tego rodzaju działania mogą budzić wątpliwości, czy ich celem była promocja gminy, czy też „wypromowanie” konkretnych osób, np. piastujących stanowisko organu wykonawczego w samorządzie, zwłaszcza jeśli miało to miejsce w okresie poprzedzającym nadchodzące wybory.

Komentarz redakcyjny

Praktycznie każdy artykuł prasowy, nagranie czy film traktujący o naszym mieście (głównie o postaci Burmistrza) jest opłacany z pieniędzy Lidzbarczan. Nie należy ulegać przekonaniu, iż Lidzbark Warmiński jest wyjątkowy, a prasa i TV z ochotą promuje miasto, a w szczególności Burmistrza Wiśniowskiego. Kosztuje to nas rocznie ogromne pieniądze, dzięki którym ów jegomość próbuje wypromować swój wizerunek w skali makro, traktując swój urząd jako przepustkę do tzw. ”wielkiej polityki”.  Także otrzymywane nagrody i wyróżnienia w „dziwnych” konkursach, mogą budzić wątpliwości biorąc pod uwagę znaczne sumy przekazywane z kasy miasta dla organizatorów.

Głównym beneficjentem pieniędzy mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego jest Grupa WM, czyli Gazeta Olsztyńska, Gazeta Lidzbarska, TV Kopernik i kilka innych  marionetkowych mediów. Załączam kilka skanów z faktur, opłaconych naszymi pieniędzmi.

 Posted by at 7:59 pm
maj 222023
 

Donald Tusk, Lidzbark Warmiński fot. Api

22 maja 2023 r. Donald Tusk w ramach partyjnego objazdu Warmii i Mazur spotkał się ze swoimi fanami w Lidzbarku Warmińskim. Miejsce spotkania, amfiteatr miejski nie zdołał pomieścić wszystkich chętnych wysłuchania lidera Platformy Obywatelskiej. Były premier punktualnie o 17.00 rozpoczął monolog w którym głównym tematem była krytyka obecnego rządu. Na wstępie wspomniał o wykluczeniu komunikacyjnym w jakim znajduje się Lidzbark Warmiński oraz setki podobnym do niego miast, o upadku komunikacji autobusowej, likwidacji kolei. Z okazji zbliżającego się dnia matki zwrócił uwagę na negatywny stosunek PiS do kobiet stwierdzając m.in. „ta władza za kobietami nie przepada […] Kobiety mają prawo do decydowania o swoim losie w dużo większym stopniu niż to jest dzisiaj”. Tusk sporą część spotkania poświęcił premierowi Morawieckiemu i jego ministrom, Ziobro, Czarnek, Błaszczak. Mówił o wewnętrznych konfliktach w obozie władzy, starając się ośmieszyć ministrów. Mowa była także o Telewizji Polskiej jako głównym medium „ogłupiania” Polaków oraz tym, że po wygranych wyborach – On to naprawi. Po około 40 minutowej krytyce rządów PiS-u przyszedł czas na pytania od publiczności. Same pytania jak i odpowiedzi były kontynuacją narracji utrzymywanej przez Tuska. Średnia wieku przybyłych na spotkanie oscylowała w granicach 50+.

 Posted by at 10:26 pm
sty 162023
 

Na najbliższej Sesji Rady Miasta 18 stycznia 2023r. radni przegłosują uchwałę o zmianie wysokości diet oraz wynagrodzeniu Burmistrza Miasta. Podyktowane jest to względami formalnymi, bowiem wysokość diety jest uzależniona od liczby mieszkańców. Dane z GUS informują, że mieszkańców  Lidzbarka Warmińskiego jest mniej niż 15 tys (14700), co za tym idzie zmienia się przedział określający wysokość diet radnych oraz wynagrodzenia Burmistrza.

Samo wyliczenie konkretnej kwoty diety nie jest proste. Także w treści uchwały próżno jej szukać (raczej ze względów etycznych). Postaramy się w skrócie przybliżyć ten temat, aby lepiej zrozumieć dalszą część artykułu.

Wysokość diety określają przepisy nadrzędne (ustawa) i Rada Miasta ma obowiązek je stosować. Pomińmy skomplikowaną treść ustaw, odsyłacze do rozporządzeń ministrów itp. W uproszczeniu dieta radnego nie może przekroczyć 2,4-krotności kwoty określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota ta wynosi 1 789,42zł, a więc dieta radnego nie może być wyższa niż 4 294 zł miesięcznie. Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z 2000r. (podpisane przez J.Buzka) określa dokładnie ile otrzyma radny w zależności od liczebności mieszkańców gminy. I tak:

100% kwoty 4 294zł mogą otrzymać radni w gminach powyżej 100tys mieszkańców
75% kwoty 4 294zł (3 220,95zł) mogą otrzymać radni w gminach od 15 do 100 tys mieszkańców
50% kwoty 4 294zł (2 147,30zł) mogą otrzymać radni w gminach poniżej 15 tys mieszkańców

Doniedawna lidzbarska gmina liczyła więcej niż 15 tys mieszkańców i kwota maksymalna diety wynosiła 3 220,95zł (zwanej dalej kwotą bazową). Na drodze uchwały Radni w październiku 2021r. określili „podział” tej kwoty na poszczególne funkcje w Radzie Miasta. I tak:

– 100% kwoty bazowej dieta Przewodniczącego Rady Miasta, czyli 3 220,95zł
– 70% wysokości diety Przewodniczącego Rady dla Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji stałych – 2 254 zł
– 60% wysokości diety Przewodniczącego Rady dla Wiceprzewodniczących komisji stałych – 1 932zł
– 50% wysokości diety Przewodniczącego Rady dla „szeregowych” radnych Rady Miejskiej

W lidzbarskiej radzie miasta nie ma „szeregowych” radnych. Powstało tyle komisji, aby każdy z radnych mógł otrzymywać dodatek funkcyjny. Sześć komisji, a w każdej przewodniczący i jego zastępca plus dwoje wiceprzewodniczących rady plus sam przewodniczący.

W 2022r. GUS poinformował, iż liczba mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego wynosi 14 708. W związku z tym Rada Miasta jest zobligowana do wyliczenia nowych stawek diet w oparciu o sporo niższą kwotę bazową (50% kwoty 4 294zł zamiast 75% jak wcześniej). Ustawodawca w zamyśle słusznie nakazał stosowanie progów kwotowych w oparciu o liczbę mieszkańców. Najmniejszych gmin, poniżej 15tys mieszkańców nie powinno się zanadto obciążać dietami radnych. Lidzbarscy radni są jednak innego zdania…

W projekcie uchwały z 18 stycznia 2022r. dotyczącej ustalenia wysokości diety pojawił się „nowy” podział kwoty bazowej ze względu na pełnione funkcje. I tak:

– 100% kwoty bazowej dieta Przewodniczącego Rady Miasta, czyli 2 147zł (poprzednio 3 220,95zł)
– 95% wysokości diety Przewodniczącego Rady dla Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji stałych czyli 2 039zł (poprzednio 2 254 zł)
– 90% wysokości diety Przewodniczącego Rady dla Wiceprzewodniczących komisji stałych czyli 1 932zł (poprzednio 1 932zł)  – dokładnie bez zmian.

Z powyższego wynika, że najbardziej „traci” Przewodniczący Rady Miasta, pozostałym praktycznie niewiele lub nie zmienia się nic. Przed zmianami zmuszano Lidzbarczan do płacenia radnym za „podnoszenie ręki”  32 853zł każdego miesiąca, po zmianach – 30 062zł. Kwota bazowa obniżyła się o 25%, a diety spadły o zaledwie ok. 8%.

Komentarz redakcyjny

Rada Miasta w bardzo kreatywny sposób podeszła do obliczenia należnym im diet. Mimo wyraźnego spadku liczby mieszańców, próżno szukać odzwierciedlenia tejże katastrofy demograficznej w dietach radnych. Ustawodawca wyraźnie mówi, że radny to funkcja społeczna, za której pełnienie nie przysługuje wynagrodzenie. Dieta ma stanowić rekompensatę za poniesione koszty związane np. z dojazdem na posiedzenia Rady Miasta, zwrotem części abonamentu telefonicznego w związku z koniecznością kontaktu z wyborcami itp. Redakcja NaszLidzbak ma więc pytanie do radnych, a szczególnie do Przewodniczącego Rady Miasta: Proszę o przedstawienie wszystkich kosztów związanych z pełnieniem tej społecznej funkcji. Rachunki, opłaty, koszty paliwa i inne. Radny jako osoba zaufania publicznego, nie powinien mieć żadnych problemów z rozliczeniem się z tychże kosztów przed swoimi wyborcami.

Lidzbark Warmiński staje się miastem – widmem. Po 17tej  w jego centrum trudno spotkać kogokolwiek. Na palcach jednej ręki policzymy mijających nas przechodniów podczas dłuższego spaceru. Niestety turystów także nie widać. Mrzonki o mieście turystycznym były, są i będą fantazjami kilku lokalnych tępawych polityków. Lekarstwem na wyludnienie miasta są niskie podatki oraz budownictwo komunalne. Niestety pieniądze Lidzbarczan, władze miasta wydają na nikomu nie potrzebne inwestycje. Potężne środki wydawano na budowę Term, a teraz uzdrowiska. Wiemy jak to się skończy. Pod dyktando sprawnych inaczej politycznych baronów miasto jest dewastowane, a ludzie ubożeją.

 Posted by at 9:45 pm
gru 182022
 

Podczas tzw. jarmarku bożonarodzeniowego, Burmistrz Wiśniowski zwołał na scenę obecnych na placu radnych, aby jak określił złożyć „życzenia dla naszych mieszkańców, którzy pomagają nam”. „Twórzmy szczęśliwe życie dla nas samych” – takimi słowami podsumował życzenia świąteczne kierowane dla wszystkich mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego.

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego, którzy „im” pomagają, od nowego roku pomoc tę zwiększą o blisko 20% za sprawą podwyżki podatków lokalnych.

Rada Miasta, na wniosek Burmistrza Wiśniowskiego podniosła stawki podatków o blisko 1/5. I tak:

opłata targowa – wzrost o 18,9%
–  podatek od środków transportowych – wzrost o 18,9%
– podatek od nieruchomości – wzrost o 18,9%
– opłata miejscowa (klimatyczna) – wzrost o 18,9%

Wzrost podatków odczują wszyscy mieszkańcy miasta, a najdotkliwiej przedsiębiorcy dający pracę innym. Podatek od budynków lub ich części z 0,72zł/m2 rośnie do 0,86zł/m2 – to bezpośrednio przełoży się na każdego Lidzbarczanina. Jednak opłata związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach lub ich częściach z 24,55zł/m2 rośnie aż do 28,78zł za każdy metr kwadratowy, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. I jest to maksymalna górna stawka ustalona przez Ministra Finansów. Pod każdą uchwałą w uzasadnieniu czytamy, że podatki podniesiono w związku z inflacją.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja wynagrodzenia samego Burmistrza Wiśniowskiego Jacka. Pieniądze z naszych podatków napływają na konto włodarza miasta w sposób całkowicie nieskorelowany ze stopą inflacji. W ciągu ostatnich 2 lat otrzymał w sumie 92% podwyżki wynagrodzenia! I tak, w 2020r. zarobił 132 tys zł, ale w 2022r. zarobi 254 tys zł. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost wynagrodzenia w 2 lata, co widać na poniższym zestawieniu. Oczywiście koszt jaki ponoszą mieszkańcy jest sporo wyższy, bowiem musimy jeszcze sfinansować jego ubezpieczenie w ZUS i masę pomniejszych składników wynagrodzenia. Przedsiębiorcy dobrze wiedzą o czym mowa.

Wynagrodzenie Burmistrza Wiśniowskiego 2020 – 2022

Nie mniejszą podwyżkę przegłosowali sobie radni naszego miasta. Mechanizm pozyskania podwyżki jest bardzo prosty. Wystarczy podnieść rękę, nacisnąć przycisk i podwyżka gotowa. Za wszystko zapłacą mieszkańcy miasta, więc nie ma się co przejmować (do wyborów samorządowych). Dokładne omówienie podwyżek diet radnych zamieszone będzie w oddzielnej publikacji.

Na koniec roku 2022 stan zadłużenia mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego to ok. 33 mln zł plus emisja obligacji dłużnych na 4 mln zł.

Spokojnych i wesołych świąt życzą Burmistrzowi Miasta i Radnym Ci, którzy pomagają, osoby tworzące wam szczęśliwe życie – Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego.

 Posted by at 3:04 pm