lip 072019
 

Odpowiedź NSA na wniosek o przyspieszenie rozpoznania skagi kasacyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny pismem z dnia 1 lipca 2019r. poinformował redakcję NL o wyznaczeniu terminu rozprawy kasacyjnej ze skargi Burmistrza Miasta na III kwartał 2019r. Pismo otrzymane z NSA jest odpowiedzią na  wniosek redakcji NL o przyspieszenie terminu rozprawy kasacyjnej, jaką wysłano do sądu 21 maja 2019r. Treść poniżej:

Zwracam się z prośbą o przyspieszenie rozpoznania sprawy I OSK 258/18

Uzasadnienie:

W dniu 2017-10-10 Wojewódzki Sąd Administracyjny na mój wniosek, m.in. stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w sprawie opłaty za dochowanie do grobu ziemnego – II SA/Ol 626/17 – Wyrok WSA w Olsztynie. Burmistrz wniósł o kasację wyroku do waszego sądu.

Od kilkunastu lat w Lidzbarku Warmińskim obowiązywała opłata za dochowanie do grobu ziemnego w wysokości 900 zł.  Zaskarżyłem z pozytywnym skutkiem powyższe zarządzenie. Jednak przez ten okres ok. 600 osób wniosło jak się okazuje niesłusznie opłatę. Burmistrz w mojej ocenie złożył skargę kasacyjną tylko i wyłącznie celem odwleczenia prawomocności wyroku, bowiem im później Wasz sąd rozpatrzy skargę (odrzuci ją mam nadzieję) tym mniejszej liczbie osób trzeba będzie wypłacić zwrot nienależnie pobranej opłaty, bowiem ulegnie przedawnieniu. Tym samym w interesie kilkuset osób, a nie tylko moim leży jak najszybsze rozpoznanie powyższej skargi kasacyjnej, bowiem z biegiem czasu krąg uprawnionych do wypłaty nielegalnie pobranych pieniędzy ulega zmniejszeniu. Sprawa jest na tyle prosta, iż nie przysporzy wiele pracy czcigodnym sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego

Z wyrazami szacunku”

Tym samym, po miejmy nadzieję odrzuceniu przez NSA skargi Burmistrza na wyrok WSA w Olsztynie, ten stanie się prawomocny już w dniu ogłoszenia postanowienia.

Przypomnijmy, iż cała sprawa rozpoczęła się w 2016 r. podczas pierwszego spotkania Burmistrza z mieszkańcami miasta. Jeden z nich pytał czy tak wysokiej opłaty za dochowanie do istniejącego grobu nie można zastąpić naliczaniem proporcjonalnym. Opłata rosłaby w miarę upływu czasu od ostatniej opłaty za tzw. „wznowienie” grobu – pytał zmartwiony mieszkaniec. Jednak prezes PGK wyjaśnił, że jest to oddzielna opłata. Analiza przepisów ustalających stawki opłat wzbudziły wątpliwości Redakcji NL. Szerzej opisano to w artykule „Wątpliwości w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych” z 29 października 2016 r.

Redakcja wniosła do Wojewody o zbadanie zgodności zarządzenia nr SE.0050.16.2012.MG Burmistrza Miasta z dnia 17 lutego 2012 r. (ustalającego opłaty) z prawem (wniosek TUTAJ). Organ nadzoru jednak nie doszukał się nieprawidłowości. Kolejnym krokiem było wezwanie Burmistrza do usunięcia naruszenia prawa w postaci ustalenia opłat za dochowanie do grobu ziemnego, po czym wniesienie sprawy do WSA. W długim oczekiwaniu na odpowiedź Burmistrza, zmieniło się prawo administracyjne. Po noweli, nie jest koniecznym wzywanie organu do usunięcia naruszenia prawa. Można od razu wnieść skargę do WSA na uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego w którym został naruszony interes prawny obywatela. Takiej właśnie odpowiedzi udzielił Burmistrz Wiśniowski. 5 lipca 2017 r. Redaktor NL wniósł skargę do WSA w Olsztynie na zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

W odpowiedzi organ próbował podważyć interes prawny skarżącego, oraz wadliwe podstawy prawne skargi (zarządzenie, uchwała – sprawa, która bezpośrednio wpływa na obywatela, inaczej ujmując opłata za dochowanie do istniejącego grobu została poniesiona przez skarżącego).

Podczas rozprawy w olsztyńskim  WSA w Olsztynie  aplikant Zelentz przedstawił zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 9 października 2017 r. (czyli z dnia poprzedzającego rozprawę), które… uchyla zaskarżone zarządzenie, tym samym, niejako przyznaje stronie skarżącej rację . Aplikant na tej podstawie wniósł o umorzenie postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość (zaskarżone zarządzenie z formalnego punktu widzenia przestało od wczoraj obowiązywać). Skarżący, czyli Redaktor NL nie zgodził się z wnioskiem formalnym o umorzenie postępowania, zdanie to podzielił Sąd otwierając rozprawę. Co ciekawe w nowym zarządzeniu Burmistrza już nie ma opłaty za dochowanie do grobu ziemnego! Po bardzo krótkim przedstawieniu stanowisk, Sąd po dłuższej naradzie ogłosił wyrok w którym uchylił punkt dotyczący opłaty za dochowanie. W pozostałych punktach (opłata z wjazd na cmentarz, opłata za postawienie „pomnika”) Sąd skargę oddalił.

W krótkim uzasadnieniu do wyroku, Sąd podzielił zdanie skarżącego dotyczące nielegalności wprowadzenia opłaty za dochowanie do już istniejącego grobu ziemnego w przypadku kiedy została wniesiona opłata za przedłużenie miejsca grzebalnego. Burmistrz Miasta wprowadził taką opłatę samodzielnie, przez co wyszedł poza upoważnienie ustawowe z par 2 Uchwały Rady Miasta.  Innymi słowy Burmistrz wprowadził opłatę nielegalnie. Nawet gdyby Rada Miasta upoważniła Burmistrza do wprowadzenia tejże opłaty, a organ nadzoru jej nie uchylił, to i tak byłoby to sprzeczne z Ustawą o Cmentarzach i Chowaniu Zwłok.

Burmistrz Jacek Wiśniowski tak skomentował wyrok:

Nowe zarządzenie w sprawie opłat związanych z pochówkiem zostało wydane na wniosek Prezesa PGK. Nie planuje zaskarżyć  do NSA dzisiejszego wyroku WSA, jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.”

Niedługo potem Burmistrz Miasta, pan Jacek Wiśniowski składa skargę kasacyjną od wyroku w którym Sąd uznał, iż opłata w wysokości 900 zł za dochowanie do istniejącego grobu jest nielegalna.  Tym samym kilkaset poszkodowanych przez Burmistrza osób jeszcze długo nie odzyska swoich pieniędzy. Jak twierdzi sam zainteresowany: „Informuję, że po dokonaniu analizy wyroku WSA w Olsztynie w sprawie opłaty za dochowanie na cmentarzu, podjąłem decyzję o zaskarżeniu wyroku do NSA skargą kasacyjną. Zapewniam jednocześnie, że w przypadku oddalenia skargi Gmina sama zaproponuje mieszkańcom rozwiązanie dotyczące uiszczonych opłat za dochowanie. Biorąc jednak pod uwagę zmienność orzecznictwa sądów administracyjnych, uznałem za konieczne ostateczne wyjaśnienie kwestii sposobu wprowadzania opłat za usługi komunalne na cmentarzach, co wymaga skierowania skargi do NSA.”

Czekanie na rozpatrzenie skargi w NSA trwa minimum 1,5 roku, wobec czego twierdzenie Burmistrza o tym, że gmina sama zaproponuje mieszkańcom rozwiązanie, wydaje się daleko idącym nadużyciem ze strony organu wykonawczego . Poszkodowanych mieszkańców miasta, ale nie tylko jest kilkuset (500 – 800), a zwrot pieniędzy razem z odsetkami obejmuje okres 6 lat wstecz (W tym czasie rząd dobrej zmiany skrócił okres przedawnienia z 10 na 6 lat, jednak pozostawił furtkę w postaci art. 117 Kodeksu cywilnego).  

Co to oznacza w praktyce

Po uprawomocnieniu wyroku, opłata za dochowanie zwłok w istniejącym grobie ziemnym stanie się nielegalna. Każdy kto ją uiścił w ciągu ostatnich 6 lat (lub po wniosku do sądu na podstawie par. 117 k.c. 10 lat) będzie miał prawo żądać zwrotu nielegalnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami. Na podstawie danych z PGK szacuje się, iż ok. 100 – 140 osób rocznie zmuszanych było do wniesienia opłaty za dochowanie, a kwota nienależnie pobranych pieniędzy może sięgać 500 – 700 tys zł + odsetki.

Jak odzyskać pieniądze?

Burmistrz Miasta pan Jacek Wiśniowski, tak bliski sprawom mieszkańców, zapowiedział, iż sam zwróci się do wszystkich poszkodowanych.  Jednak jeśli sam nie wyjdzie z inicjatywą, droga na odzyskanie pieniędzy jest prosta. Należy na piśmie wezwać Burmistrza od zwrotu nienależnie pobranej opłaty wraz z odsetkami. Jeśli to nie wywoła zamierzonego skutku, skierować sprawę do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim. Są to przecież nasze pieniądze, które Burmistrz Miasta nielegalnie nam zabrał. W przypadku osób, którym Burmistrz zagrabił pieniądze w okresie między 6 a 10 rokiem od prawomocnego wyroku, chcąc je odzyskać trzeba będzie złożyć sądowy wniosek (podstawa prawna art. 117 k.c.).

O terminie rozprawy i jej wyniku, redakcja NL poinformuje bez zbędnej zwłoki;)

 

 Posted by at 3:41 pm
Powiadom o
Amigos

Św. Krzysztof jest patronem do 120km/h… powyżej to już św. Piotr.

krzysztof

dziś 25 lipca. Imieniny Krzysztofa…. Św. Krzysztof jest patronem Wilna , herb miejski Wilna przedstawia świętego Krzysztofa niosącego przez rzekę na barkach Dzieciątko Jezus..Opowieść o św. Krzysztofie kojarzy się z przekraczaniem wody, Przejście przez wodę to symbol wielkiej przemiany w naszym życiu porównywany z przyjęciem chrztu ..Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto spojrzy rankiem na wizerunek św. Krzysztofa, będzie bezpieczny aż do wieczora. ..św.Krzysztof jest patronem kierowców. W wielu samochodach i na motocyklach kierowcy mają przyczepiony wizerunek św. Krzysztofa. Dla mnie imię św.Krzysztofa ma znaczenie nie tylko osobiste ,,,,,,,,,,,ale o tym nie teraz…….

Ale czy...

Kogoś to interesuje?

Maria

Tak, mnie to bardzo interesuje i czekam na ciag dalszy.

krzysztof

po wydarzeniach w Białymstoku dziś w mediach głośno o LGBT…mała sonda czy lubisz LGBT?

LGBT

Homofoby to skryci homoseksualiści, którzy nie akceptują swojej orientacji – tak mówią amerykańskie badania naukowe.

Aramis

…większych głupot nie czytałem. Bzdury wypisywane przez „miękich”, aby zamydlić oczy i wprowadzić w osłupienie tych co nie tolerują kolorowych terrorystów. Amerykańskie badania naukowe…oj ! oj !. już padlismy na kolana (ze śmiechu). Niejedne podobne głupoty twierdziły badania „rózowych naukowców”. Wg tej głupawej teorii…. być może płatnych wykonanych dla tego rodzaju towarzystwa, czy robionych przez tego samego rodzaju tęczowego dziwoląga. Wynikałoby, że człowiek bojacy sie psów lub pająków ..podświadomie marzy o ich hodowli. Puknijcie się ‚laleczki’ w swoje tęczowe główki.
Teoria o wysokim wyroku nie wpływajacym na zachowanie bandziora -hm… to też amerykańska teoria..( z lat 20-tych) powtarzana bezmyslnie i wiedzy.kiedy ?, kto mówi ? itp. wyjasnia to p. Michalkiewicz. ( nie ma zastosowania i jest błedna, aczkolwiek wielokrotnie powtarzana przez pseudo -intelektualistów… bez badania źródła)

Aramis

https://niezalezna.pl/51171-ten-raport-wywolal-panike-lobby-homoseksualnego-zobacz-przelomowe-badania …bywaja i drugie strony medalu oprócz badań amerykańskich ..ha,ha

gość

Niezależna… buhahahahahah…

Aramis

…cała prawda buhaha napisana przez pedzia z G.W …czytaj uważnie i ze zrozumieniem Mirku https://www.fronda.pl/a/homoseksualizm-oczami-michaski-recenzja-lubiewa-tylko-dla-doroslych-czytelnikow,29518.html?hc_location=ufi
o rzeczach obrzydliwych nie powinno się mówić, a tym bardziej popierać. To cała prawda o lobby

gość

PRAWDA BOLI, oj boli co niektórych… Dla zwykłego hetero jest wszystko jedno, czy ktoś jest homo czy nie. Homofoby to skryci homoseksualiści, którzy nie akceptują swojej orientacji – taka jest prawda.

Wujek

Jak ktoś nie używa mózgu, to faktycznie jest mu wszystko jedno.

Aramis

cyt. gość „Homofoby to skryci homoseksualiści, którzy nie akceptują swojej orientacji – taka jest prawda”.
..ta i Ziemia jest płaska
Twoim hobby było i jest głoszenie głupot, prowokacje oraz manipulacja bez podstawowej wiedzy czy rozeznania tematu …- taka jest prawda

Kyle XY

Czyli w Białymstoku pobili się geje z gejami, a czepiają się heteroseksualnych. To już nazizm.

gość

Można tak powiedzieć. Bo dla zwykłego 100% hetero jest wszystko jedno, czy ktoś jest gej czy nie, bo go to nie dotyczy w ogóle. A skoro kogoś boli marsz LGBT to znaczy, że ma jakieś pobudki wewnętrzne jak skrywana orientacja homo. Badania to potwierdzają!

Kyle XY

Interesuje mnie to czy wg ciebie zwykły 100% hetero nie bałby się pić „swobodnie ” alkohol w towarzystwie homo. Picie alkoholu w w/w towarzystwie należałoby za:
1. Obojętność
2. Tolerancję
3. Naiwność
4. Głupotę
5. Odwagę,

Uważam ,że towarzystwo LGBT winno robić przekładańca prywatnie w domach, a nie latać po mieście i krzyczeć ,że są dyskryminowani i prowokować swoim zachowaniem innych ludzi.
Zaraz w wyborach będą chcieli parytetu w kandydowaniu do Sejmu i Senatu. Połowa posłów i senatorów hetero , a druga połowa – homo.
Pół Rady Miasta hetero, a druga połówka homo.
Możemy wprowadzić też 500+ na każdego zadeklarowanego Geja czy Lesbijkę , a bardziej zagmatwane orientacje winny dostawać po 1000+, bo nie wiedzą kim są.

Aramis

Dobre. To byłby heroiczny wyczyn … i akt pozbycia się homofobii. No cóż hm gość napij się jedź do klubu ( do Berlina, Warszawy) lub zasnij na ławce w parku w poblizu ) to będziesz mógł sprawdzic na własnej skórze (tyłku) i poznasz dogłębnie środowisko. Powodzenia. ) https://www.fronda.pl/a/homoseksualizm-niszczy-homoseksualistow,128125.html

Aramis

cyt z artykułu fronda ” Opanowane przez homolobby instytucje naukowe, takie jak Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów, od lat zasypują opinię publiczną sloganami niemającymi nic wspólnego z rzetelnymi badaniami naukowymi. Na szczęście coraz więcej naukowców – psychologów i psychiatrów – zaczyna łamać zmowę milczenia na temat homoseksualistów i publikuje swoje odkrycia kierując się dążeniem do prawdy, zamiast chęcią zadowolenia homoaktywistów”.

Till

Myślę , że szkoda poświęcać czas i uwagę na LGBT ( niech sobie paradują ). Są o wiele liczniejsze „grupy społeczne”, które codziennie manifestują swoją obecność w przestrzeni publicznej i to one są największym zagrożeniem – idioci samorządowcy (w tym Czyngis-chan z powiatu), cwaniacy i prostacy, idioci i chamy za kierownicą, niedouki itp. To przeciwko min twórzmy kontrmanifestacje, a na „pedałów” nie zwracajmy uwagi.

Aramis

http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/6786-strategia-ruchu-lgbt-najnowsze-slajd-kafelek.html Niestety nahalnośc tego towarzystwa ( finansowanie, wyrzucaniem z pracy, szmacenie wiary, naciski na hetero, „nauczanie” nieletnich itp) ma znaczenie. Nie mozna dać się teroryzować czy lekceważyć, bo jak widać kolorowe towarzystwo zaczyna naciskać. Ich plan to …małe kroczki ( Rabiej). Inne ubiory, marsze, identyfikacyjne znaczki obrażanie ludzi, beszczeszczenie symboli..z czymś mi się to kojarzy z historii, a podobno wszystko dla dobra tych co tego nie tolerują. Nie należy dać się zwieść sprytnym nieprawdziwym hasłom. Demaskować zakłamanie tej grupy, pietnowac głupoli szerzących nieprawdziwe teorie.

gość

j..pier…le jaki Ty głupi

Aramis

Patrząc na treść Twojego wpisu i składnię to geniuszem nie jesteś, ale prostą amebą na pewno.

Aramis

cyt gość ” Bo dla zwykłego 100% hetero jest wszystko jedno, czy ktoś jest gej czy nie, bo go to nie dotyczy w ogóle. ” hm … sam robiłes na ten temat badania czy to tylko Twoje przekonanie? No nie ! Nie chciałbym ,aby moje dziecko lub wnuczka w przedszkolu czy podstawówce indoktrynował pomalowany, kolorowy facet z piórkiem w d…
Podaj… sponsora… tych amerykańskich badaczy, oraz źródło, w które tak wierzysz i te badania o 100% hetero.

doradca

To się wyprowadź z rodziną na Syberię lub na Kamczatkę czy tam gdzie jeszcze jest zacofanie cywilizacyjne i nie dotarła jeszcze cywilizacja.

Aramis

Argumenty się skończyły? A poczytaj sobie najpierw definicję cywilizacji hm. internetowy ćwoku z pipidówki. Światowiec cywilizacyjny ha,ha od homosi. Wg Ciebie jak są homosie to jest cywilizacja, a jak nie to ciemnota.Ech kolejne głupoty tu wypisujesz M.. Syberia wbrew pozorom nie jest zacofana…. z racji wydobywania tam złóz. Płacą nieźle w dolarach. To jakbyś nie wiedział Znowu zaliczasz wpadkę niewiedzy. Kim jesteś, że chcesz decydować, gdzie mam mieszkać i co robić? Przeczytałeś te artykuły z linków czy to zbyt trudne na Twój pusty sagan? Byłeś w tym Berlinie czy nie? Idź gdzieś indziej głosić zakłamane hasła perwersyjnych sodomitów.

Berlin kebab
gość

Kolejny homofob? Zgłoś się do jakiejś poradni psychiatrycznej, bo zgodnie z ustaleniami naukowców jesteś prawdopodobnie osobą z problemami psychicznymi. A z takimi dyskusja nie ma sensu.

Aramis

Daj już spokój z naduzywaniem magicznego słowa homofob i tymi badaniami na zlecenie. Sam musisz leczyć swoje rozpasanie. Jedź do tego Berlina niech zrobią z Ciebie nadzianą owieczkę..czy szaszłyczek jak lubisz.

Januszex :)

Tak trzeba rozmawiać z Januszami na rozmowach kwalifikacyjnych…
https://www.youtube.com/watch?v=HWaYS3eipTI

gość 999

Bardzo mocne, ale pokazuje w jaki sposób można rozmawiać z Januszexami.

gość

Jak taki Janusz płacący najniższą krajową to zobaczy to dostanie palpitacji serca i zawał hehe

robol

Tymczasem w Lidzbarku ludzie co niektórzy pracują za 2000 złotych bez dodatków hehe

krzysztof

TVP przegrała proces z prezydentem Opola..taką właśnie przeczytałem przed chwilą wiadomość …niezależne media komentują szeroko sprawę,,,a ja od siebie dodam ,,ciężką pracę wykonują dziennikarze,

?//

„Koalisja Obywatelska – mniejszość niemiecka, ukraińska, lgbt, zieloni, targowica, kliki samorządowe- łączcie się”

gość

To jedyna realna szansa na demokrację w Polsce

Greg

Targowica- tytułem wyjasnienia obecnym tu ćwierćmózgom- była to elita ówczesnych konserwatystów, może z wyjątkiem Szczęsnego Potockiego, który zresztą wyraźnie do tego towarzystwa nie pasował. Więc narodowo- prawicowo- konserwatywny betonie nie szermuj tak szczodrze tym hasłem, bo dla mnie synonimem dzisiejszej targowicy jest dawanie przez was d..y na lewo i prawo USA, bez oglądania się na jakikolwiek geograficzny i ekonomiczny interes. I nie podoba się to wielu ludziom, nie tylko mnie. A panów z orienntacją LGBT mnóstwo jest w czarnych sukienkach, są niezbyt liberalnych poglądów.

shrek

Przydałoby ci się „trochę kultury” mózgu w całości. Nerwy puszczają? Łącz się ze swoimi w paradach. Nie zapomnij o stringach.

Greg

Cholera, nie chciałem zaczepić ministranta.

mieszkaniec LW

To prawda, że część urzędników dostaje wypowiedzenia umów o pracę?

Miecio

Sytuacja jest trochę odwrotna, część urzędników złożyła wypowiedzenia o pracę, a to dopiero początek

gość 999

Skoro tak, to oby pozwalniali się ci urzędnicy, którzy nie przykładają się do swojej pracy lub/i są niekompetentni. Zwłaszcza słynni kawosze z pewnego dobrze znanego wszystkim urzędu. Na pewno na ich miejsce znajdą się ludzie bardziej kompetentni, z zapałem do pracy i należnym szacunkiem dla petenta.

ten-or

i na tym polega demokracja, chce to pracuje, a jak jest wybitny , więc nie musi się męczyć za 6000 zł w jakimś urzędzie i pójdzie do porządnej firmy za 20000 zł.Kiedyś Pani Bieńkowska powiedziała kto i za ile pracuje.

Kyle XY

No właśnie . Co tam się dzieje UM? Poprzedni i obecny burmistrz nie potrafili zapewnić w urzędzie mocnej merytorycznie i chętnej do pracy kadry urzędników. Zresztą ,który włodarz przyjmie do pracy osobę o wyższym lub nawet zbliżonym poziomie intelektualnym. Taka osoba przecież może stanowić w przyszłości zagrożenie polityczne. Powiedzmy sobie szczerze , że biorąc pod uwagę poziom kultury i wiedzę budowlano-ekonomiczną poprzedniego i obecnych włodarzy ( UM i SP oraz radnych), taką osobę nie było i nie jest trudno znaleźć. Potencjalne więc zagrożenie stanowią wszyscy. Aby temu zaradzić na pseudokonkursach wybierano z góry ustalonych nie zawsze merytorycznych kandydatów , od których wymagano 100% posłuszeństwa, 100% zaangażowanie i poparcia dla pomysłów władzy. Nawet dla tych najbardziej durnych. ( W niektórych przypadkach na dwa miesiące przed ogłoszeniem konkursu wiadomo było kto jest ostatecznie nominowany) Stąd też poziom urzędników jest niski, część z nich zajmuje się własną działalnością, a do pracy przychodzą bo… Czytaj więcej »

gość

Mam wrażenie, że to dotyczy wszystkich urzędów w mieście. Nie tylko UM. Zwłaszcza jak bezrobotny idzie do „kawiarni” po ofertę pracy, a panie tam zdziwione po co ten człowiek tu w ogóle przychodzi…

Ciekawski Zdzichu

A co to dziś tak strzelało koło 1 w nocy?? wie ktoś może??

valdi

spytaj specjalisty

Ciekawski Zdzichu

Którego??

Samorządowiec

A w Urzędzie Miejskim nabór za naborem. O co tu chodzi, problemy kadrowe? Szykuje się remont UM, po tym remoncie warunki będą przecudnie ocieplone (co prawda od środka…). Niesamowita sytuacja, ciekawe czy będą niespodzianki na wolnych stanowiskach, miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej…

rado

Z przyczyn wizerunkowych prawdopodobnie nastąpią też zmiany kadrowe w innym urzędzie.

gość

Czyżby zbierały się czarne chmury nad pewną lidzbarską „kawiarnią” hehe

gość

Już dawno Starostwo powinno zrobić tam jakiś porządek.

Mieszkaniec

Ciekawe dlaczego najbardziej wartościowi ludzie uciekają z UM? Może czas zmienić doradców, fałszywych doradców….

gość

Uciekają czy są zwalniani?

Mietek

Zwolnić to trzeba kogoś innego, sprawcę tej zawiłej sytuacji oraz sfeminizowanych doradców.

Gość

Urzędy w LW też są bardzo sfeminizowane

Mietek

Oby nie było odświeżanych kotletów bądź pulpetów 😛

gość

Teraz ludzie patrzą na ręce włodarzom jak nigdy wcześniej i chyba nikt nie będzie ryzykował takimi zagraniami.

Mieszkaniec

Chyba patrzą przez różowe okulary. Niestety w dalszym ciągu niczego nie dostrzegają.

pytanie

Niby tak, ale czy serio im nie przeszkadza to, że mieszkańcy mogą ich za to wytykać palcami?

Mietek

A jednak….. Porażka na całej linii.

Samorządowiec

Ortodoksyjne sfeminizowanie postępuje. Największe wyrazy współczucia współpracownikom…

krzysztof

data 15 lipca 1410… jest nam wszystkim znana….. sukces militarny czy polityczny polskiego króla? wszak Malbork nie zdobyty…ale o innym wydarzeniu dopiszę… O pomniku w Krakowie.. dla upamiętnienia pięćsetnej rocznicy bitwy z zakonem krzyżackim. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano 15 lipca 1910 r. o godzinie 12 w południe. a w uroczystości wzięło udział 150 tysięcy … pomnik ufundował Ignacy Jan Paderewski.twórcą pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie jest Antoni Wiwulski z Wilna.autor pomnika Trzech Krzyży w Wilnie oraz Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilnie z ogromną figurą Chrystusa Błogosławiącego, Antoni Wiwulski jest też autorem wielu rzeźb o charakterze religijnym,…

cytat - Nareszcie

Kończy się pobłażliwość. Nareszcie!!!
„Atak na Kościół staje się ostatnio coraz bardziej zmasowany – urządzają prowokacje w kościołach, serwisy internetowe próbują niszczyć obraz znanych księży – a już szczególny jest atak przeciwko ojcu dyrektorowi (Tadeuszowi Rydzykowi – red.), któremu wdzięczność się należy i szacunek największy za tyle dzieł, tyle serca włożonego, za to, co zrobił już dla Kościoła, dla ojczyzny i dla narodu – mówił hierarcha. – Dzieje się tak coraz częściej i w coraz innych miejscach. I wynika jeden wniosek: nadszedł czas walki. Już dłużej cofać się nie możemy i nie będziemy, musimy się bronić w sposób zorganizowany. Przede wszystkim na gruncie prawnym będziemy reagowali na każdy przejaw agresji, na każde świętokradztwo publiczne, każde naigrywanie się z naszych uczuć religijnych – zapowiedział biskup Frankowski „(http://www.tvn24.pl)
Kończy się pobłażliwość. Nareszcie!!!

gość

Buhahahahaha…

Heniek

Niedziela 13.30 nie ma gdzie zaparkować, faktycznie setki ludzi i wszędzie kolejki, jednym słowem „złota kura”.

spacerkiem po termach

tłumy, pogoda sprzyja, ale mam kilka uwag : cena niemal zaporowa, rzeczka w strefie aktywnej nieczynna (nadal) ???!!, pływające włosy w dużym basenie, toalety brudne, szczególnie te za szatniami, a w restauracji brak wody mineralnej niegazowanej oraz soku pomidorowego….

Majki

Musisz iść do kierownika term i się zapytać czemu tak jest, albo zapytać się pana, który go zatrudnił 😉

gość

Termy? To już lepiej nad Wielochowo czy nawet nad jakiś staw jak będzie ładna pogoda.

Kyle XY

Chcecie poprawić stan higieniczny Term. Róbcie zdjęcia , piszcie artykuł i do redaktora może umieści. Wówczas stan higieniczny na pewno się podniesie.

Kyle XY

Umieści na stronie NL.

Kropek

Chemia basenowa jest droga. Nie ma kasy na konserwację urządzeń.

Non

Ach termy ,termy,to porażka i wstyd ,bida z nędza

ho ho

DO WSZYSTKICH JANUSZY I JANUSZEXÓW:)
Zobaczcie jak jest w Niemczech co mówi bohater filmu od 19:05 – a Wy chcecie parobków za tysiońć cybulionów:):) Chłopak żyje na ulicy i jest w stanie rocznie zarobić 100 000 złotych(czas 13:05) U was na taką kwotę trzeba robić 100 miesięcy, a to daje ponad 8 lat cebularze:-) 😉 Wstydźcie się Janusze Rekiny Byznesu 😉
https://www.youtube.com/watch?v=haDJayA5h-s

ekspert

Teraz to każda pierdoła życiowa może zostać przedsiębiorcą i płacić jałmużnę swoim pracownikom jak minimalna krajowa. Tym samym tacy ludzie psują rynek pracy!

Ręce opadają

Zaszedłem niedawno do PUP i pytam się znudzonej paniusi , siedzącej wygodnie na fotelu i przeglądającej jakieś fotki na Facebooku .Jest jakaś praca ? Zapytałem grzecznie .Tak parsknęła ze śmiechu ,ze cały monitor opluła i jeszcze na dodatek kawę wylała na klawiaturę .Patrzy się na mnie tak spod byka i mówi .Żarty się pana tak od rana trzymają ?To ja się pytam .A co wy tu od 7 do 15 robicie ? A ona myśli ,myśli i odpowiada Nie do piętnastej a do 14 -stej .

gość

Dlatego właśnie w tym urzędzie konieczne są zmiany kadrowe. Nie wierzę, że byłby problem ze znalezieniem i zatrudnieniem ludzi bardziej kompetentnych i produktywnych.

boss

Zmiany kadrowe są niestety koniecznością. Może pod koniec roku coś ruszy w tej kwestii.

Non

Przewietrzenie urzędów? Dobry pomysł!!!

gość

Szczególnie PUP

podatnik

Przychodzi człowiek do PUP, który pracował 20 lat w danej branży zarabiał przyzwoite pieniądze, a panie w PUP proponują mu staż za 1000 zł/mc! Za tyle to nawet nie idzie wynająć kawalerki 15m2 w lidzbarku a gdzie reszta… to są całkowite absurdy co się dzieje i w jaki sposób traktuje się ludzi. Poza tym w PUP jest sporo bezrobotnych nawet od kilku lat… to co? urzędnik przez KILKA LAT nie znalazł i nie zaproponował pracy dla bezrobotnego, która by mu odpowiadała? po co nam takie urzędy? może rada powiatu poruszy temat PUP bo to, co się teraz dzieje jest nie do zaakceptowania. Na pewno znaleźli by się ludzie o większych kompetencjach i zaangażowaniu w swoją pracę w walce z wciąż ogromnym bezrobociem w powiecie. Pamiętajmy o tym, że to my podatnicy jesteśmy pracodawcami dla takich urzędników i to my opłacamy im pensje z naszych podatków.

Non

Pupy do likwidacji, to by było najlepsze wyjście.Szkoda fatygi i czasu ,aby tam chodzić!!

Po co jest PUP w Lidzbarku?

Żeby chociaż poczęstowali tam kawą, którą sami piją. A to przychodzi petent, nie dość, że nie dostanie oferty pracy to jeszcze czeka pół godziny mimo braku kolejek aż ktoś go przyjmie.

wstyd

Ale skoro już jest PUP-y opłacane są z naszych podatków to wypadało by, by urzędnicy tam zatrudnieni pracowali rzetelnie i efektywnie. Tymczasem mamy od lat rekordowe bezrobocie, niskie płace a nawet staże za głodowe stawki ok. 1000 złotych. Do tego dochodzi masowa emigracja młodych ludzi do większych miast albo na zachód. Nikt nic z tym ne robi… Wszędzie na stanowiskach dziadki i babcie przed emeryturami, na ulicach alkoholicy, gdzie nie-gdzie młodzież szkolna, która po skończeniu szkoły pakuje torby i myk na zachód.

cytat

„Polityk przyznaje, że nie ma najmniejszej ochoty brać udziału w popieraniu Ukraińców. Uważa, że każda z podejmowanych prób kończyła się dla nas fatalnie. „Przynajmniej na zachodniej Ukrainie niezbyt nas lubią, w kręgach zbliżonych do narodowców. Bandera jest ukraińskim bohaterem narodowym. W ogóle za krytykowanie Bandery idzie się na Ukrainie do więzienia, więc jest to już państwowy bohater. Bardzo się cieszę, że Ukraina ma kłopoty z Rosją i że 4/5 wojsk ukraińskich musi być na granicy wschodniej, a nie na granicy z Polską. Bo to Ukraina rości sobie pretensje do Zasania, Chełmszczyzny, do Łemkowyny, do Bieszczad, które uważa za ziemie ukraińskie. To rzeczywiście były ziemie mieszane. Wcześniej nie było ostrej granicy, granicą była wiara” – pisze lider partii KORWiN. „

cyt2

– Wsparcie dla Ukrainy jest bezkrytyczne, niczego od tego państwa się nie wymaga – ani pochowania ofiar, ani przerwania kultu ludobójców – zaznaczył ks. Isakowicz-Zaleski. – Jeżeli prezydent domaga się od Trybunału Konstytucyjnego, żeby usunął [ z Ustawy o IPN – red.] słowa, które są tutaj wypisane, czyli „nacjonaliści ukraińscy” i „Małopolska Wschodnia”, to w czyim interesie jest to usunięcie z ustawy? Prawda historyczna nie może być usuwana z ustaw – podkreślił ksiądz Isakowicz-Zaleski.

Realista

Od 15 czerwca zmieniły się przepisy w PUP, teraz nie ma już grup do których kwalifikowano bezrobotnych, a obowiazkowo proponować pracę, nieważne za jakie pieniądze i na jaki okres. Odmowa podjęcia takiej pracy bez uzasadnionionej przyczyny powoduje automatyczne wykreślenie z rejestru bezrobotnych a tym samym pozbawienie ubezpieczenia zdrowotnego na 4 miesiące. Ot dlaczego w Polsce taka niska stopa bezrobocia. Ludzi wyrzucają z rejestru a tym samym że statystyk. Czy można coś tu komentować ? Szkoda czasu i nerwów.

he he

Czyli w Punkcie Uzyskiwania Parobków dalej „Super Prace Parobkowe” za 1000 netto ;-)?? ciekawe jakie mają stanowiska jak się jest przydupasem z peło. Jakiś dyrektor?? Stanowisko: ugniatanie odbytem fotela. Zarobki od 4000 netto w górę. ?? Wiem, że jak się jest w Naszym Mieście Przydupasem z peło można wskoczyć na fotelik dyrektorka, czy może jestem w błędzie??

gość

Przeliczmy… 1000 Zloty = 233 Euro
Tyle to dostają kieszonkowego 10-letnie dzieciaki w DE, NO czy NL. A tutaj mowa o całościowym, miesięcznym wynagrodzeniu dla osoby dorosłej za jej całomiesięczną pracę? Serio?

Alex

Serio:-) ziomek opowiadał, że mu zaproponowali robotę za tysiaka 9 godzin dziennie plus sobota 😉 jak odmówił to Pani od kawy w Urzędzie patrzyła jak na kosmitę czemu nie bierze:) tam w tym urzędzie są bardziej odjechani niż myślałem, szczególnie niektóre paniusie oderwane totalnie od rzeczywistości:):) i w kółko powtarzają: załapał się Pan/Pani na 2 profil to bardzo dobry profil. Przychodzi kolejny petent mija z 10 minut i słyszysz z korytarza tą samą formułę: „załapał się Pan/Pani na 2 profil to bardzo dobry profil” oni chyba mają szkolenia z tych formułek i Proszę powtarzamy wszyscy: „Durgi profil to bardzo dobry profil” Także jak idziecie się zarejestrować wpiszcie, że minimalna płaca to 2000 netto będą Was namawiać byście wpisali i zgodzili się na staże i minimalne krajowe tylko po to by mogli do Was wydzwaniać i wciskać Wam prace parobkowe za tysiaka u Januszy tak jak do mnie wydzwaniała pani Urszula… Czytaj więcej »

gość

Absurd nad absurdy! PUP-y do likwidacji! Żadnego z nich pożytku!

xyz

Moim zdaniem to nie wina pracujących ludzi w urzędzie tylko ludzi co im każą wykonywać tak absurdalne działania:) a obstawiam, że polecenia wychodzą ze starostwa powiatowego:) tam jest główny sztab zarządzania i pozyskiwania parobków;-)

krzysztof

dziś o redaktorze NL piszą w wpolityce pl..tytuł artykułu „Gazetę Olsztyńską” nazwał „gadzinówką niemieckiej propagandy”, został uniewinniony. Sąd: To nie jest zniesławienie

Cichy

Brawo Andriu. Pokazałeś , że ma się jaja a prawda się obroni .Trzymam kciuki . czekam na następne artykuły

szacun
Kropek

dołączam się!

bezrobocie w powiecie

W mieście brakuje wielu miejsc pracy, bezrobocie nadal na rekordowo wysokim poziomie na tle całego kraju, ale mam pomysł jak to zmienić… Z racji tego, że w PUPach pracują prawdziwi eksperci od rynku pracy, to można ich pozwolniać – oni znajdą sobie lepszą prace, gdzie upały nie będą im straszne i będą mogli pracować do 15-stej w spokoju i odpowiedniej temperaturze, gdzie z powodu zimna ulubiona kawka nie będzie tak szybko stygła i gdzie nie będzie z tego powodu cytat: „szkodliwych warunków pracy”. A na miejsce tych pupiaków zatrudnić garść losowych bezrobotnych z powiatu. Genialne? Skoro od tylu lat bezrobocie w powiecie jest na rekordowym poziomie oznacza to, że ludzie w PUP pracują mało wydajnie i nieproduktywnie. Dlaczego nikt nic z tym nie robi? Gdy w prywatnej firmie pracuje niewydajny i nieudolny pracownik jest zwalniany. Tak samo powinno być w każdym PUP czy nawet w każdym urzędzie w kraju. Dlaczego… Czytaj więcej »

JMT

Może dlatego że nie zawsze tak łatwo i sensownie ocenić czyjąś efektywność. Szczególnie gdy na pracę danej osoby wpływa szereg czynników zewnętrznych na które nie ma on wpływu. Przy takiej podaży pracy cudów nie ma.

gość

Nie tak łatwo ocenić efektywność? Wystarczy wejść na stronę GUS Olsztyn i porównać dane o ilości bezrobotnych. Co w tym trudnego? Praca urzędnika to nie tylko wzywanie na tak zwany „podpis” bezrobotnych, ale też aktywne działanie. Inną sprawą jest też wieloletnie zaniedbania ze strony władz miasta i powiatu w zakresie inwestycji, miejsc pracy czy braku wystarczającej ilości mieszkań, na które stać tylko nielicznych.

pytanie

Warto wspomnieć też, że w obrębie Lidzbarka są miejscowości niemal całkowicie odcięte komunikacyjnie od reszty świata. Jak wygląda przywracanie połączeń autobusowych w naszym powiecie? W afrykańskich wioskach jeździ więcej busów niż w okolicznych, małych miejscowościach…. wstyd!!

Trombullus

Podziękuj Platformie Obywatelskiej, której to głosami w Olsztynie odrzucono rządowy program polepszenia komunikacji na Warmii. PO i niemiaszki z chęcią widzieliby tu rezerwat przyrody z nielicznym (niewyjechanymi) tubylcami do usług turystycznych.

Zdzichu

Platformie to ja bym już w ogóle Podziękował. Najlepiej Wszystkich pełowcuf spakował i wysłał zza Odrę. Tam niech siedzą z Merkelową i jej ulubionym zwierzaczkiem rudym liskiem. Nie mogę się doczekać jesiennych wyborów jak pobiorą sromotne baty.

gość

Brakuje nie tylko miejsc pracy, ale też mieszkań! Te, które są na wynajem czy sprzedaż są poza zasięgiem finansowym wielu potencjalnych mieszkańców. Jest za to coś, czego nie brakuje w Lidzbarku? Pewnie! Nie brakuje w tym mieście emerytów, rencistów, bezrobotnych, afer, porozbijanych butelek po tanim winie na ulicach czy lumpeksów z długimi kolejkami klientów, które nawet były opisane w jednym z artykułów na NL. Takie perspektywy zgotowali włodarze dla miejscowych młodych ludzi, którzy po skończeniu szkoły średniej pierwsze co robią to rezerwują miejsca w busie do Holandii czy Niemiec lub zaklepują stancję i uciekają do większego miasta, gdzie można godnie żyć i godnie zarabiać. Wstyd co tu się wyprawia!

Basia

Brawo. Fantastyczny pomysł „garść losowo wybranych bezrobotnych”. Lepiej nie trzeba. Umiejętności, kompetencje, doświadczenie w zakresie poszukiwania pracy…….i problem administracyjne skuteczny.

pytanie

A jakie umiejętności, kompetencje i doświadczenie mają obecni urzędnicy PUP? Dane są wręcz szokujące i powinny być powodem do WSTYDU nie tylko dla PUPów ale i włodarzy miasta, powiatu czy poszczególnych gmin! Bezrobocie w powiecie od wielu lat na rekordowym poziomie! Czy to świadczy o kompetencjach i doświadczeniu tych ludzi z PUP?????

Jolka

Najbardziej mnie rozwala jak wzywa mnie Pani Urszula do Urzędu i zadaje pytanie: „Szuka Pani pracy”?? 😉 to tak jakby przyjść do dentysty i usłyszeć: „wyleczyła pani zęba??” :):)

Co się dzieje w tych PUP-ach xD

Byle jaką pracę można sobie znaleźć w 5 minut np. u jakiegoś Wieśka czy Janusza za najniższą krajową. Ale skoro ktoś idzie do PUP to ma konkretne wymagania wobec pracy, której szuka jak i konkretne wymagania finansowe czy nawet inne wymagania jak zakwaterowanie, samochód służbowy etc. Pracownicy PUP zamiast wysłuchać bezrobotnego i produktywnie poświęcić czas na rozmowy z pracodawcami, to dają na szybko jakieś bezsensowne skierowania do „Januszexów” za najniższe stawki. Czy oni NA SERIO nie rozumieją, że bezrobotnych taka praca w ogóle nie interesuje, bo mają inne wymagania, a jak będą chcieli to w 5 minut znajdą SAMI taką pracę? No ludzie… trzeba trochę myśleć i wsiąść się do roboty w tych urzędach!

bogda

Już 5-ty rok mamy burmistrza „nowego” ile miejsc pracy stałych przybyło w Lidzbarku Warmińskim przez te 5 lat ? Nie należy brać pod uwagę robót interwencyjnych. Coś smutno to wygląda moim zdaniem. Druga sprawa, to Karta Seniora co oferuje w naszym mieście ? Może korzystanie z Term Warmińskich do których mieszkańcy dopłacają ?

Oto osiągnięcia obecnych włodarzy

Brak nowych miejsc pracy, żenująco niskie zarobki, brak budowy nowych mieszkań- co przekłada się na wysokie ceny nieruchomości, ogromny eksodus młodych ludzi z Lidzbarka z powodu braku perspektyw. Brawo!

pioter

W ramach ciekawostki… wejdźcie sobie państwo w jakiś serwis ogłoszeniowy jak OLX i zobaczcie na ceny mieszkań kupno lub wynajem i porównajcie to sobie z ofertami pracy w mieście. Wynajem 20-metrowej kawalerki =1200/1300 zł, oferty pracy staże za 1000 zł lub najniższe krajowe tj. 1600 zł. Nie pozostaje nic innego, jak przeprowadzka do tego miasta, praca za jałmużnę u Janusza i… wegetacja z głodu? Serio? Lidzbark Warmiński, rok 2019, XXI wiek – Ludzi pracujących na całe etaty nie stać nawet na żywność z supermarketu.

Była radna

Eksperci ,którzy polnują dotacji na swoje interesy !!!!!

Greg

Za darmo na wakacje do Kaliningradu, po ropę. Jeśli nasze rodzime oszołomy nie dają rady, to Ruscy sie wykazali. Nad morze mamy 100 km nie 150 na mierzeje.

Gość
gość

ONET OLSZTYN to też „GNP” 😉

ten-or

Pan redaktor szczerze w mojej ocenie zapracował na swoją sławę, ale cieszy, że z sądami nie jest tak źle. Życzę p.Andrzeju wytrwałości, pozdrawiam serdecznie.

Uprzejmie donoszę

Komentarz usunięto na prośbę pani B.D.

ilex

A to co, autopromocja ?

Uprzejmie donoszę