Lut 262015
 
V Sesja Rady Powiatu

V Sesja Rady Powiatu

26 lutego 2015r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się V Sesja Rady Powiatu. Zgodnie z zapisami § 7 Statutu Powiatu Lidzbarskiego, na lutowej sesji przedstawiono sprawozdania z działalności KPP, KP PSP, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego, Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu, sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zapoznano się także z informacją PUP w Lidzbarku Warmińskim o stanie bezrobocia, wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i działalności Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wybrano nową Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, a także podjęto wszystkie przedstawione projekty uchwał. Na uwagę zasługuje podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Społecznej ZOZ-u. Na 5 miejsc w radzie zgłoszonych zostało 6 kandydatur i w tej sytuacji prowadzący obrady Artur Wajs zarządził głosowanie nad każdą kandydaturą indywidualnie. Nie było żadnego zaskoczenia w tym, że kandydatura radnego Ramotowskiego została odrzucona większością głosów pozostałych radnych.

Sesja trwała 23 minuty i miała bardzo spokojny przebieg. Żaden z radnych nie był ciekawy postępu prac przy budowie term, jak też zaciągniętego kredytu w wysokości 5,5mln przez Zarząd Powiatu, który bardzo go przybliżył do 60% progu zadłużenia względem dochodu. Przypomnijmy, iż przekroczenie tego wskaźnika zadłużenia jest przestępstwem.

Tuż po rozpoczęciu sesji Starosta Jan Harhaj złożył oficjalne podziękowania Sierż.szt. Arturowi Gudaniec za bohaterską postawę podczas pożaru domu w Czarnym Krzu. Policjant ten, nie patrząc na zagrożenie dla swojego życia i zdrowia wszedł do pomieszczenia i wyniósł z niego mieszkańca tym samym ratując mu życie. Panu Arturowi za godną postawę podziękował także komendant PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. mgr inż. Marek Pasławski.

Poprzez ten portal redakcja NL także dziękuje bohaterskiemu policjantowi za uratowanie życia z narażeniem własnego. Pan Artur Gudaniec jest solą tej ziemi i wzorem do naśladowania.

Poniżej wybrane raporty i sprawozdania. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo ciekawy dokument „O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie lidzbarskim oraz o działalności KPP w Lidzbarku Warmińskim za 2014r. „

O stanie bezpieczeństwa POBIERZ

O wynagrodzeniu nauczycieli POBIERZ

Uchwała podziale środków z PFRON POBIERZ

Rada Społeczna ZOZ  POBIERZ

Poniżej zapis wideo całości posiedzenia Rady Powiatu.

 Posted by at 9:37 pm
Lut 262015
 

vlcsnap-2015-02-26-14h08m36s54Sesję Rady Miasta Lidzbark Warmiński w dniu 25.02.2015r. prowadziła w tej roli debiutantka pani Dorota Michalak. Sesja już od samego początku miała bardzo nerwowy przebieg po tym jak radny Moroz uzasadnił swój wniosek formalny o zdjęciu pkt 10 z obrad sesji. Punkt ten dotyczył wyłączenia parkingu przy restauracji Starówka z planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał w tym miejscu działkę budowlaną. O ile nie ma wątpliwości, iż w tym miejscu nie powinien powstać żaden budynek, to problem w tym, iż działkę bezpośrednio sąsiadującą z parkingiem nabył radny Grzmiączka i to on zawnioskował do Burmistrza o przygotowanie tego jak się okazało kontrowersyjnego projektu uchwały. Radny Moroz zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu uchwały nie ma wzmianki o tym, iż jej projekt powstał na wniosek radnego Grzmiączki i dotyczy on jego interesu prawnego. Dlatego jak argumentował radny, należy zbadać sprawę i ewentualnie przesunąć głosowanie na następną sesję. Zasugerował także, iż istnieje domniemany układ między Burmistrzem a radnym, a sprawy załatwia się „pod stolikiem”. Na wypowiedź radnego Moroza o domniemanych układach zareagował Burmistrz, a także w emocjonalnym wystąpieniu radny Grzmiączka, który odpierał przedstawione zarzuty. Dla wyjaśnienia należy podać jaki interes ma radny Grzmiączka w przekształceniu planu zagospodarowania, skoro nie dotyczy to jego działki, tylko sąsiedniej (parkingu). Otóż korzyścią jaką odniesie radny Grzmiączka z zatwierdzenia uchwały, jest możliwość umieszczenia okien od strony restauracji „Starówka” w budynku jaki ma powstać na jego działce. Zgodnie z przepisami, jeśli sąsiednia działka przeznaczona jest pod zabudowę, okna można umieścić w odległości nie bliższej niż 4m od granicy działki.

Zgrzyt powstał także podczas wystąpienia radnego Grzmiączki, który przedstawił radzie kolejne argumenty przemawiające za wprowadzeniem lokalnej Karty Dużej Rodziny.

Dalszy przebieg sesji przebiegał typowo, radni głosowali, zadawali pytania i składali wnioski, co uwiecznione jest w obszernym skrócie w materiale wideo. Dowiedzieliśmy się także, że lodowisko zostało zlikwidowane ze względu na wysokie koszty jego utrzymania i gminy po prostu nie stać, kierownik OSIR-u został odwołany z przyczyn formalnych, jednak Burmistrz nie chciał ich ujawnić.

W ocenie redakcji radny Moroz słusznie zauważył, iż pod uzasadnieniem uchwały powinien widnieć jej wnioskodawca z imienia i nazwiska, a także informacja że dotyczy ona interesu prawnego jednego z radnych. Jednak zasugerowanie istnienia tzw. układu i załatwiania spraw pod stolikiem jest oskarżeniem dość pochopnym, szczególnie że dotyczy ono funkcjonariuszy publicznych w osobie Burmistrza i radnego.

Daje się zaobserwować coraz głębszy podział w Radzie Miasta, a radni zamiast współpracować skupiają się na wzajemnych oskarżeniach. Należy także zauważyć niezwykłą aktywność radnych w obozu WNMO, którzy w zasadzie zdominowali posiedzenie rady, przy dość biernej postawie obozu z pod znaku 5Gmin. Ilość zgłoszonych uwag, interpelacji, wątpliwości tylko na tej jednej sesji starczyłaby zapewne za całą poprzednią kadencję. Sytuacja do złudzenia przypomina czasy kiedy Burmistrzem był pan Byczkowski, a najaktywniejszym radnym pan Artur Wajs. Najbardziej „dostało” się radnemu Grzmiączce, być może jest to kara za bycie aktywnym i czytanie ze zrozumieniem projektów uchwał, a być może także za kupno działki budowlanej tuż obok działki należącej do Jacka Protasa i jego syna. Może tylko dziwić, iż wydano ciężką kasę na renowację murów obronnych, a teraz zostaną one szczelnie zakryte szeregową zabudową mieszkalno-usługową.

Poniżej 2 materiały wideo. Pierwszy z nich zawiera wycinek z kontrowersyjną wypowiedzią radnego Moroza, a także wypowiedzią Burmistrza i radnego Grzmiączki. Drugi materiał zawiera obszerny skrót z całej sesji.

 

 

 

 Posted by at 2:20 pm
Lut 242015
 

vlcsnap-2015-02-24-23h37m05s34Radni na poniedziałkowym posiedzeniu komisji, omówili projekty uchwał jakie zostaną przedstawione radzie na najbliższej sesji. Podjęto także próbę omówienia projektu uchwały o wprowadzeniu lokalnej Karty Dużej Rodziny, a także zmianie statutu miasta dającego jego mieszkańcom prawo przedstawienia obywatelskiego projektu uchwały. Szczegóły dyskusji i przedstawiane argumenty znajdują się w materiale wideo na dole strony.

Komentarz redakcyjny.

Pomysł wprowadzenia lokalnej Karty Dużej Rodziny pojawił się jeszcze w poprzedniej kadencji RM z inicjatywy radnego Ramotowskiego. Nie spodobało się to większości radnych, a za sprawą pana Korzeniewskiego zostało na dobre zablokowane. W obecnej kadencji sprawa KDR wróciła za sprawą radnego Grzmiączki i tak jak poprzednio spotyka się „oporem materii” ze strony radnych z komitetu WNMO związanych z Platformą Obywatelską. Wydaje się, że problem „niechęci” nie leży w samym pomyśle KDR, tylko osobie która ją inicjuje. Pan Grzmiączka nie należy do jedynego słusznego obozu władzy z pod znaku PO, więc jego pomysły są domyślnie torpedowane. Najtragiczniejsze jest to, że chyba nie ma żadnego znaczenia jak bardzo przedstawiane projekty mogą pomóc mieszkańcom miasta – jeśli wyjdą od ludzi niezależnych to są opóźniane lub zupełnie blokowane.

Lokalną KDR wprowadziło już ponad 700 gmin i liczba ta szybko rośnie. Samorządowcy zauważyli, iż rządowa karta niewiele daje mieszkańcom małych gmin, gdzie nie ma komunikacji miejskiej czy innych rozwiązań związanych z dużymi aglomeracjami. Obie karty rządowa i ta lokalna doskonale się uzupełniają, czego potwierdzeniem jest lektura kilkunastu stron internetowych urzędów gmin (do znalezienia bez trudu w jedynej słusznej wyszukiwarce). Co może dać dla nas, mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego? Np. zniżkę na wejście do Term, za budowę których zapłaciliśmy – MY mieszkańcy miasta i powiatu. Dalej, ulgi w opłatach i podatkach lokalnych gdzie Rada Miasta określi ich stopień itd. Itp. Podnoszony argument o kosztach finansowania ulg związanych z KDR, wydaje się mało poważny w stosunku do potencjalnych korzyści. Radni z WNMO jakoś nie protestowali na poprzedniej sesji, kiedy to Burmistrz zapowiedział, iż pani Piasecka będzie otrzymywała normalną wypłatę przez 3 miesiące (czyli ok. 20-23 tys zł), mimo iż zwolni się ją z obowiązku pracy.

Oddolna inicjatywa mieszkańców miasta, chcących zmiany w statucie miasta tak aby mogli wnosić własne projekty uchwał to gorzka pigułka do przełknięcia dla radnych związanych z PO. Od 8 lat gotowe projekty przedstawiał im Burmistrz, a cały wysiłek radnych polegał na podniesieniu ręki w odpowiednim momencie. Teraz Lidzbarczanie chcą rzeczy o których większości radnych z WNMO nawet się nie śniło – Obywatele chcą mieć głos – chcą współdecydować o sobie! Radni z ugrupowania mającego większość w RM, ustalili na wstępie, iż nie można wprowadzić progu procentowego ilości potrzebnych podpisów mieszkańców wnoszących projekt obywatelski bo nie wiadomo ilu takich mieszkańców jest. Czyżby? Rzut okiem na stronę PKW i Eureka! Komisja wyborcza podaje dokładne dane na ten temat, aktualizowane co 4 lata lub częściej. Skoro nie procentowo (proponowane 0,5%) to liczbowo – i tu pada propozycja 400 mieszkańców z ust Przewodniczącego Rady, a potem jakieś mętne wyliczenia robione na poczekaniu, bez jakiegokolwiek merytoryki. W przypadku naszego miasta 0,5% osób uprawnionych do głosowania to ok. 70 jego mieszkańców. To liczba optymalna, taka aby móc zebrać podpisy pod projektem uchwały. W innych miastach jak np. w Łodzi potrzebne jest tylko 1000 podpisów, a uprawnionych do głosowania jest ponad pół miliona, co procentowo daje mniej niż 0,2. W Sopocie liczbę potrzebnych podpisów ustalono na 200, przy prawie 36 tys uprawnionych do głosowania, czyli ok. 0,5%. Wydaje się, że nastąpił pat w pracach nad tą częścią zmiany statutu miasta.

Na pierwszej sesji RM radni składali ślubowanie, były płomienne deklaracje jak to wszyscy będą współpracować i pracować dla mieszkańców. Okazuje się, że były to tylko puste słowa, wygłaszane zwyczajowo przy takich okazjach. Niestety, życie kolejny raz pokazuje, że wszędzie tam gdzie sięgają partyjne macki, interes zwykłego obywatela zupełnie się nie liczy. W kolejnej kadencji Rady Miasta, która nastąpi za niecałe 4 lata (lub za 2) ludzi związanych z PO może nie być już wcale. Może więc, panowie i panie radni nadeszła pora, aby przeciąć partyjne sznurki sterownicze i coś zrobić dla mieszkańców tego pięknego miasta dopóki jeszcze macie czas.

 Posted by at 11:43 pm
Lut 222015
 
Starosta Jan Harhaj

Starosta Jan Harhaj

21 stycznia 2015r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Starosty Lidzbarskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. Wyrok NSA jest prawomocny i ostateczny. Przypomnijmy w skrócie przebieg sprawy.

10 września 2013r. zwróciliśmy się do Starosty Jana Harhaja o udzielenie informacji dotyczącej  pracy Powiatowej Rady Zatrudnienia, w zakresie:

1. Kopii wszystkich uchwał podjętych przez Powiatową Radę Zatrudnienia za rok 2011, 2012 i 2013 w tym rocznych planów potrzeb szkoleniowych jej członków o ile takie uchwały były podjęte.
2. Czy w roku 2011, 2012 i 2013 odbyły się płatne szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia?
3. Jeśli odpowiedź na pkt 2 wniosku brzmi „TAK”, proszę o podanie kwot jakie zostały przeznaczone na szkolenia z rozbiciem na 2011, 2012 i 2013 rok.
4. Jeśli odpowiedź na pkt 2 wniosku brzmi „TAK”, proszę o kopie wszystkich faktur i zestawień za rok 2011, 2012 i 2013 zawierających w szczególności:
a) ilość uczestników oraz datę przeprowadzonego szkolenia;
b) opłatę jednostkową za szkolenie członka rady zatrudnienia przewidzianą w umowie o organizację szkolenia.
c) Wykaz pracowników, którzy odbyli szkolenia i w jakim czasie.
d) Wykaz firm przeprowadzających szkolenia dla członków radyz podaniem daty przeprowadzenia szkolenia.
5. Kopii wszystkich protokołów z posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia z rok 2011, 2012 i 2013.
 

W odpowiedzi,  Starosta pismem z dnia 11 września 2013r. zwrócił się do wnioskodawcy o złożenie odpowiedniego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, pod groźbą pozostawienia bez rozpoznania. Starosta już na tym etapie przyjął niezgodne z prawem założenie, iż publikacja odpowiedzi na wniosek stanowi ponowne wykorzystanie informacji. Następnie pismem z dnia 24 września poinformował redakcję, że w związku z nieuzupełnieniem wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wniosek z 10 września 2013r. pozostaje bez rozpatrzenia.

25 września 2013r. redaktor NL złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na bezczynność Starosty Powiatu Lidzbarskiego w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej. W odpowiedzi na skargę Starosta wniósł o jej oddalenie ze względu na braki formalne. WSA w Olsztynie wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013r. (II SAB/Ol 107/13) uznał skargę za zasadną i zobowiązał Starostę do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni. Sąd w uzasadnieniu wyroku podał m.in. iż postępowanie Starosty było nielegalne, bowiem to wnioskodawca decyduje czy występuje o udzielenie informacji publicznej czy też o ponowne jej wykorzystywanie. Starosta nie może więc samowolnie ustalić charakteru informacji publicznej, a tym bardziej pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Skargę kasacyjną do NSA od powyższego wyroku wniósł Starosta Lidzbarski reprezentowany przez radcę prawnego panią Katarzynę Skrodzką-Sadowską. W uzasadnieniu skargi Starosta m.in. zarzucił iż Sąd I instancji pominął fakt, że o informację publiczną zwrócił się redaktor naczelny prasy, więc z zasady uzyskana przez niego informacja miała służyć ponownemu wykorzystaniu. NSA nie podzielił zdania strony skarżącej, która jak się wydaje nadal nie rozumie na czym polega prawo do uzyskiwania informacji publicznej. Z obszernego uzasadnienia, którego nie sposób tutaj cytować w całości, można skonstatować, iż prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, a ograniczenia do niego wynikać mogą jedynie z określonych ustaw. W tym konkretnym przypadku Starosta błędnie zinterpretował zapisy Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej, w części dotyczącej ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Musiało minąć aż 18 miesięcy od złożenia wniosku o informację publiczną do wydania prawomocnego wyroku zobowiązującego Starostę do jego wykonania. W tym czasie powstało kilkanaście pism, odbyły się 2 sprawy sądowe za które zapłacili podatnicy, podobnie jak za czas radcy prawnego starostwa, który przegrał już kilka spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

W zamyśle redakcji było zapoznanie się z pracą Powiatowej Rady Zatrudnienia, a do tego potrzebne są dokumenty, protokoły z posiedzeń, odbyte szkolenia itp. Mieszkańcy powiatu mają prawo wiedzieć co robi Rada, czy jest skuteczna i czy jej członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia powierzonych im zadań. Starosta powinien bez zbędnej zwłoki, w ciągu 14 dni udzielić informacji tak jak nakazuje prawo. Niezrozumiałym więc jest postępowanie osoby zaufania publicznego jakim niewątpliwie jest Starosta, który przecież jest zobowiązany do jego przestrzegania w sposób szczególny.

Powiatowa Rada Zatrudnienia – jest to organ opiniodawczo – doradczy w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja rady trwa 4 lata(2013 -2017) i jej obecny skład przedstawia się następująco :

Artur Wajs – Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, (przewodniczący rady, wybrany jednogłośnie)
Artur Jankowski – Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim,
Ireneusz Popiel – Urząd Miejski w Ornecie,
Wiesław Tkaczuk – Urząd Gminy w Kiwitach,
Andrzej Mazur – Urząd Gminy w Lubominie,
Henryk Brochocki – Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim,
Hanna Grzmiączka – Warmińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców,
Zofia Borowska – Lidzbarskie Stowarzyszenie Bezrobotnych „Warmia”,
Stanisław Rynkiewicz – Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Tadeusz Zaborowski – Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Zbigniew Zajączkowski – NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski,
Marek Grzegorz Kuźniewski – Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
Marek Urbański – Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
 
Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:
 
1.  Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie lidzbarskim.
2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
3. Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania.
4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie lidzbarskim.
5. Przeprowadzanie konsultacji na temat programów i projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Opiniowanie programów specjalnych.
 

Biorąc pod uwagę zmiany kadrowe jakie zaszły w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Gminy, wydaje się koniecznym niezwłoczna zmiana w składzie Rady Zatrudnienia i wybór nowego jej przewodniczącego. Czekamy więc na udzielenie informacji publicznej przez Starostę i decyzje kadrowe.

Wyrok NSA z uzasadnieniem TUTAJ do pobrania (13 stron A4 w PDF).

Dziękuję za udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska WatchDog Polska http://siecobywatelska.pl/

Jawność

 

 

 

 

 Posted by at 4:29 pm
Lut 192015
 

pru-bez-fb18 lutego 2015r. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego wydał zarządzenie nr SE.0050.26 .2015.M.G w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów i jego publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej, a umieszczone w nim informacje mają dotyczyć zawieranych przez gminę wszelkich umów z wyłączeniem umów o pracę. Światło dzienne rejestr ujrzy już 25 lutego i ma być uzupełniany na bieżąco.
Mogłoby się powiedzieć – Nareszcie! Publikacja rejestru to bardzo dobry krok w kierunku jawności wydawania naszych pieniędzy. Mieszkańcy miasta będą mogli na bieżąco sprawdzić komu i za co Burmistrz płaci ich pieniędzmi. Otwiera to zupełnie nieznane wcześniej Lidzbarczanom możliwości kontroli obywatelskiej i ewentualnego zażądania wyjaśnień w sprawach zawieranych umów. Rejestr umów to także większa dyscyplina w wydatkowaniu środków publicznych, a także „czyste sumienie” urzędników. Dla jasności i uczciwości, w rejestrze powinny się znaleźć także umowy z lat ubiegłych, (przynajmniej 2013-2014) a sytuacją idealną byłoby wykazanie wszystkich umów z poprzedniej kadencji Burmistrza Artura Wajsa.
Publikacja rejestru umów była najważniejszym celem do jakiego dążyła redakcja NaszLidzbark. Kolejne cele są także bardzo ważne, gdyż służą zwiększeniu kontroli obywatelskiej nad władzami samorządowymi, czyli czymś co w zamyśle ustawodawcy było podstawą demokracji. Następne rzeczy, które przybliżą nas do cywilizacji to:

– Publikowanie zapisów wideo z przebiegu Sesji i posiedzeń komisji Rady Miasta
– Publikowanie informacji o nagrodach wszystkich pracowników urzędu
– Publikowanie wniosków o dostęp do informacji publicznej i odpowiedzi organu
– Publikowanie interpelacji radnych i odpowiedzi na nie
– Wprowadzenie imiennego głosowania radnych
– Publikowanie kopii materiałów jakie otrzymują radni (na kilka dni przed sesją)
– Publikowanie wykazu spraw sądowych, których stroną jest organ gminy
– Publikowanie terminów i miejsca posiedzeń komisji Rady Miasta
– Publikowanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta
– Publikowanie operatów szacunkowych przy zbywaniu/dzierżawie nieruchomości

Lidzbark Warmiński to nie tylko gmina miejska, ale także i powiat. Należy więc dążyć do utworzenia publicznego rejestru umów także w Starostwie, a co za tym idzie we wszystkich jego gminach. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podjął już decyzję, czy w jego ślady pójdzie Starosta Jan Harhaj, Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel i pozostali Wójtowie w gminach?

 Posted by at 8:53 pm