Gru 302014
 
Radna Michalak odczytuje opinię RIO

Radna Michalak odczytuje opinię RIO

3 Sesja Rady Miasta, zwana także „budżetową” ,odbyła się jak zwykle w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Przebieg obrad obserwowała rekordowa ilość przybyłych gości i mieszkańców miasta, którzy zajęli wszystkie dostępne dla nich miejsca siedzące. Zakończył się koszmar związany z krzesłami wydającymi okrutne dla uszu piski. Dzisiaj odsuwanie krzeseł przebiegało w błogiej dla uszu ciszy, dzięki podkładkom filcowym. Wieloletnia niemoc w tej sprawie została w końcu przełamana. Pozostał jeszcze do rozwiązania problem z warczącą lampą jarzeniową, co dobrze słychać na nagraniu z sesji.

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji było oczywiście uchwalenie planu finansowego miasta na 2015 r. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, a radna Michalak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie poprawności sporządzenia budżetu. Dowiedzieliśmy się, że planowane dochody miasta w 2015 r. wyniosą 66 907 083,39 zł, wydatki 64 083 002,38 zł, nadwyżka 2 824 081,01 zł. Prognozowana kwota długu na koniec 2015 r. wynosi 21 463 005,41 zł. Radni jednomyślnie zatwierdzili przedstawiony projekt uchwały podczas głosowania, były też oklaski z tej okazji. Wszystkie przedstawione dzisiaj uchwały, łącznie ze zwiększeniem dofinansowania na Termy, zostały jak za dawnych lat przegłosowane jednomyślnie.

Najciekawszą częścią sesji są zazwyczaj interpelacje radnych i wolne wnioski. Poniżej obszerniejsza relacja.

Radny Kardymowicz zgłosił problem braku dostępu przez uczniów Gimnazjum nr 2 do pryszniców jakie znajdują się w hali sportowej.

Radny Naumczyk zgłosił interpelację łączoną skierowaną do Wójta Gminy i Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim dotyczącą fatalnego stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 1356N (Lidzbark Warmiński – Wolnica przez Łaniewo) . Stwierdził, że taka informacja pojawiła się już 2 stycznia 2014 r. na łamach Gazety Lidzbarskiej (najbardziej opiniotwórczej gazety lokalnej przyp. red.), jednak od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Droga ulega dewastacji i podróżowanie nią jest niebezpieczne. Chce wiedzieć jakie są plany związane z przebudową lub remontem nawierzchni i czy są przeznaczone pieniądze na ten cel.

Radny Korzeniewski wystąpił z wnioskiem o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Lidzbarka Warmińskiego. Chciałby aby młodzież Lidzbarka miała możliwość wyrażania swoich opinii, tego co się dzieje w mieście, aby wychodziła z inicjatywami i była pomocna tej starszej części radnych.

Pan Romaszko wskazał na absurd związany z wymalowaniem ścieżki rowerowej na ulicy wiejskiej co skutecznie uniemożliwia ruch samochodowy i braku miejsca do zatrzymania się czy parkowania na poboczu. Poruszył także znany radnym temat umożliwienia ruchu samochodowego w centrum miasta w czasie jesienno-zimowym, wspomniał o budowie term, komisji uzdrowiskowej i jego zdaniem niewłaściwej formie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia na terenie miasta strefy ochrony uzdrowiskowej. Na część pytań pana Romaszki odpowiedział Burmistrz Wiśniowski, na pozostałe Przewodniczący Rady Miasta, który w konsekwencji polemiki pytającego odebrał mu głos.

W dalszej części wolnych wniosków kilka pytań zadał redaktor tego portalu, a dotyczyły one: wysokości odprawki jaką otrzymał były Burmistrz Artur Wajs, wysokości wynagrodzenia zastępcy Burmistrza, braku projektów uchwał w BiP, adresu siedziby i kontaktu mailowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, legalności zarządzenia Burmistrza Wajsa w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie podniesienia stawki czynszów za mieszkania komunalne, sprawy publikacji rejestru umów zawieranych przez gminę miejską, konsultacji w sprawie likwidacji Straży Miejskiej a także wprowadzenia lokalnej Karty Dużej Rodziny (zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi Burmistrza). Poniżej część odpowiedzi.

TBS rozpocznie w przyszłym roku budowę kolejnych mieszkań w Lidzbarku Warmińskim.

Były Burmistrz Artur Wajs otrzymał odprawkę w wysokości 42 804,90 zł (36 900 zł + 5904,90zł ekwiwalentu za niewykorzystany urlop).

Zastępca Burmistrza pani Piętka otrzymywać będzie w sumie 6 480 zł wynagrodzenia na które składa się 4 400 zł zasadnicze + 880 zł wysługa lat + 1200 zł dodatek funkcyjny.

Sprawę sumiennego zamieszczania projektów uchwał w BiP zobowiązał się dopilnować Burmistrz.

Adres i ewentualny email komisji „alkoholowej” redakcja ma otrzymać niebawem.

Odpowiedź na temat legalności zarządzenia Burmistrza Wajsa w sprawie anulowania podwyżki czynszów redakcja otrzyma na piśmie od radcy prawnego.

Sprawa publikacji rejestru umów jest realizowana i pierwsze umowy z 2015 r. są już umieszczane na stronie BiP. Pan Burmistrz nie odniósł się do sprawy publikacji już istniejącego rejestru umów za 2014 r. i prawdopodobnie za 2013 r. W związku z tym zostanie złożony do UM odpowiedni wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o kopię takiego rejestru, który zostanie opublikowany na stronie portalu.

W sprawie likwidacji Straży Miejskiej i konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami Burmistrz udzielił niejednoznacznej odpowiedzi z której w zasadzie nie wynika iż w ogóle ten temat zostanie podjęty.

Ostatnie pytanie w wolnych wnioskach zadał mieszkaniec ulicy Bema, w sprawie zamknięcia jednego z wjazdów na tę ulicę. Ostatnim akcentem Sesji Rady Miasta były życzenia od Burmistrza w okazji nowego roku.

Poniżej skrót z wybranymi fragmentami sesji i poniżej z dziennikarskiej rzetelności całość w pliku audio. Cała sesja trwałą 62 minuty.

 Posted by at 10:00 pm
Gru 292014
 

vlcsnap-2014-12-29-23h39m09s12529 grudnia 2014 r. w lidzbarskim starostwie odbyła się Sesja Rady Powiatu na której radni przyjęli projekt budżetu na 2015 r. i była to najważniejsza uchwała na dzisiejszej sesji. Głosowanie nie było jednomyślne, bowiem radny Kuźniewski Marek wstrzymał się od głosu. W wolnych wnioskach ten sam radny wyraził wątpliwość co do budżetu powiatu ze względu na nieustalone do końca sprawy związane z finansowaniem budowy Term Warmińskich. Zadał także najważniejsze pytanie tej sesji, dotyczące kontynuacji inwestycji. Wicestarosta Kogut Jarosław poinformował, że II przetarg na dokończenie Term, podobnie jak I, został unieważniony ze względu na przekroczenie kwoty jaką starostwo przeznaczyło na realizację inwestycji. Przypomnijmy, iż na ten cel starostwo wyłożyło 4 639 900 zł, a suma ofert jakie wpłynęły od firm to 7 959 376,76 zł czyli więcej o 3 319 476,76 zł. Starosta ogłosi więc kolejny III przetarg na dokończenie prac i ma nadzieję iż kwoty oferentów będą niższe (mimo iż w II przetargu te same firmy złożyły dokładnie takie same oferty jak w I przetargu).

Planowane dochody w powiecie lidzbarskim na 2015 r. wyniosą niecałe 67 mln zł, wydatki nieco ponad 72 mln zł, a planowany deficyt w wysokości 5 797 162 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 5 500 000 zł (pozostałe 297 162 zł pochodzić będą z wolnych środków). Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec 2015 r. wyniesie 29 713 998,16 zł co będzie stanowiło ponad 44% zadłużenia względem dochodów. Przypomnijmy iż do dochodów na 2015 r. wliczona jest dotacja 15 mln na Termy Warmińskie.

Sesja była wyjątkowo długa ze względu na odczytywanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu, a także indywidualnych wystąpień gości i jednego posła.

Tego samego dnia odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta. Radny Kędzierski przypomniał pozostałym o upływającym jutro terminie złożenia oświadczeń majątkowych. Prosił także radnych o złożenie deklaracji terminów w jakich będą mogli pełnić dyżury w UM, które to rozpoczną się po nowym roku. Informacja z dokładnymi datami i godzinami dyżurów ukaże się w Gazecie Lidzbarskiej (to chyba jedyna lokalna prasa w tym mieście). Informacja o dostarczeniu do biura rady numerów kont bankowych celem przelewania diet zakończyła część organizacyjną posiedzenia komisji. Dalsze obrady poprowadził tradycyjnie radny Kurto. Burmistrz Wiśniowski Jacek wniósł pod dyskusję projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, godziny ponadnormatywne, godziny zastępstw. W dalszej części radni omawiali projekt uchwały zwiększającej dofinansowanie inwestycji Termy Warmińskie. Z wyjaśnień udzielonych przez pana Makiewicza wynika, iż zwiększenie nakładów na realizację inwestycji wynika z kosztorysów inwestorskich przedstawionych przez inwestora (powiat) i wynoszą dla miasta 1 682 000 zł. Biorąc pod uwagę unieważnienie 2 przetargów, nie należy się spodziewać aby kolejny przyniósł jakieś radykalne zmiany, wobec czego należy się spodziewać znacznego zwiększenia tej kwoty. O ile 3 przetarg nie przyniesie zmian, dodatkowo trzeba będzie w kasie miasta znaleźć kolejne 1 659 738,38 zł. Radny Grzmiączka wyraził zaniepokojenie skąd Burmistrz weźmie dodatkowe pieniądze i czyim to będzie kosztem. Odpowiedź otrzymamy na styczniowej sesji, na której Burmistrz przedstawi odpowiedni projekt uchwały, być może na tę okoliczność zaciągnięty zostanie kredyt.

Przedstawiono także ciekawy projekt uchwały zmieniający uchwałę NR OR.BR.0007.115.2012.EK z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017. Projekt przewiduję zmianę § 5.2 „Ustala się coroczną podwyżkę stawki bazowej czynszu o 5% w stosunku do roku poprzedniego.”. Słowo „o 5%” zastępuję się słowami „do 5%” i dodaje zdanie „Burmistrz może odstąpić w danym roku kalendarzowym, od podwyżki stawki bazowej czynszu”. Przekładając to na język ludzki. Burmistrz Wajs był zobligowany uchwałą Rady Miasta do podniesienia czynszu w mieszkaniach komunalnych o 5%. (po prostu wykonał zapis uchwały). Nagłośnienie tej sprawy przez jedną z lokalnych gazet(?) wywołało niezadowolenie wśród mieszkańców, a szczególnie osób płacących czynsze. W gorącym okresie przedwyborczym, pan Wajs postanowił więc uchylić swoją mało popularną decyzję wydając odpowiednie zarządzenie. Chyba dopiero teraz w UM połapano się, że być może zarządzenie uchylające podwyżkę jest w istocie niezgodne z prawem (wbrew uchwale). Stąd wynika zmiana uchwały dająca Burmistrzowi możliwość ustalenia stawki podwyżki czynszu do 5% lub zupełne od niej odstąpienie. Zauważył to radny Grzmiączka, wyrażając własną opinię w tej sprawie.

W dalszej części posiedzenia, radni wyrazili opinię o innych uchwałach w tym o projekcie budżetu na 2015 r. Projekt budżetu gminy miejskiej na 2015 r., uchwalany w grudniu 2014 r. w istocie jest tylko zbiorem pobożnych życzeń i w obecnym kształcie nie warty omawiania. W trakcie roku będzie kilkadziesiąt poprawek do budżetu i w zasadzie dopiero wiosna przyniesie realne wskaźniki na których będzie można oprzeć politykę finansową miasta. Wydaje się, że pośród radnych projekt budżetu uważnie i ze zrozumieniem przeczytał pan Grzmiączka, bowiem zgłaszał dla pani Skarbnik zauważone przez siebie błędy.

Ping-pong już nie jest fajny. Radna Michalak poinformowała, iż jest zszokowana kwotą 65 tys zł jaką przeznacza się na tenis stołowy. Proponuje przesunięcie części tej kwoty na sekcje piłki nożnej i motocross. Burmistrz uspokoił radną, stwierdził że to OSiR zaproponował taki podział i sekcje oczekują ich w takiej wysokości jak zaplanowano. Stwierdził, że w projekcie przyszłorocznego budżetu (2016 r.) planuje spore zmiany w zakresie podziału środków na sport w Lidzbarku Warmińskim. Następnie radni zgłaszali drobne uwagi co do oznakowania ulic, przejść dla pieszych itp.

Posiedzenie połączonych komisji trwało 88 minut. Poniżej krótka relacja wideo z wybranymi fragmentami i dla porządku całość w pliku audio.

 Posted by at 11:56 pm
Gru 272014
 

z wojcik okladkaW książce przedstawione są procesy rozwoju kultury fizycznej na Warmii i Mazurach w okresie istnienia Prus Wschodnich, a następnie zasiedlenia i odbudowy Lidzbarka Warmińskiego. W dalszej części autor zaprezentował okoliczności towarzyszące powołaniu po II wojnie światowej, pierwszych placówek kulturalno-oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Kolejnych pięć rozdziałów dotyczy rozwój turystyki, rekreacji i sportu. Ukazano w nich sylwetki działaczy, trenerów i najlepszych zawodników, w poszczególnych dyscyplinach sportu, uprawianych w lidzbarskich klubach w czasach Polski Ludowej.  Autor książki jest dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście i wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Książka jest pokłosiem jego zainteresowań badawczych.

Książka autorstwa dr. Zbigniewa Wójcika
pt. Turystyka, rekreacja i sport w Lidzbarku Warmińskim w czasach Polski Ludowej
wydana przez Olsztyńską Szkołę Wyższą jest już do nabycia (40 zł/szt.) w:
1. Sklepiku Szkolnym przy ulicy Orła Białego 5 – tel. 506 857 124
2. Salonie Urody „Glamour”, ul. Astronomów 2 – tel. 608 030 824
Z A P R A S Z A M Y

 Posted by at 3:15 pm
Gru 262014
 

stKoniec roku to odpowiedni moment na małe podsumowanie działalności NaszLidzbark w ujęciu statystycznym. Poniżej zestawienie zdaniem redakcji najważniejszych i najciekawszych danych liczbowych dotyczących gazety.

W roku 2014 r. na stronie internetowej NaszLidzbark opublikowano 262 artykuły, z czego 250 jest autorstwem Redaktora Naczelnego. Biorąc pod uwagę społeczny i niekomercyjny charakter strony należy uznać, że to dość duża liczba. Dynamika przyrostu nowych czytelników od dłuższego czasu pozostaje na poziomie 23% co także jest dobrym wynikiem. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do dzisiaj portal zanotował 348 511 sesje i 938 464 odsłony, a statystyczny czytelnik średnio przebywał na stronie 3m i 55 s. Odwiedzający stronę w 2014 r. pozostawili 13 546 komentarzy, co daje ich ponad 50 na jeden artykuł. Najczęściej czytany artykuł w 2014 r. to „Burmistrz Wajs przegrywa w olsztyńskim Sądzie” – 22 607 razy, a najwięcej komentarzy wpisano pod „Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami w Szkole Muzycznej” – 365. W całej historii NaszLidzbark największym zainteresowaniem cieszył się artykuł „Nocne zrzuty ścieków przez „Polmlek” w Lidzbarku Warmińskim”, który zanotował 47 558 odsłon.

Dostawcy usług internetowych z których korzystali nasi czytelnicy w ujęciu procentowym:

– Heman 20,97%
– Lannet 15,24%
– Neostrada 13,97%
– Lasnet 10,03%
– DSL i inne 5,67%
– Netia 4,5%
– Playonline 4,08%
– Polkomtel 2,95%
-Blueconnect 1,81%
 

Powyższe dane prawidłowo wskazują na lokalny charakter strony i odbiorcę blisko związanego z naszą miejscowością. Zdecydowana większość czytelników odwiedza stronę NaszLidzbark z Polski 95,32%. Pozostałe kraje – UK 0,96%, Niemcy 0,84%, Irlandia 0,69%, USA 0,5%, Holandia 0,27%, Francja 0,24% i inne. Na uwagę zasługuje udział urządzeń mobilnych w generowaniu ruchu na stronie, to aż 15 % wszystkich odwiedzin. Króluje tutaj niepodzielnie Apple – 20% całego ruchu mobilnego. W dalszej kolejności wszelkiej maści urządzenia Samsunga, HTC, Sony i innych firm których nawet nie podejrzewałem o istnienie. Najpopularniejszą przeglądarką okazał się Firefox 41,97% wszystkich odwiedzin w 2014 r. W dalszej kolejności Chrome 32,61%, IE 11,84%, Android Browser 5,70%, Opera 3,92% i Safari 3,34%. Pozostałe przeglądarki to egzotyka z udziałem poniżej 1%.

Mijający rok był szczególnie ważny dla portalu, bowiem ukazały się 4 wydania drukowane NaszLidzbark, co niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia grona odbiorców gazety. Był to także rok wyborów samorządowych i niezwykle intensywnej kampanii wyborczej, szczególnie zaciętej w wyborach na Burmistrza. Strona będzie  istniała dalej, a jej głównym profilem będzie społeczna kontrola władz samorządowych.

 Posted by at 10:07 pm
Gru 232014
 
Termy z lotu ptaka

Termy z lotu ptaka

Gorączka przedświątecznych zakupów nie ominęła także Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Otóż, dzisiaj zakończył się tam przetarg na 4 zadania związane z dokończeniem budowy Term Warmińskich. Poprzedni przetarg z 2.12.2014 r. zakończył się fiaskiem, bowiem na 6 ogłoszonych zadań tylko 2 zostały rozstrzygnięte. Zaledwie 3 dni później ogłoszono kolejny przetarg na pozostałe zadania. Przypomnijmy, iż zadanie nr 1 „roboty zewnętrzne” o szacunkowej wartości 2 807 479,28 zł, realizować będzie firma TECHNOMEL Kazimierza Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego za 2 937 002,67 zł. Zadanie nr 2 „roboty budowlane” o szacunkowej wartości 5 827 620,25 zł zrealizuje firma PHU DOMEX Jana Fydrycha za 6 423 093,38 zł.

Dzisiaj dokładnie o godz. 11.15 w jednym z pokoi starostwa odbyło się otwarcie kopert z ofertami firm zainteresowanych udziałem w przetargu. Przedstawiciel starostwa poinformował, że Zarząd Powiatu przeznaczył na wykonanie pozostałych 4 zadań (roboty basenowe, elektryczne, elektryczne niskoprądowe i sanitarne) – 4 639 900 zł i jest to kwota przeznaczona w budżecie powiatu na dziś i dodał „co będzie zobaczymy”.

Koperty z ofertami otwarto zgodnie z kolejnością zadań i tak na wykonanie zadania 3 „roboty basenowe” wpłynęła oferta firmy „Media Technik” z Kołobrzegu. Ta niewielka firma, istniejąca zaledwie od 2 lat zaoferowała, wykonanie prac basenowych za 3 940 000 zł. Sądząc po dotychczasowych realizacjach innych prac basenowych, byłaby to jej najpoważniejsze zadanie.

Zadanie nr 4 czyli „roboty elektryczne” chce realizować firma „INFOMI Krysiński Paweł” z Włocławka. Pan Krysiński rozwija swoją jednoosobową firmę elektryczną już od 15 lat, a oprócz niej prowadzi także gospodarstwo rolne zajmujące się uprawami rolnymi i hodowlą zwierząt. Za wykonanie elektryki w Termach Warmińskich chciałby otrzymać 797 009,61 zł

Instalacje niskoprądowe, czyli sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring i inne jest przedmiotem zadania nr 5. Ofertę na jego wykonanie złożyła firma Pointel sp. z o.o. z Bydgoszczy. Jest to firma z tradycjami, działa w branży od bardzo wielu lat i to zadanie nie jest dla niej specjalnie duże czy skomplikowane. Przedstawiona oferta opiewa na 895 581,43 zł

Ostatnie zadanie, czyli „roboty sanitarne” chciałaby wykonać firma „Klimat Solec” sp z o.o. z Solca Kujawskiego. To gigant w branży klimatyzacji, ogrzewania i prac sanitarnych. Firma z Solca realizowała już o wiele większe inwestycje, więc ta w Termach nie będzie dla niej problemem. Oferta „Klimat Solec” to 2 326 785,72 zł za wykonanie zadania nr 6.

Komisja przetargowa przystąpiła do badania prawidłowości złożonych ofert, a o wyniku postępowania powiadomi niezwłocznie. Suma ofert na wykonanie wszystkich zadań wynosi 7 959 376,76 zł i jest wyższa od tej którą zaoferowało starostwo aż o 3 319 476,76 zł. Z rachunku wynika, iż nie wszystkie zadania będą mogły być zrealizowane z puli pieniędzy jaką starostwo przeznaczyło na dokończenie budowy. Cała kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 15 000 000 zł, z czego 9 360 096,05 zł pochłonęły już dwa pierwsze zadania. W rezerwie został jeszcze krągły 1 000 000 zł, przeznaczony zapewne na tzw. „czarną godzinę”. Najbliższa Sesja Rady Miasta ma wspomóc inwestycję dodatkowymi 1,6 mln złotych z kasy miejskiej. Czy to wystarczy, okaże się wkrótce po ogłoszeniu wyniku przetargu.

 Posted by at 12:38 am