Wrz 302014
 
Miejska Komisja Wyborcza w Lidzbarku Warmińskim.

Miejska Komisja Wyborcza w Lidzbarku Warmińskim.

Można już zgłaszać kandydatów na radnych i Burmistrza do Miejskiej Komisji Wyborczej. Siedziba komisji znajduje się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i tam właśnie pełni dyżury. Zgodnie z ordynacją wyborczą, komisje powołuje się najpóźniej w dniu 22 września 2014 r., spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych.

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego. W skład komisji wyborczej wchodzi od 7 do 9 osób stale zamieszkałych na obszarze działania danej rady. Kandydatami do składu komisji wyborczej mogą być osoby wpisane do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

Do zadań terytorialnej komisji wyborczej należy:

 

  • rejestrowanie kandydatów na radnych;
  • zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości w trybie określonym w ustawie;
  • zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym;
  • rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ogłoszenie ich w trybie określonym niniejszą ustawą;
  • przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu;
  • wykonywanie innych czynności określonych w ustawie lub zleconych przez komisarza wyborczego.

Członkom terytorialnych komisji wyborczych przysługują: diety i zwrot kosztów podróży i noclegów; zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych.

Członkom komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy do 5 dni, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni.
Komisje wyborcze są organami wyborczymi absolutnie niezależnymi od administracji samorządowej i mimo, że za wykonywaną pracę otrzymują pieniądze w formie diety są organami społecznymi.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wykonuje następujące czynności:
1. Wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji, przy czym w skład wojewódzkiej i powiatowej komisji wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, sędzia wskazany przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 178 § 6 Kw).
2. Wybiera zastępcę przewodniczącego komisji.
3. Omawia zadania i ustala tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład.
4. Ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach.
5. Ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, a w przypadku gminnych (miejskich) komisji również kandydatów na wójta.

Do czasu wyboru przewodniczącego, pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
Wybory przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
Przewodniczący kieruje pracami komisji z chwilą wyboru. Czuwa nad wykonywaniem zadań komisji i reprezentuje komisję na zewnątrz. Ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

skład komisji:
1. Małgorzata Adamczyk,   zam. Lidzbark Warmiński zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL
2.  Iwona Weronika Ficek,   zam. Lidzbark Warmiński wójt/burmistrz/prezydent miasta
3. Anna Kaczmarek,   zam. Lidzbark Warmiński zgłoszenia dokonał: KWW PIĘCIU GMIN
4.  Krystyna Komar,   zam. Lidzbark Warmiński zgłoszenia dokonał: KWW WIOLETTA JASKÓLSKA
5. Janina Pupkiewicz,   zam. Lidzbark Warmiński zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem (Zastępca Przewodniczącego)
6. Katarzyna Radulewicz,   zam. Lidzbark Warmiński zgłoszenia dokonał: KWW Bartłomieja Zdanowicza
7. Jan Tadeusz Szczepański,   zam. Lidzbark Warmiński zgłoszenia dokonał: KWW Warmia Nasza Mała Ojczyzna
8. Wanda Tucewicz,   zam. Lidzbark Warmiński zgłoszenia dokonał: KWW VIP
9. Zbigniew Tadeusz Zajączkowski,   zam. Lidzbark Warmiński zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość (Przewodniczący)
 
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim
01.10.2014 r. (środa)  10°°-1200
02.10.2014 r. (czwartek)    1530 -1800
03.10.2014 r. (piątek)  1000 -12001530-1800
06.10.2014 r. (poniedziałek)       10°° -1200
07.10.2014 r. (wtorek) 1300 – 2400
08.10.2014 r. (środa)  1530 -1800
09.10.2014 r. (czwartek)     10°° -1200
10.10.2014 r. (piątek)  1530 -1800
13.10.2014 r. (poniedziałek)   10°° -1200
14.10.2014 r. (wtorek) 1530 – 1800
15.10.2014 r. (środa)   1000– 1200
16.10.2014 r. (czwartek)   1530-1800
17.10.2014 r. (piątek)  1300-2400 
 

Wielką niespodzianką jest wybór na przewodniczącego komisji pana Zajączkowskiego, zgłoszonego przez PIS. Od lat etatowym szefem komisji był pan Szczepański, wierny ideałom głoszonym przez Burmistrza. Można więc mówić o pierwszej porażce wyborczej i to w jaskini lwa. Przyszły Burmistrz i Radni odbierać będą nominacje z rąk pana Zajączkowskiego.

 Posted by at 8:46 pm
Wrz 282014
 
Występ zespołu "Perła Warmii" podczas Niedzieli Cittaslow w Lidzbarku Warmińśkim

Występ zespołu „Perła Warmii” podczas Niedzieli Cittaslow w Lidzbarku Warmińśkim

Światowa Niedziela Cittaslow to impreza odbywająca się zawsze w ostatnią niedzielę września. Tego dnia każde z miast przynależnych do stowarzyszenia organizuje lokalną inicjatywę w celu promocji i propagowania idei działań Cittaslow. W Lidzbarku Warmińskim Niedzielę Cittaslow władze miasta zorganizowały w LDK-u. Z oficjalnej informacji umieszczonej na stronie stowarzyszenia wynika, iż w naszym mieście odbędzie się „festyn promujący ideę Cittaslow, podczas którego swoje produkty zaprezentują regionalni artyści, wystąpią lokalne zespoły i odbędą się konkursy dotyczące ruchu Cittaslow”. Tyle zapowiedzi, a teraz relacja z imprezy, czyli komentarz redakcyjny.

Oficjalne rozpoczęcie imprezy Niedziela Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim

Oficjalne rozpoczęcie imprezy Niedziela Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim

Frekwencja mówiąc delikatnie była nieco mniejsza od oczekiwanej przez pana Burmistrza. Nie przypominam sobie imprezy w LDK-u, na której byłoby mniej ludzi niż dzisiaj. Na widowni (w rzędzie 7) zasiadł pan Burmistrz w nieodłącznej asyście pani Joli Adamczyk i wspólnie z pozostałymi 9 osobami podziwiali śliczną konferansjerkę, która oficjalnie rozpoczęła imprezę. Na scenie wystąpiły dzieci z MDK-u, grupa BeFree, był pokaz walk Capoeira i znakomity występ „Perły Warmii”.

MAJO3708

Pani Jola Adamczyk przekonuje do pozostania właścicielkę stoiska z rękodziełem.

Zaraz na początku imprezy, przyjechała „ekipa” Telewizji Olsztyn zrobić materiał o naszym Burmistrzu i jego Citta-mieście. Jednak telewizyjna tuba propagandowa firmy pani Domańskiej z Olsztyna szybko zwinęła się z LDK-u, bowiem nie wolno pokazywać tak gigantycznej porażki pana Burmistrza. Kilka minut później panie zaczęły zwijać stoisko z rękodziełem i wypiekami domowymi. Pani Jola Adamczyk usilnie namawiała je do pozostania jednak z połowicznym skutkiem. W holu samotnie pozostało stoisko z ciasteczkami.

MAJO3712

Kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych.

Po kilku występach młodych artystów, ogłoszono półgodzinną przerwę. Pan Burmistrz opuścił imprezę i już się więcej nie pokazał. W tym czasie odbyła się akcja „pompowania” widowni, przyszło kilka osób z UTW. Na zakończenie śliczna pani konferansjerka powiedziała kilka słów o ruchu Cittaslow do pustej widowni, po czym zakończyła imprezę. Tuż przy wyjściu jedna z dam (super seniorek) powiedziała mi, że bardzo jej się podobał występ tancerzy w białych strojach z tego „sitaslow”, poprawiłem panią, że była to Capoeira, a „Cittaslow” to nie jest nazwa miasta. Wielka szkoda,  że w ambicjonalne rozgrywki pana Burmistrza angażowane są dzieci, a także harcerze, którzy mieli swoje stoisko w holu (zwinęli się także, nieco później).

Pokaz sztuki walki "Capoeira" podczas Niedzieli Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim

Pokaz sztuki walki „Capoeira” podczas Niedzieli Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim

Poniżej cytat z wywiadu, jakiego udzielił Gazecie Lidzbarskiej pan Burmistrz.

„— Jakie nasze miasto ma konkretne korzyści z przynależności od Cittaslow?

— To nie jest tak, że jeśli należymy do stowarzyszenia Cittaslow, to ktoś daje nam pieniądze. Przede wszystkim mamy ustawiony cel. Cel wydawałoby się banalny, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, ale za tym celem stoją konkretne płaszczyzny. Przynależność do Sieci Cittaslow, to bodziec żeby je realizować, a później poprawiać, doskonalić. Ta przynależność weryfikuje nas i mobilizuje do dalszych działań. Poza tym, kiedy już jesteśmy w tym stowarzyszeniu, jesteśmy zobligowani, żeby je godnie reprezentować. 
To co się dzieje w Lidzbarku to nie jest kwestią przypadku. Dostaliśmy kręgosłup ze stowarzyszenia Cittaslow i opierając się o niego w poszczególnych kategoriach, szukamy dla nas najlepszych rozwiązań.”

Przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. Być może stwierdzenie „żeby mieszkańcom żyło się lepiej” ma swoje praktyczne przełożenie w np. zagranicznych wyjazdach pana Burmistrza i pana Starosty na koszt podatników, wtedy może to mieć jakiś sens – dzięki temu żyje się im lepiej. Wyjazd do Turcji pana Wajsa i pana Harhaja na międzynarodowy zlot Cittaslow kosztował mieszkańców ładny kawał grosza. Składka płacona przez mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego do kasy stowarzyszenia Cittaslow we Włoszech wynosi 12 tys zł rocznie.

Zdjęcie z wyjazdu do Turcji na Międzynarodowy zlot Cittaslow

Zdjęcie z wyjazdu naszych włodarzy do Turcji na Międzynarodowy zlot Cittaslow, koszty pokryli mieszkańcy miasta

Dzisiaj Lidzbarczanie dali wyraźny sygnał, co myślą o Cittaslow i jak bardzo to im potrzebne.

Jedną z idei ruchu Cittaslow jest:

„Życie w jednym z miast SLOW, a także zarządzanie nim, oznacza uczynienie powolności główną wartością”.

 Posted by at 7:04 pm
Wrz 272014
 
Zespół "Perła Warmii"

Zespół „Perła Warmii”

25 września w Lidzbarskim Domu Kultury miała miejsce Inauguracja Roku Kulturalnego. Jest to wydarzenie symboliczne, otwierające nowy sezon pracy ludzi kultury. Impreza rozpoczęła się od występu znakomitego zespołu „Perła Warmii”, następnie dyrektor LDK-u pani Jola Adamczyk przywitała pana Burmistrza, Starostę, Proboszcza i resztę gości. Dalej głos zabrał Burmistrz, przyznał honorowy tytuł „Przyjaciela Miasta” firmie „Rossoplast”. Następnie zaprezentowała się „Perła Warmii” a na zakończenie uroczystości pani Adamczyk w dłuższym wystąpieniu podziękowała wszystkim za pomoc, szczególnie wyróżniła państwa Siteń, Hotel Krasicki i dyrektora PUP panią Romasz. Po przerwie na słodki poczęstunek odbyła się projekcja filmu „Grawitacja”.

Słodki poczęstunek przed projekcją filmu.

Słodki poczęstunek przed projekcją filmu.

Tak ważne wydarzenie nie może się obejść bez relacji alternatywnej, nazywanej często „komentarzem redakcyjnym”. Czegóż ciekawego dowie się czytelnik po lekturze pierwszego akapitu? Suche informacje i fakty w żaden sposób nie oddadzą panującej atmosfery czy nastroju. Mówią, że prawdziwe dziennikarstwo polega na podawaniu faktów, robieniu wywiadów, a nie na komentowaniu. Nie mogę się z tym zgodzić. W tak małej społeczności jak nasza, często ważniejsze jest to czego na pierwszy rzut oka nie widać. Czasami należy szukać informacji „między wierszami” i wyciągać wnioski z rzeczy prozaicznych, które tylko pozornie nie mają znaczenia. Na tym właśnie polega dziennikarstwo obywatelskie, jest blisko ludzi, jest bardzo lokalne i często subiektywne.

Nie ma wątpliwości, iż kampania wyborcza zawitała także w skromne progi LDK-u. Wyrazem tego było wystąpienie duetu wyborczego: pani Joli Adamczyk i pana Burmistrza. Gospodarz miasta w dłużej przemowie na nowo zdefiniował, czym jest kultura i dlaczego ona taka ważna. Wysnuł nawet dość odważną tezę, iż rozwój kultury w naszym mieście przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Nie można temu zaprzeczyć, przecież 12 etatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej i nowe w pedagogicznej czy szkolnych przyczyniają się do spadku bezrobocia. Pan Burmistrz odniósł się także do tych jakże nielicznych głosów krytyki, które poddają w wątpliwość wydatkowanie znacznych sum z publicznej kasy na imprezy kulturalne.

Pani Jola Adamczyk wychwalała pod niebiosa partnerstwo z hotelem Krasicki, że dają tak dobre warunki noclegów dla gości i ceny także są specjalne dla LDK-u. Nie można się dziwić postawie pani Joli, w końcu jest pełnomocnikiem wyborczym komitetu Warmia Nasza Mała Ojczyzna w nadchodzących wyborach. Wspomniała także o nowym super projektorze do wyświetlania filmów, nic nie wspominając o archaicznej konstrukcji ekranu w formacie panoramicznym. Widzowie mieli przyjemność oglądać znakomity film „Grawitacja” lecz obraz ograniczały od góry i dołu szerokie czarne pasy. Ekran powinien być konstrukcji anamorfotycznej z o proporcjach 2,40:1. Wtedy film wyświetlany jest na całej powierzchni bez paskudnych pasów. Cóż więc z projektora za setki tys złotych?

Frekwencja na głównej sali przypominała tę z Lidzbarskich Starć Kabaretowych – ponad połowa miejsc pusta, a osamotnieni włodarze siedzieli sami w pierwszym rzędzie. Czyżby Pracownicy UM i Starostwa chcieli w ten sposób coś przekazać włodarzom?

Inauguracja rok 2012

Inauguracja rok 2012

Inauguracja 2014

Inauguracja 2014

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja NaszLidzbark proponuje rozpoczęcie sezonu kulturalnego od lektury „Noblisty” – sztuki znakomitego poety i pisarza Andrzeja Ballo TUTAJ do pobrania. Ciętym piórem opisana praca Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miasta i dziennikarki z prasy lokalnej. Oczywiście wszelkie podobieństwa do postaci rzeczywistych przypadkowa. Uwaga: w sztuce występują zwroty powszechnie uznawane za wulgarne. Tylko dla dorosłych czytelników.

Osoby leniwe mogą obejrzeć ekranizację sztuki pod nazwą „Wierchuszka”. Miłej zabawy.

 Posted by at 8:55 pm
Wrz 252014
 
Starosta Jan Harhaj

Starosta Jan Harhaj

Do biura Rady Powiatu wpłynął wniosek radnego Chudycza w sprawie odwołania z funkcji Starosty Jana Harhaja. Chudycz zarzuca Harhajowi niegospodarność przy realizacji inwestycji „Termy Warmińskie” w tym niezabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Chudycz wskazuje także na nieprawidłowości związane z gospodarką finansami, udzielaniem zamówień publicznych, realizacją płatności jak też wewnętrzną organizacją pracy Powiatu. Natychmiastowe odwołanie obecnego Starosty wg wnioskodawcy jest konieczne, aby możliwe było  przeprowadzenie w urzędzie zewnętrznego audytu, a także kontroli Izby Obrachunkowej.

Radny Chudycz w złożonym wniosku prosi innych radnych do przyłączenia się inicjatywy odwołania Harhaja z funkcji Starosty.

 

Statut Powiatu Lidzbarskiego umożliwia złożenie takiego wniosku nawet przez jednego radnego i nie jest przy tym wymagany projekt uchwały. Zgodnie ze statutem, wniosek radnego będzie musiał zostać przedstawiony Radzie Powiatu na najbliższej sesji. Radni przegłosują czy wejdzie on do punktu obrad sesji.

Poniżej skan wniosku.

starostwo

 Posted by at 1:31 pm
Wrz 242014
 
okładka

Okładka pierwszego numeru miesięcznika „Nasz Lidzbark”

Właśnie dziś redakcja NaszLidzbark otrzymała z drukarni paczkę z 2 000 egzemplarzy miesięcznika „Nasz Lidzbark”. Po wielu tygodniach starań i zabiegów, udało się w końcu zebrać odpowiednią sumę pieniędzy pozwalającą sfinansować pierwsze drukowane wydanie gazety. Wydawca wstępnie ustalił, iż będzie to bezpłatny miesięcznik wydawany na dobrej jakości papierze kredowym formatu A4, w pełnym kolorze (redakcji zależało na jakości zdjęć drukowanych) i nakładzie 2 tys egzemplarzy. Pierwszy numer zawiera 12 stron, jest kilka artykułów wybranych z portalu, jeden z Debaty, jeden napisany specjalnie dla wersji drukowanej i trochę drobnicy. Dystrybucją na terenie Lidzbarka Warmińskiego zajmą się dobrzy ludzie (w tym redaktor). Mieszkańcy miasta (nie wszyscy) w najbliższych dniach mogą się spodziewać znaleźć egzemplarz miesięcznika w swoich skrzynkach pocztowych, będzie też dostępny w wybranych lokalach i sklepach.

Mamy nadzieję, że poprzez papierowe wydanie NL, dotrzemy do szerszego grona czytelników i jednocześnie zachęcimy do odwiedzania portalu. Następne wydanie wersji drukowanej planowane jest na połowę października i prawdopodobnie będzie w nieco obszerniejsze (16 lub nawet 20 stron). Nakład zależeć będzie od zainteresowania miesięcznikiem, być może ulegnie zwiększeniu do 3-4 tys. Wszystko zależy od was, od wsparcia udzielonego  gazecie, od reklamodawców i sponsorów.

Redakcja NL przyznaje, że przygotowanie pisma do druku offsetowego jest znacznie trudniejsze niż zwykłe „wrzucenie” na stronę internetową. Następne wydanie będzie lepsze, z ciekawszą szatą graficzną i równie bezpłatne jak pierwsze. Tymczasem rozglądajcie się za okładką pisma, przekazujcie wieści dalej, niech Lidzbark Warmiński w końcu się przebudzi;)

 Posted by at 8:56 pm