Kwi 272014
 

herbRedakcja NaszLidzbark otrzymała pismo od pani Sekretarz Miasta Marii Grzegorzewskiej, w którym informuje, iż bez pozwolenia Burmistrza umieściłem na stronie gazety herb miasta. Następnie prosi mnie o natychmiastowe usunięcie herbu, gdyż stanowi to naruszenie prawa i jako podstawę  przytacza Uchwałę Rady Miasta XLII/246/05 z dnia 30 listopada 2005r., w której znajduje się między innymi taki zapis: „Każdorazowe wykorzystanie bądź rozpowszechnienie herbu wymaga zgody Burmistrza” i „Herb Lidzbarka Warmińskiego stanowi dobro osobiste miasta i podlega ochronie prawnej”. Ostatnie zdanie kojarzyć się może ze słynnym powiedzeniem Ludwika XIV „Państwo to ja” co parafrazując można napisać „Miasto to ja” – niemniej słynna myśl pewnego burmistrza (jeszcze niewypowiedziana).

Herb

Umieszczając herb na stronie NaszLidzbark oczywiście zapoznałem się ze statutem miasta, który znajduje się TUTAJ. Jak czytamy w §5 ust.2 „Komercyjne rozpowszechnianie herbu wymaga zgody Burmistrza.” Nie prowadzę działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem gazety, jak też nie jest ona moim źródłem utrzymania, więc w rozumieniu prawa – nie jest to przedsięwzięcie komercyjne. Cała moja praca włożona w NaszLidzbark jest całkowicie społeczna i bezinteresowna. Stąd przeświadczenie, iż zgoda Burmistrza Wajsa na umieszczenie herbu nie jest potrzebna.

Konia z rzędem każdemu, kto odnajdzie w statucie zapisy, na które powołuje się pani Maria Grzegorzewska, cytowane w pierwszym akapicie. Zapewniam jednak, że się tam znajdują – jednak nie bezpośrednio, a do ich odnalezienia potrzebne są umiejętności, co najmniej detektywistyczne. Pod statutem muszą być zawarte informacje o jego zmianach i związanych z tym aktach prawnych. Tutaj mamy taki zapis:

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz § 14, ust. 2 ,pkt 1Uchwały Nr VII/47/03 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Lidzbark Warmiński ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 68, poz. 997, zmiany z 2006 r., Nr 5, poz. 125) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje: […]”

Powyżej dość „prosta” informacja o zmianach w statucie miasta i aktach prawnych. Ten interesujący pozwoliłem sobie podkreślić. Odsyła nas do numeru 5 Dziennika Urzędowego z 2006r. pozycji 125 TUTAJ. Dopiero tam odnajdujemy zapisy, na które powołuje się pani Sekretarz Miasta – proste prawda? Zwykły Kowalski nie ma szans ogarnąć tak podstawowego dokumentu, jakim jest statut miasta. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż umieszczając herb miasta na stronie gazety nie miałem świadomości łamania prawa. Jednak czy aby na pewno to ja łamię prawo?

Statut Miasta Zakopanego swego czasu zawierał następujący zapis:

„Zasady i warunki używania herbu Miasta Zakopane określa Rada, a zgodę na używanie herbu wyraża Burmistrz Miasta

 

Zapis do złudzenia przypominający ten z Lidzbarka Warmińskiego. Powyższe zaskarżył organ nadzoru – Wojewoda Małopolski w Sądzie Administracyjnym podnosząc jego nielegalność. Tutaj całość sprawy. Jak stwierdził:

„brzmienie tego przepisu nie znajduje oparcia w obowiązującym stanie prawnym, a w szczególności narusza ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Organ nadzoru stwierdził, że Rada Miasta Zakopane podjęła zaskarżoną uchwałę z naruszeniem wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP zasady legalności, tj. nie posiadając podstawy prawnej upoważniającej ją do określania zasad i warunków używania herbu. Podstawy takiej nie stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do kompetencji rady należy podejmowanie uchwał w przedmiocie m.in. herbu gminy. Przepis ten upoważnia jedynie Radę do ustanowienia herbu, a nie określania zasad (warunków) jego używania.”

Co ciekawe następny zapis Wojewody Małopolskiego pasuje doskonale do przypadku NaszLidzbark i zamieszczenia tam herbu miasta.

„Ponadto, w ocenie organu nadzoru, kwestionowany zapis zawiera delegację do wydania regulacji o charakterze normatywnym, aktu generalnego i abstrakcyjnego, skierowanego do podmiotów zewnętrznych wobec Gminy, czyli do wydania aktu prawa miejscowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż regulacja dotycząca zasad (warunków) używania herbu z istoty swej będzie miała taki charakter, a zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy stanowi akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze gminy jedynie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach. Skoro jak wykazano wcześniej brak jest wyraźnej podstawy prawnej do wprowadzania zasad (warunków) używania herbu, to za naruszające obowiązujący porządek prawny należy uznać zapis zawierający takie upoważnienie.”

Tłumacząc na ludzki język, strona internetowa NaszLidzbark znajduje się na serwerze, który nie leży w granicach gminy Lidzbark Warmiński. Reasumując Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, co następuje:

„Tymczasem w § 3 ust. 2 Statutu Miasta Zakopane określono zasady i warunki używania herbu Miasta Zakopane. Nie ulega więc wątpliwości, że kwestionowany przepis w swojej regulacji wyszedł poza granicę upoważnienia ustawowego, ponieważ dotyczy sprawy, która nie jest związana z ustrojem jednostki samorządu terytorialnego, ani też z organizacją wewnętrzną czy trybem pracy jej organów. Tym samym, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, należało uznać go za sprzeczny z prawem w rozumieniu art. 91 ustawy o samorządzie gminnym.”

Z powyższego wynika, iż nielegalnym jest zapis o władczej roli Burmistrza w udzielaniu zezwoleń na używanie herbu miasta. Rada Miasta może w drodze uchwały ustanowić herb miasta, określić jego wygląd i szatę graficzną, ale nie ma uprawnień do wydawania zezwoleń na jego używanie (dotyczy to także Burmistrza). Biorąc pod uwagę powyższe, należy skierować zawiadomienie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nielegalności uchwały Rady Miasta z wnioskiem, aby podjął czynności nadzorcze w celu unieważnienia uchwały.

Herb, jako dobro osobiste. Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2003 r., I CKN 100/01 stwierdził, że znak symbolizujący osobę prawną, (więc także herb) „jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste osoby prawnej” – w tym wypadku miasta. Jeżeli uznać herb za dobro osobiste to gmina musiałaby najpierw udowodnić, że dobro zostało naruszone, czyli np. jakbym Barankowi przyprawił rogi jelenia i ktoś z tego tytułu poczuł się dotknięty to jak najbardziej usprawiedliwiony byłby pozew cywilny.

Na zakończenie tego nudnawego artykułu, pragnę podziękować pani Sekretarz Miasta za przesłanie na adres redakcji wspomnianego na wstępie pisma. Przyczyniło się ono niewątpliwie do podniesienia poziomu praworządności w naszej gminie, a jednocześnie było inspiracją do poznania zagadnień prawnych związanych z herbem miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 8:49 pm
Kwi 272014
 

P1240893W niedzielę 27.04.2014 r. w sali sportowej przy Zespole Szkół w Kiwitach odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Firmy Rol-Masz Iwona i Tomasz Maruszczak. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny: Kobiela, Żegoty, Delta Kiwity oraz Gimnazjum Kiwity, składające się z mieszkańców powiatu lidzbarskiego. Na parkiecie mogliśmy zobaczyć zawodników z gminy Kiwity, Lidzbarka Warmińskiego czy Kraszewa. Zawody były rozgrywane systemem ligowym do trzech wygranych setów. Przed otwarciem turnieju ,z okazji kanonizacji Jana Pawła II wszyscy uczestnicy byli poproszeni o godną postawę fair play oraz podziękowanie po zakończonych meczach. Rywalizacja zakończyła się po godzinie 15. Na najwyższym stopniu znalazła się Kobiela , następnie Żegoty, Delta Kiwity oraz Gimnazjum Kiwity. Nagrody dla zwycięzców wręczyli: fundator pucharów Tomasz Maruszczak oraz Dyrektor Zespołu Szkół Irena Borsuk i Prezes kiwickiej „Delty” Andrzej Wierciszewski. Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Damian Lawrenc , natomiast zawodniczką Anna Baczkowska.

Organizatorem byli GLUKS „Delta” Kiwity oraz Maciej Potasznik. Organizatorzy dziękują Państwu Maruszczak oraz młodzieży z gminy Kiwity , którzy mimo wysokiego poziomu zwycięzców przystąpili do rywalizacji i aktywnie spędzili niedzielne popołudnie. Następne zawody w Kiwitach już 3 maja. W tym dniu odbędzie się Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Kiwitach z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

Wyniki:

Kobiela – Gimnazjum Kiwity 3:0

Żegoty – Delta Kiwity 3:0

Kobiela – Delta Kiwity 3:0

Żegoty – Gimnazjum Kiwity 3:0

Gimnazjum Kiwity – Delta Kiwity 2:3

Żegoty – Kobiela 0:3

 

Klasyfikacja końcowa oraz składy:

I. Kobiela (Zbigniew Gleszczyńki, Honorata Filipiak , Damian Lawrenc, Maciej Piotrowski, Monika Gleszczyńska, Dariusz Pałyska, Mateusz Barszcz )
II. Żegoty (Piotr Michalak , Daniel Michalak, Weronika Madej , Martyna Pieczułajtis, Anna Baczkowska , Paweł Domaszczyński)
III. Delta Kiwity (Maciej Potasznik , Paweł Świerzewski , Olaf Szukis , Damian Maruszczak , Wiktoria Parzych , Aleksandra Adamkiewicz , Marcelina Szulżycka Sylwia Mieczkowska, Arkadiusz Lubowicki )
IV. Gimnazjum Kiwity (Natalia Socha , Karolina Walczyńska , Sylwia Zych , Radosław Socha, Magda Pozarzycka , Patrycja Świerzewska )

Najlepszy zawodnik: Damian Lawrenc
Najlepsza zawodniczka: Anna Baczkowska

Zdjęcia TUTAJ

 Posted by at 8:33 pm
Kwi 252014
 

vlcsnap-2014-04-25-21h45m53s9955 Sesja Rady Miasta przebiegała bardzo spokojnie, a głosowania we wszystkich podjętych uchwałach były jednomyślne. Miłym akcentem było złożenie życzeń i wręczenie kwiatów panu Markowi Żelichowskiemu z okazji imienin. Radny Bigoszewski poprosił komendanta policji, aby służby jemu podległe zwróciły uwagę na nabrzeże Łyny w okolicy ul. Kopernika, gdyż ten rejon stał się ulubionym miejscem burd i libacji alkoholowych. Radny Zdanowicz zaprosił wszystkich na „Kryształową Nutę”, a radna Jaskólska zaprosiła na wernisaż malarstwa do LDK-u. Sesja trwała niecałe pół godziny.

 Posted by at 9:55 pm
Kwi 232014
 

jawnośćRadny jest przedstawicielem władzy lokalnej i jego głównym obowiązkiem jest praca społeczna. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radnemu, jako członkowi organu kolegialnego przysługuje zwrot kosztów podróży i prawo do diety. Redakcja NaszLidzbark poprosiła Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego i Starostę Powiatu Lidzbarskiego o przedstawienie kwot, jakie co miesiąc wypłacane są radnym.

19.03.2014r. wysłano wniosek do Burmistrza Miasta o udzielenie informacji publicznej: „Proszę o podanie jakie kwoty i za co zostały wypłacone radnym Rady Miasta w Lidzbarku Warmińskim w roku 2013 za miesiąc grudzień i 2014-tym za miesiąc styczeń i luty. Proszę o podanie w rozbiciu na każdego radnego oddzielnie. „

Odpowiedź z UM nadeszła 31.03.2014r. „W tym przypadku do zadanego pytania należy stosować przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej […] dotyczące udzielania informacji przetworzonych, gdyż wymagają opracowania przez podmiot zobowiązany do jej udzielenia.” Tutaj Burmistrz uzasadnia kwalifikację wniosku w oparciu o jeden z wyroków WSA, a następnie dodaje: „Dlatego wzywam pana do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie interesu społecznego uzasadniającego udzielenie żądanych informacji, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. „ Dalej jest informacja, że jeśli nie wykażę interesu to zostanie wydana decyzja i informacji nie otrzymam.

Uzyskanie informacji o kwotach, jakie otrzymują radni stanowi dla UM problem i wydaje się, że nie wynika on z faktu, iż trzeba dodać do siebie kilka cyferek, czy zrobić proste zestawienie. Zdaniem reakcji Burmistrz błędnie zakwalifikował wniosek o informację publiczną, jako wniosek o informację przetworzoną. Wydaje się, że takie „przekwalifikowanie” wniosku o informację jest tylko próbą opóźnienia jej udzielenia. Po wydaniu niekorzystnej dla wnioskującego decyzji administracyjnej, redakcja złoży odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zapewne podtrzyma w mocy decyzję Burmistrza. Dalej będzie skarga do Sądu Administracyjnego, który to zapewne uchyli obie decyzje i nakaże wykonanie wniosku. Być może UM złoży skargę kasacyjną do NSA do Warszawy, którą ostatecznie przegra. Cała ścieżka prawna zajmie nie mniej niż 1,5 roku, skutkować to będzie zniechęceniem obywatela do uzyskiwania podstawowych informacji o działaniu administracji publicznej – jednak nie zniechęci Redaktora NaszLidzbark;). Ostatecznie UM udzieli informacji, ale czy będzie ona wtedy w jakiś sposób potrzebna wnioskodawcy? Zapewne nie. Skąd przekonanie redakcji o wyniku ewentualnego sporu sądowego? Istnieje bogate orzecznictwo w bardzo podobnych sprawach z korzystnym dla wnioskodawcy rezultatem.

Dlaczego uzyskanie tak podstawowych informacji o działalności UM stanowi problem dla Burmistrza, a nie jest niczym niezwykłym dla Starosty Powiatu Lidzbarskiego? Tego nie wiemy, być może samorząd gminny zatrudnia innych prawników niż powiatowy. Starosta powiatu pan mgr Jan Harhaj nie robił najmniejszego problemu z udzieleniem informacji na pytanie ile pieniędzy co miesiąc otrzymują radni powiatu. Zestawienie tabelaryczne poniżej.

Aleksandrowicz Elżbieta 1 073,68 zł
Andrukajtis Fabian 1 073,68 zł
Borkowski Józef 894,74 zł
Borowy Wojciech 1 789,47 zł
Chudycz Piotr 1 073,68 zł
Dyba Jan 1 073,68 zł
Gołębiewski Ireneusz 1 073,68 zł
Huss- Nowosielska Ewa 1 073,68 zł
Lasiński Karol 894,74 zł
Matusik Piotr 894,74 zł
Michańczyk Wojciech 1 342,11 zł
Mucha Janusz 1 342,11 zł
Olechnowicz Aleksander 1 342,11 zł
Ołtuszewski Andrzej 1 073,68 zł
Sierputowicz Leszek 1 073,68 zł
Styczewski Cezary 1 073,68 zł
Suchodolska Elżbieta 1 252,63 zł

 

Panie Starosto oby tak dalej!

Aktualizacja 24.04.2014r.

12 godzin po publikacji powyższego artykułu redakcja NaszLidzbark otrzymała pismo od Burmistrza Miasta w którym informuje iż dokonał ponownej analizy wniosku o udzielenie informacji publicznej w punkcie dotyczącym kwot jakie otrzymali radni za grudzień 2013, styczeń i luty 2014r. Poniżej wykaz za miesiąc luty 2014r, w którym ujęte są dodatki z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji uzdrowiskowej.

Radni Diety UM

 

W rozgrywce o jawność pracy urzędów jest więc remis 🙂

 Posted by at 11:32 pm
Kwi 222014
 

prokuratura111 stycznia 2014r. w centrum Lidzbarka Warmińskiego miało miejsce pewne zdarzenie drogowe, w którym na szczęście prócz samego pojazdu, znaku drogowego i kilku słupków nikt nie ucierpiał. Na pytanie skierowane do prokuratury o przybliżony czas, w którym zostaną zbadane wszelkie okoliczności związane z tą sprawą wyjaśniono, iż nie można określić takiego terminu. Zależy on pracy biegłych, którzy ustalą czy kierujący pojazdem w chwili kolizji mógł znajdować się pod wpływem alkoholu, co może potrwać kilka miesięcy – najlepiej zapytać się na wiosnę.

31 marca 2014r. (wiosna w pełni) wysłałem maila do prokuratury z pytaniem czy zakończono już postępowanie wyjaśniające. W odpowiedzi otrzymałem jedną kopertę zawierającą aż dwa pisma! Pani w sekretariacie zaoszczędziła kilka złotych tytułem opłaty pocztowej, co jest uczynkiem godnym naśladowania. Pierwsze z pism zawiera informację, iż postępowanie toczy się w sprawie a nie przeciwko konkretnej osobie i nie wiadomo, kiedy zostanie zakończone. Skan pisma poniżej. Latem ponowię pytanie w powyższej sprawie.

Zdarzenie drogowe

W drugim piśmie pan prokurator Andrzej Krzywiel żąda ujawnienia danych personalnych abonentów i numerów IP komputerów oraz dokładnego czasu zamieszczenie komentarzy osób pod artykułem „ Wypadek na Wyszyńskiego z udziałem 5 pojazdow; CBŚ na Bartoszyckiej znajduje narkotyki”. Powyższe dotyczy osoby lub osób, które dokonały konkretnych – wymienionych w żądaniu wpisów pod artykułem. Przypomnijmy, że wcześniej podobne żądanie redakcja otrzymała z lidzbarskiej policji i dotyczyło 3 autorów komentarzy: API2, Grande i Yogi (odmówiono podania informacji). Z pisma wynika, iż prokuratura odstąpiła od ustalenia autora wpisów o nicku Yogi. Skan pisma poniżej.

prokuratura

Redakcja NaszLidzbark nie zgadza się z żądaniami prokuratury i złoży do sądu odpowiednie zażalenie. Jednocześnie podtrzymuje stanowisko, iż przestępstwa z art. 212 § 1 kk stanowią czyny ścigane z oskarżenia prywatnego, a w związku z tym prokurator i policja nie ma interesu społecznego, żeby działać w imieniu jednej osoby, która odczuwa, że została zniesławiona lub znieważona. Interes społeczny wymaga także zachowania wolności wypowiedzi, jako nadrzędnej wartości w demokracji. Zaangażowanie prokuratora i policji po jednej stronie tj. osoby fizycznej poprzez nadzorowanie postępowania jest niezgodne z tymi zasadami. Prokurator winien odmówić nadzorowania postępowania i pouczyć osobę fizyczną, że jest uprawniona dochodzić swoich praw przed sądem w trybie prywatnoskargowym (sądzie cywilnym).

 Posted by at 7:47 pm