Lis 302013
 

vlcsnap-2013-11-30-19h41m57s6629 listopada odbyło się pierwsze starcie w 10-tej jubileuszowej edycji Lidzbarskich Starć Kabaretowych (eLeSKa). Wystąpił kabaret „Zamówiony” z Lidzbarka Warmińskiego, Krzysztof Iwańczuk z Olsztyna i Paweł Reszela z Poznania. Było tez rozdanie nagród, pani Dyrektor LDK-u Jola Adamczyk wręczyła upominki dla zwycięzców zeszłorocznej edycji starć kabaretowych. Nie obyło się bez modnej ostatnio improwizacji z udziałem publiczności.

Całość prowadzili Arkadiusz Jakszewicz i Tomasz Ślężak. Po zakończeniu części kabaretowej wyświetlono film pt. „Swing” w reżyserii Abelarda Gizy (to ten Arab z kabaretu Limo).

10-ta EleSKa przebiegała według nowej formuły –  nie było jury i punktacji, co może być zrozumiałe przy jednym startującym kabarecie. Udział publiczności i improwizacje były bardzo mocnym punktem imprezy.

Nagrałem kilka minut występów, co prezentuję poniżej. Zdjęcia z imprezy miłośnicy kabaretu znajdą u oficjalnych patronów medialnych wymienionych na plakacie.

 

 Posted by at 7:52 pm
Lis 282013
 

wsaW dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał skargę złożoną na bezczynność Burmistrza Wajsa w sprawie udzielenia informacji publicznej za zasadną. Nakazał Burmistrzowi w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, rozpatrzyć wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony przez Redaktora Naczelnego naszlidzbark.pl i zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

W uzasadnieniu wyroku, Sąd przywołał bardzo podobną sprawę z listopada tego roku, gdzie Dyrektor ZOZ-u w podobny do Burmistrza sposób potraktował obowiązek udzielenia informacji publicznej. Sędzia przypomniał sobie, że skarżącym też był mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego;) Według Sądu działania Burmistrza nie znajdują oparcia w przepisach prawa. Sędzia wyjaśnił, że mój wniosek jest tzw. „wnioskiem prostym”, a organowi zobowiązanemu do udzielenia informacji publicznej nie wolno go interpretować i nakłaniać wnioskodawcy do jego zmiany.

Burmistrza reprezentował radca prawny Bartosz Głodkowski.  Niestety nie udzielił mi odpowiedzi, jaką kancelarię prawną reprezentuje i na jakich zasadach został wynajęty przez Burmistrza Wajsa. Nie był zbyt uprzejmy i zbył mnie stwierdzeniem, abym złożył wniosek o takie informacje w trybie dostępu do informacji publicznej. Tak też się stanie. Biorąc pod uwagę „baśniowe” argumenty, jakie podnosił w trakcie rozprawy jak też, moim zdaniem,  mało profesjonalne rozumienie istoty sprawy –nie należy się więc dziwić, że nie chciał się przyznać w jakiej firmie pracuje.

Stanowisko strony przeciwnej można skonkludować tak: Burmistrz nie życzy sobie, aby jakiekolwiek informacje na temat pracy i finansów urzędu były upubliczniane na łamach gazety, bo zwykłym ludziom taka wiedza jest niepotrzebna, a co gorsze może pobudzić do samodzielnego myślenia.

Chronologicznie:

2 wrzesień – złożenie wniosku o informację publiczną. Poniżej treść wniosku:

„Na podstawie art. 61 konstytucji RP wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej: 

1. Nakładów finansowych jakie poniosła gmina miejska w związku z organizacją „Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych” 2013 w rozbiciu na: 

– Wysokość wynagrodzenia dla wykonawców (proszę o skany umów zawartych z wykonawcami lub ich menagerami)

– Wysokość wynagrodzenia dla firmy ochroniarskiej, nagłaśniającej i oświetlającej imprezę „Lidzbarskie Wieczory Jazzowe” 2013 w skrócie LWJ 2013 (proszę o skany umów z nimi zawartych).

– Koszt wynajęcia namiotu na potrzeby LWJ 2013 i nazwę firmy od której namiot wynajęto.

– Jeśli były opłacane noclegi i hotele dla zaproszonych wykonawców i innych osób w związku z organizacją LWJ 2013 poproszę o skany faktur wystawionych przez wyżej wymienione podmioty dla Urzędu Miejskiego.

– inne koszty nieujęte w powyższym zestawieniu takie jak wyżywienie itp.

– Jaką rolę w organizacji LWJ 2013 pełnił hotel „Krasicki”. Jeśli na okoliczność organizacji LWJ 2013 Urząd Miasta zawarł z hotelem umowę, lub też inne porozumienie to poproszę o skan tego dokumentu.

 Wnioskowaną informację (w tym skany wnioskowanych umów i faktur) proszę przesłać na adres poczty elektronicznej redakcja@naszlidzbark.pl 

11.09.2013r. – odpowiedź Burmistrza na wniosek z 02.09 – POBIERZ PDF

19.09.2013r. – Skarga na bezczynność Burmistrza do WSA – POBIERZ PDF

30.09.2013r. – Odpowiedź Burmistrza na skargę – POBIERZ PDF

28.11.2013r. – Rozprawa w Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.

Rozprawa w Sądzie Administracyjnym wygląda mniej więcej tak (orzeka minimum 3 sędziów):

1. Protokolant wywołuje strony do wejścia na salę.

2. Sędzia przed rozprawą pyta się strony czy chcą złożyć wnioski formalne np. przełożenie rozprawy ze względu na chorobę strony, wyłączenie sędziego ze składu orzekającego ze względu na przypuszczalną stronniczość/spowinowacenie ze stroną przeciwną itp.

3. Sędzia sprawozdawca rozpoczyna rozprawę od przeczytania na głos treści akt sprawy tj. mojego wniosku, odpowiedzi, itp.

4. Sędzia pyta się stronę skarżącą i przeciwną czy podtrzymują swoje stanowiska w danej sprawie.

5. Udziela głosu skarżącemu, potem stronie przeciwnej.

6. Zamyka rozprawę, wyprasza za drzwi;)

7. Protokolant wzywa na ogłoszenie wyroku, wraz z krótkim uzasadnieniem.

 

Lidzbark Warmiński to miasto szczególne pod każdym względem. Władza traktuje mieszkańca jak pieczarkę w hodowli, trzyma w ciemności, od czasu do czasu obrzuci gó…nem, a jak łeb wychyli to utnie;)

 Posted by at 5:54 pm
Lis 252013
 

zawiadomienie-do-prokuratury0002Urzędnikom powierza się publiczne pieniądze i obywatele mają prawo sprawdzić jak wydawana jest każda złotówka. Niestety osoby sprawujące władzę, starają się za wszelką cenę utrudnić to konstytucyjne prawo. Manipulują przepisami, podają nieprawdziwe podstawy prawne tak, aby zniechęcić obywatela do poznania często niewygodnej prawdy.

Niestety jaskrawym przykładem takich praktyk jest postępowanie pana Artura Wajsa -Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego. Odpowiada na wnioski o dostęp do informacji publicznej w sposób naruszający prawo, przez co łamie art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym zawiadomiłem Prokuraturę Rejonową w Lidzbarku Warmińskim o popełnieniu przestępstwa przez Burmistrza pana Artura Wajsa.

Art. 23. 

„Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

O dalszych losach tej sprawy będę pisał w miarę napływania informacji.

Link z treścią zawiadomienia TUTAJ

 Posted by at 9:59 pm
Lis 252013
 

vlcsnap-2013-11-25-19h17m58s31Radni  szykują mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego prezent świąteczny w postaci kolejnych podwyżek opłat. Na poniedziałkowym posiedzeniu komisji przedstawiciele społeczeństwa przychylili się do nowych wyższych stawek zaproponowanych przez Burmistrza (choć nie jednomyślnie). Od nowego roku zapłacimy więc wyższy podatek od nieruchomości jak też więcej płacić będą właściciele pojazdów ciężarowych np. busów, co w konsekwencji przełożyć się może na podniesienie cen biletów. Średnio podwyżka wynosi 3,1%.

Po środowym zatwierdzeniu projektów uchwał, podatki lokalne w naszym mieście zbliżą się do maksymalnych, jakie dopuszcza prawo. Poniżej stawki, które już w środę zatwierdzi rada miasta wraz z procentowym wskaźnikiem opłaty maksymalnej.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Nowe stawki UM

Dopuszczalne maksymalne stawki

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za  m2

0,8 zł

89,89%

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1ha

4,56 zł

100,00%

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za m2

0,34 zł

73,91%

Od budynków mieszkalnych za m2

0,63 zł

85,14%

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej za m2

21,48 zł

93,27%

Budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za m2

10,75 zł

100,00%

Budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,62 zł

98,72%

Budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,65 zł

98,97%

 

Podatek od środków transportu jest bardzo zróżnicowany w zależności od masy pojazdu, liczby osi i typu zawieszenia. Szczegółowo wyjaśnione jest to TUTAJ

Podwyżka uderzy w mieszkańców nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio. Płacić więcej będą firmy, przychodnie zdrowia, sklepy itp. Jedną z form rekompensaty będzie podniesienie cen towarów i usług.

Przypomnę z wcześniejszego artykułu: Jeśli budynek w którym mieszkamy jest zabytkiem to nie musimy płacić podatku od nieruchomości, o ile nie prowadzi się w nim działalności gospodarczej. Powyższe musi być udokumentowane w np. w powiatowej ewidencji zabytków, lub lepiej i pewniej w wojewódzkiej ewidencji zabytków i z takim zaświadczeniem występujemy do Burmistrza o zwolnienie z opłaty. Dopiero wtedy nie musimy płacić.

Zamieszczam fragment nagrania posiedzenia komisji, gdzie dyskutowano nad podwyżkami. Pan Burmistrz wyraził wdzięczność, że przychodzę, nagrywam i publikuję działalność Rady Miasta. Może z tej wdzięczności nich ufunduje mi statyw do aparatu, aby rejestrowanie sesji było bardziej profesjonalne. Analizy samej dyskusji radnych z Burmistrzem nie zamierzam przeprowadzać, sami to oceńcie. Przepraszam za jakość dźwięku, w sali konferencyjnej coś „zakłóca” dźwięk, burczenie, zapewne od wadliwego oświetlenia. To też można naprawić.

Wobec powyższego zastanawiająca jest decyzja radnych  gminy Michałowo, gdzie zaproponowano zerowe stawki podatku od nieruchomości. Ma to zachęcić ludzi do osiedlania się na terenie gminy i sprzyjać rozwojowi biznesu. Może należy pójść ich śladem?

 

 Posted by at 8:24 pm
Lis 242013
 

plakat       Przekonujemy, namawiamy, prowokujemy, nawet dobry przykład się przyda… wszystko po to, by zachęcić do czytania.

      W ramach szkolnej akcji promującej czytanie, skierowanej zarówno do dzieci jak i dorosłych, odbyły się z Zespole spotkania czytelnicze, rozdano ulotki na zebraniach z rodzicami, stworzono listę polecanych książek dla młodzieży, zorganizowano wystawki nowości w bibliotece, przygotowano plakaty i hasła. Zorganizowano również dwa przedstawienia dla szkolnej społeczności. Cel tych wszystkich działań szczytny – zachęcić do czytania książek, ukazać ich wartość, ośmielić wszystkich, którzy czytają, aby uczyli tej sztuki innych, umieli przekonać, że czytanie jest i przyjemne, i pożyteczne.

    30 października uczniowie ze szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Bożeny Pelik- Ogonowskiej i Edyty Wlazło wystawili „Bajeczkę” . Na widowni zasiedli również rodzice trzecioklasistów, by móc podziwiać swoje pociechy w roli. Inscenizacja miała zaciekawić książkami i nakłonić dzieci do racjonalniejszego korzystania z telewizji, gier komputerowych i portali społecznościowych. Występ zaprezentowany był w zabawny sposób i wielu przypadł do gustu. Na zakończenie mali aktorzy wraz ze swoimi rodzicami zostali zaproszeni przez wychowawczynię klasy trzeciej p. Bożenę Pelik – Ogonowską na słodki poczęstunek w klasie. Poprzedniego dnia upiekły one – specjalnie na tę okazję – ciasta. 

Z kolei na „Balladynę” zaprosili dyrekcję, swoich kolegów i  nauczycieli uczniowie gimnazjum skupieni w kole teatralnym  prowadzonym przez p. Krystynę Dajnowską. Inscenizacja dramatu Słowackiego odbyła  się w GOK -u  20 listopada. Szkolni aktorzy solidnie uczyli się swoich kwestii, ćwiczyli  dykcję oraz sposób poruszania się po scenie.   Całość prezentowała się znakomicie. Oba spektakle  były dopracowane także od strony technicznej:  dobrana  muzyka, rekwizyty, kostiumy i zmieniające się dekoracje.

Nauczyciele zaangażowani w szkolną akcję mają nadzieję, że powyżej opisane działania sprawią, że więcej uczniów sięgnie po książki i znajdzie w nich coś interesującego dla siebie. Warto próbować, ponieważ młodzież rzadko ze sobą rozmawia o przeczytanych książkach. A już na pewno nie rozmawiają o nich uczniowie, którzy nie czytają wcale.

Organizatorzy

rodzice bajkowo balladyna krasnale plakat

 Posted by at 4:53 pm